Partneri sekcie:
Statické poruchy lodžií a balkónov panelových budov

Statické poruchy lodžií a balkónov panelových budov

Jedným z najväčších dedičstiev socializmu sú panelové domy so všetkými ich nedostatkami, ktoré postupne čoraz výraznejšie vystupujú na povrch. Medzi závažnejšie nedostatky patria statické poruchy lodžií a balkónov. Ich postupnej degradácii môže zabrániť diagnostika a …
Filigránové stenové panely

Filigránové stenové panely

Železobetónová stenová konštrukcia zhotovená z filigránových stenových panelov je sendvičová konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch tenkých betónových platní spojených priestorovou zváranou výstužou. Medzera medzi nimi sa vyplní betónom aplikovaným priamo na stavbe. Filigránové steny možno …
Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia betónu

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia betónu

Urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu je v stavebnej praxi pri zhotovovaní betónových prvkov a konštrukcií veľmi dôležitým a žiadaným zásahom, ktorý je namáhavý a náročný na presné dodržiavanie technologického postupu.
Strecha z pórobetónu

Strecha z pórobetónu

Strecha z pórobetónových dielcov sa môže vybudovať na občianskych budovách i priemyselných objektoch. Skladba a realizácia takejto strechy je však iná ako pri klasickom drevenom krove.
Suterénne murivo z pálenej tehly

Suterénne murivo z pálenej tehly

Obvodové steny suterénu, nech sú z akéhokoľvek materiálu, sa z hľadiska ich namáhania podstatne líšia od nadzemných obvodových stien. Táto odlišnosť spočíva hlavne v horizontálnom zaťažení zemným tlakom a v pôsobení vlhkosti, resp. vody. Rôznorodosť …
Utesnenie obkladov bazénov

Utesnenie obkladov bazénov

Železobetónová konštrukcia bazénu je vystavená nežiaducim účinkom zemnej vlhkosti, hydrostatického tlaku vlastnej vody a jej chemickému zaťaženiu. Na zabezpečenie vodotesnosti konštrukcie a jej navrhovanej funkčnosti je potrebné vhodné utesnenie. Jedným z riešení je utesnenie bazénu …

Nový ekologický cement

Považská cementáreň, a. s., Ladce predstavila na výstave CONECO nový druh cementu pod označením Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-L) 32,5 R. V tomto ekologickom cemente energeticky náročný cementársky slinok nahrádza prírodný vápenec a vysokopecná …
Kotvenie do tehly a pórobetónu

Kotvenie do tehly a pórobetónu

V každodennej praxi, či už v projekcii, alebo priamo na stavbe, sa stretávame s problémom pripojenia rôznych prvkov k nosným konštrukciám – s kotvením. Môžu to byť kotvenia oceľových alebo drevných nosných prvkov, upevnenie zábradlí …
Diagnostika betónových konštrukcií

Diagnostika betónových konštrukcií

Nevyhnutným predpokladom hodnoverného hodnotenia existujúcej stavby je preverenie aktuálneho stavu konštrukcie a vlastností stavebných materiálov. Na tento účel sa používajú deštruktívne a nedeštruktívne skúšobné metódy. Často je účelná kombinácia oboch metód. Tá sa využíva aj …
Trendom je energetická nenáročnosť

Trendom je energetická nenáročnosť

Rast cien energií spôsobuje dopyt po energeticky nenáročných domoch, pričom významnú rolu zohrávajú práve obvodové steny. Dnes sa, na rozdiel od minulosti, pri projekte domu počíta aj s tým, aké náklady spojené s vykurovaním bude …
Zásady navrhovania protihlukových stien

Zásady navrhovania protihlukových stien

Jedným z akútnych problémov z hľadiska ochrany životného prostredia je nárast hladiny hluku. Hluk narastá nielen v obytných a priemyselných zónach, ale predovšetkým v okolí dopravných ťahov s automobilovou a železničnou dopravou. Tieto škodlivé akustické …
Majáky prestíže očami statika

Majáky prestíže očami statika

Ekonomický rast na Slovensku vyvoláva dopyt po moderných výškových administratívnych budovách. V hlavnom meste sa už zrealizovali budovy s 20 poschodiami a pripravujú sa ďalšie, ktoré dosiahnu 30 až 40 nadzemných podlaží. Výškové budovy patria …
Ochrana stavieb proti radónu

Ochrana stavieb proti radónu

V roku 1992 sa skončil rozsiahlejší projekt, ktorého súčasťou bol aj orientačný radónový prieskum územia  Veľkej Bratislavy. Pobytové priestory, v blízkosti ktorých sa v pôdnom vzduchu zistilo vysoké radónové riziko, sa potom dlhodobo monitorovali z …