Partner sekcie:
  • Stavmat

Ako zabrániť prenikaniu vlhkosti do muriva a odpadávaniu obkladu

ako zabranit prenikaniu vlhkosti do muriva a odpadavaniu obkladu

Jedným z najväčších problémov pri realizácii obkladov a dlažieb v kúpeľniach a sprchovacích kútoch je fakt, že si investor, prípadne realizátor neuvedomujú, v priestoroch s akým zaťažením sa nachádzajú. Podcenenie vplyvu tečúcej vody a neustálej vlhkosti na týchto miestach vyúsťuje do rozhodnutia nepoužiť hydroizolačný systém. Myšlienka, že použitie škárovacieho tmelu s minimálnou nasiakavosťou a kvalitného silikónového tmelu v pružných škárach nahradí izoláciu proti vlhkosti, je z dlhodobého hľadiska omyl.

Hydroizolačný systém
Úlohou hydroizolačného systému v kúpeľniach a sprchovacích kútoch je zabrániť prieniku vlhkosti do podkladových vrstiev, či už je to omietka, murivo, sadrokartón, alebo doska OSB. Následné poruchy, ktoré vznikajú prienikom vlhkosti do podkladu, sa prejavujú vlhkými fľakmi v susedných miestnostiach a môžu sa zmeniť až na plesne (obr. 1). A to predstavuje nielen estetický, ale už aj zdravotný problém.
Predísť týmto defektom sa dá použitím vhodného hydroizolačného systému, ktorý pozostáva z kvalitnej hydroizolačnej stierky, napríklad na akrylovej báze, hydroizolačnej pásky PVC na utesnenie pružných škár (obr. 2) a manžiet z PVC na utesnenie technologických priestupov, napríklad vodovodných a kanalizačných rúrok.


Obr. 1 Vlhký fľak v susednej miestnosti, ktorý vznikol prienikom vlhkosti do podkladu pod obkladom a dlažbou v kúpeľni.


Obr. 2 Nalepenie izolačnej tesniacej pásky do rohov kúpeľne ako súčasť hydroizolačného systému.

Tekutá hydroizolačná stierka
Aby sa zabránilo vzniku týchto porúch, odporúča sa na zhotovenie odolnej hydroizolačnej vrstvy pod nalepenými obkladovými prvkami z keramiky, prírodného kameňa alebo mozaiky, použiť tekutú hydroizolačnú stierku. Aplikuje sa v hrúbke 1 mm. Je vodoodolná, trvalo pružná, charakteristická schopnosťou premostiť trhliny vzniknuté v podklade. Nanáša sa valčekom, štetcom alebo hladidlom na všetky bežné podklady. Vďaka použitej hydroizolačnej vrstve sa zabezpečí trvalá ochrana stien a podlahy proti stekajúcej vode a vlhkosti.

Pružná hydroizolačná stierka
Alternatívou je pružná hydroizolačná stierka. Je určená na priame použitie bez predchádzajúceho ošetrenia podkladu penetračným náterom. Vyniká krátkym časom vysychania. Aplikuje sa vždy vo dvoch vrstvách, pričom následné lepenie obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa alebo sklenenej mozaiky je možné už po štyroch hodinách od začiatku hydroizolačných prác (platí pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Technologická prestávka medzi nanesením prvej a druhej vrstvy je približne 60 minút.

Odporúčané materiály:
  • Mapegum WPS – tekutá hydroizolačná stierka
  • Mapelastic AquaDefense – pružná hydroizolačná stierka
  • Lepiaci tmel triedy S – flexibilný lepiaci tmel
  • Lepiaci tmel triedy S1 – vysoko flexibilný tmel, vhodný aj na podlahy vystavené vysokej záťaži

Odpadávanie dlažieb a obkladov pre nevhodne ­použité lepidlo
Ďalším častým problémom v kúpeľniach je vznik defektov na keramických obkladoch a dlažbách, predovšetkým ich oddeľovanie sa od podkladu. Príčin tohto javu môže byť naozaj veľa. Medzi ne patrí:
nevyzretý podklad (omietka, poter…) pred lepením obkladov a dlažieb, teda vysoká zostatková vlhkosť v nich;
nevhodne zvolený lepiaci tmel, či už z hľadiska podkladu, druhu a formátu obkladu a dlažby, alebo rýchlosti zaťaženia priestorov; nedodržanie predpísaného množstva zámesovej vody pri miešaní lepiaceho tmelu, jeho nadmerné riedenie; neskorá aplikácia obkladov, prípadne dlažieb na nanesený lepiaci tmel (jeho povrchové oschnutie); skoré zaťaženie priestorov pred ­úplným vytvrdnutím lepiaceho tmelu.

Väčšina chýb pri aplikácii vzniká pre snahu urýchliť celkovú realizáciu diela bez ohľadu na použité materiály a technológie. Pritom si stačí prečítať technický list a zistiť čas zrenia jednotlivých produktov. Hneď bude každému jasné, že zrealizovať kúpeľňu, prípadne bytové jadro bežnými technológiami za päť dní je jednoducho nemožné.

TIP:Bezprašná technológia

V posledných rokoch výrobcovia stavebnej chémie vylepšili lepiace tmely bezprašnou technológiou. Množstvo prachu, ktoré vzniká pri sypaní, miešaní a aplikovaní výrobkov, sa tak radikálne zmenšilo. Tým sa znížilo riziko poškodzovania zdravia a zvýšil sa komfort pri práci s nimi.

Lepiace tmely triedy S
Kladenie obkladov a dlažieb z prírodného kameňa, kameniny, keramických obkladov a dlažieb na nekryté balkóny a terasy, na deformovateľné podklady alebo inak špecifické podklady uľahčujú cementové flexibilné tmely (obr. 3). Tie umožňujú vytvorenie stredne hrubého maltového lôžka. Použitím takéhoto druhu výrobku sa výrazne znižuje riziko výskytu prasklín a zhoršenia kvality, napríklad pri kladení keramických obkladov. Na zabezpečenie požadovaného výsledku sa odporúča používať špeciálne výrobky nielen na samotné lepenie obkladových materiálov, ale aj na prípravu podkladu. V ponuke spoločností zaoberajúcich sa stavebnou chémiou možno v súčasnosti nájsť inovatívne riešenia a širokú škálu moderných tmelov tried S1 alebo S2, ktoré sú klasifikované podľa STN EN 12002: 2009: Malty a lepidlá na obkladové prvky. Stanovenie priečnej deformácie cementových mált, lepidiel a škárovacích látok. Uvedená klasifikácia predstavuje výsledky prehnutia cementovej malty určenej na kladenie obkladu alebo dlažby. Prehnutie malty sa preukazuje na definovanom páse malty. Trieda S1 požaduje prehnutie minimálne 2,5 mm a menej ako 5 mm, do triedy S2 sa zaraďujú len silno tvarovateľné lepidlá s prehnutím minimálne 5 mm a viac. Triedy S1 a S2 označujú vysoko flexibilné tmely, ktoré okrem svojej flexibility majú aj dobrú odolnosť proti namáhaniu.


Obr. 3 Ukladanie dlažby do lepiaceho tmelu

Lepiace tmely triedy S1
Lepiace tmely S1 sú vhodné na kladenie obkladov a dlažieb z keramiky a prírodného kameňa. Niektoré tmely triedy S1 sú vhodné aj na lepenie platní zo zlomového kameňa. Uplatňujú sa v interiéri aj exteriéri a sú charakteristické dobrou spracovateľnosťou a odolnosťou proti záťaži. Flexibilné tmely triedy S1, charakteristické rýchlym tvrdnutím a schnutím, možno použiť, ak sa požaduje rýchle sprevádzkovanie zhotovených povrchov. Lepiace tmely patriace do triedy S1 sú vhodné aj na lepenie podláh, ktoré budú vystavené vysokej záťaži. Vďaka ich špeciálnemu zloženiu zrniečka cementu rýchlo absorbujú vodu, preto sú vhodné aj na kladenie kameninových materiálov, spravidla náchylných na tvorbu škvŕn. Po ich zmiešaní so špeciálnymi prímesami možno dosiahnuť vlastnosti triedy S2.

Lepiace tmely triedy S2
Pre aplikačných technikov predstavuje výrazný problém kladenie obkladov a dlažieb z keramiky a lomového kameňa na nekryté balkóny a terasy. V súčasnosti možno tento problém riešiť použitím najnovších generácií vysoko flexibilných tmelov triedy S2, ktoré obsahujú cement, triedený piesok, syntetické živice a drobné elastoméry. Výsledkom kombinácie týchto zložiek je dlhší čas spracovateľnosti v porovnaní s tradičnými práškovými tmelmi. Lepiace tmely triedy S2 sa okrem vysokej flexibility vyznačujú aj rýchlym tvrdnutím a hydratáciou. Ich použitie sa odporúča pri kladení všetkých druhov a veľkostí keramických obkladov a dlažieb na podlahy a steny v exteriéri aj v interiéri, a dokonca aj na cementové potery, ktoré ešte celkom nevyzreli, či na deformovateľné podklady. Ich použitie pomerne významne prispieva k zníženiu krokového hluku.

TEXT + FOTO: MAPEI SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre