Partner sekcie:
  • Stavmat

Hala na výrobu komponentov vstrekovacích lisov na plasty

hala na vyrobu komponentov vstrekovacich lisov na plasty

Výstavba hál na výrobu komponentov vstrekovacích lisov na plasty v priemyselnom parku Sučany pri Martine prebieha vo dvoch etapách. Prvá etapa výstavby sa realizovala v rokoch 2009 až 2010. S druhou etapou sa začalo vo februári 2012. Stavebné práce by mali byť ukončené v priebehu novembra 2012.

Jednotlivé stavebné objekty budú funkčne a technicky prepojené. Po ukončení druhej etapy výstavby tak bude k dispozícií 13 000 m2 výrobných a 4 300 m2 kancelárskych priestorov. Štandard realizovaných hál zodpovedá charakteru výrobných objektov v strojárskom a automobilovom priemysle. V halách sa nachádzajú mostové žeriavy s nosnosťou 40 ton. Celkové investičné prostriedky spoločnosti Ingsteel v tomto projekte presiahli 14,0 mil. eur.
Investor: Ingsteel development, spol. s r. o.
Dodávateľ: Ingsteel, spol. s r. o.
Prenajímateľ: KraussMaffei Technologies, spol. s r. o.
Termín realizácie:
1. etapa 2009 – 08/2010
2. etapa realizácia 02/2012 – 10/2012
Podlahová plocha objektov:
1. etapa
– halový objekt = 6 592 m2
– administratívna budova = 2 472 m2
2. etapa
– halová časť – 136,85 × 46,15 = 6 315,70 m2
– administratívno-prevádzková časť – 114,65 × 9,05 = 1 037,60 m2
– spojovací trakt – 7,39 × 19,07 + 13,27 × 2,00 = 167,50 m2
Celková podlahová plocha I. a II. etapy: 16 584,80 m2

Účel a prevádzkové usporiadanie
Stavebný objekt bude slúžiť na montáž vstrekovacích lisov na plast. Z funkčného hľadiska bude pozostávať z prízemnej dvojloďovej montážnej haly, dvojpodlažného prístavku a dvojpodlažného spojovacieho traktu. 

Montážna hala bude tvoriť jeden prie­stor, rozdelený stredovou montovanou akustickou priečkou. Hala bude mať po celej dĺžke rovnaký profil, s najnižšou spodnou hranou strešných väzníkov na kóte +12,539 a najvyššou 13,196 m. Hlavné materiálové dopravné vstupy do haly budú z južnej a severnej strany cez sekcionálne brány s rozmermi 6,00 × 6,00 m. Personálne jednokrídlové dvere budú umiestnené vždy vedľa materiálových vstupov. V západnej fasáde sa budú v štyroch podružných materiálových vstupoch nachádzať sekcionálne vráta s rozmermi 4,00 × 4,25 m. Vedľa nich budú umiestnené aj samostatné personálne vstupy s jednokrídlovými dverami. Na manipuláciu s materiálom a výrobkami budú slúžiť vysokozdvižné akumulátorové vozíky 2,5 Hyster ACX.

Poschodová prístavba bude pridružená k hale z východnej strany a bude mať dve úžitkové nadzemné podlažia na úrovniach 0,00 a + 4,20 metra. V prístavku budú umiestnené pomocné a energetické, sociál­no-hygienické a kancelárske priestory.

Spojovací trakt bude vybudovaný medzi jestvujúcim a novým výrobným objektom, s dvomi nadzemnými podlažiami. Okrem komunikačného prepojenia bude slúžiť aj ako hlavný vstup pre zamestnancov. Zároveň sa sem presťahuje aj informačný pult pre vrátnika.

Koncepcia dispozície prístavby vychádza z komunikačného napojenia na hlavný personálny vstup, umiestenia schodísk vo vzájomnej vzdialenosti podľa požiadaviek požiarnej ochrany na únikové cesty a umiestnenia hygienických jadier.

Na prízemí prístavby sa budú okrem potrebného hygienického vybavenia nachádzať aj kancelárie, denné miestnosti, zasadačka, ambulancia lekára s potrebným zázemím, plynová kotolňa, sklad náhradných dielov, miestnosť vodného hospodárstva, príručný sklad náterových materiálov s priamym vstupom z exteriéru a priestory na prípravu povrchu pred lakovaním a povrchovým natieraním. Keďže sa pri riešení technológie na úpravu povrchov zistilo, že priestory na umiestnenie vzduchotechnických zariadení navrhnuté v projekte na stavebné povolenie sú nedostatočné, musel sa navrhnúť nový priestor, a to na severnom konci prístavby nad prejazdom z vrát haly. Táto časť bude mať podlahu na úrovni +5,100 m a prístupná bude dvojramenným priamočiarym schodiskom z terénu. Na úrovni +5,100 bude schodisko zaústené na manipulačnú lávku s prístupom do priestoru vzduchotechniky. Strecha bude na rovnakej úrovni ako na ostatnej časti prístavby. Z priestoru prípravy povrchov bude viesť personálny výstup dverami do exteriéru.

Všetky priestory na prízemí prístavby okrem kotolne, skladu farieb a ambulancie budú spojené dverami priamo s montážnym priestorom haly. Vstup do ambulancie bude zo schodiska cez čakáreň. V kanceláriách a denných miestnostiach budú pre vizuálny kontakt v deliacej stene medzi halou a prístavbou osadené interiérové okná. Na poschodí prístavby budú umiestnené šatne so sprchami a pohotovostnými WC pre mužov a ženy, kancelárie vedúcich pracovníkov závodu, zasadačka, kuchynka a hygienické vybavenie.

Šatne a hygienické vybavenie sú navrhované na maximálny počet 190 výrobných pracovníkov, z toho 70 žien a 120 mužov v jednej zmene. Na ukladanie civilného a pracovného odevu sa plánuje osadiť delené šatňové skrinky. Počet administratívnych pracovníkov bude 25, z toho 15 mužov a 10 žien.

Architektonicko-stavebné riešenie
Architektonický výraz exteriéru objektu zodpovedá charakteru výrobných objektov zvyčajných v strojárskom priemysle, ktoré sú charakterizované ľahkým obvodovým plášťom s rytmicky členenými pásmi okien a veľkorozmerovými priemyselnými bránami. Materiálovo je riešený rovnako ako jestvujúci výrobný objekt SO 01/II – Výrobná hala a administratívno-prevádzková budova. Celozasklený spojovací trakt medzi jestvujúcim a projektovaným výrobným objektom, ktorý bude slúžiť ako hlavný personálny vstup, je navrhnutý vo vyššom štandarde.

Jednofarebný plášť obvodových stien halovej časti a prístavby sa bude realizovať z vertikálne orientovaných trapézových plechov upevnených na horizontálnych C-profiloch vyplnených tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, na prízemí osadených na farebne neutrálnych priebežných zateplených parapetných prahoch vo výške 250 mm nad podlahou prízemia.

Fasáda haly je rozčlenená materiálovými, podružnými a personálnymi vstupmi. Prevádzkovo-administratívny prístavok má fasádu členenú horizontálnymi pásmi okien vo dvoch úrovniach.

Fasáda spojovacieho traktu s hlavným personálnym vstupom bude na oboch stranách celozasklená. Zasklenie bude siahať až po alucobondom obloženú atiku. Hlavný personálny vstup bude umiestnený v strede vysunutej časti južnej fasády. Markíza nad vstupom bude rovnako ako atika obložená alucobondom. V zalomených častiach južnej fasády budú na prízemí dve sklopné vetracie krídla. V severnej fasáde traktu sa bude nachádzať podružný vstup, ktorý budú tvoriť dvoje dvojkrídlové dvere.

Halová časť
Halová časť je navrhnutá ako dvojloďová s atikou na výškovej kóte +16,05 m. Pôdorysná modulová osnova nosných železobetónových prefabrikovaných stĺpov v halovej časti bude mať rozmery 7,15 × 22,50 m. Nosná konštrukcia strechy haly je navrhnutá z veľkorozponových oceľových väzníkov s modulovou osnovou 2 × 22,50 m, na ktorých budú uložené lakované trapézové plechy, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny a strešná krytina na báze izolačnej PVC fólie ukotvenej rozperkami. Trojpercentný sklon strechy sa dosiahne uložením väzníkov na stĺpy s rozličnou výškou, čím sa vytvorí v strede haly hrebeň a na oboch pozdĺžnych stranách úžľabie.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie
Nosnú konštrukciu haly tvorí dvojpoľový rám s modulom 2 × 22,5 m s votknutými stĺpmi do základových pätiek (pilótových hlavíc). Stĺpy s konzolami na uloženie nosníkov žeriavovej dráhy s nosnosťou 40 ton a kotevnými platňami na konzolové žeriavy s nosnosťou 3,2 t majú prierez 1 000/500 mm. Štítové stĺpy s prierezom 700/500 mm sú pootočené o 90° oproti hlavným rámovým stĺpom. Na stĺpy sú kĺbovo pripojené oceľové priehradové väzníky. Konštrukcia je po obvode, ako aj v priečnom smere doplnená priehradovými stužidlami a zavetrením. Obvodový plášť sa bude ukladať na základové prahy a soklové nosníky. Základové prahy a soklové nosníky sú rozdelené, a to z dôvodu vyvedenia protiradónovej izolácie von z objektu. ZP a ZN nosníky sú uložené na hlavice (základové pätky) do maltového lôžka približne 30 mm a prikotvené k stĺpom. Na prahy nadväzujú soklové panely prikotvené k stĺpom, respektíve oceľovým rámom vrát.

Hlavné priečne väzby
Vnútorné priečne väzby sú tvorené železobetónovými stĺpmi, ktoré sú votknuté do kalichov. Na krajné stĺpy a stĺpy stredného rámu sú kĺbovo-pevne uložené priehradové väzníky.

Rozpätie priečnych väzieb je 2 × 22 500 mm.

Sklon priehradových väzníkov je jednostranný – 3 %, a tým vytvára sedlovú strechu. Priehradové väzníky majú pásy zo širokoprírubových profilov HEA. Medzipásové prúty sú z profilov RHS. Väzníky majú konštantnú výšku. Ide o staticky prosté nosníky, so slepými dolnými pásmi pri podperách. Nad stredným stĺpom sú horné pásy vyvložkované na prenos tlakovej sily. Horný pás je stabilizovaný stabilizačnými rúrkami.

Strešné zavetrenie a stabilizačné prvky
Zavetrenie v rovine strechy tvoria priehradové nosníky v rovine horného pásu väzníkov, umiestnené po obvode každej lode a priečne stužidlá medzi osami 8 – 9, 13 – 14 a 18 – 19. Tvar všetkých zavetrení je V. Všetky prvky stužidiel sú navrhnuté z ohybovo tuhých prvkov (kruhové rúry), tak aby prenášali ťah aj tlak.
Dolné pásy  väzníkov sú v polovici rozpätia stabilizované pomocou ťahadiel z kruhových tyčí. Tieto stabilizačné prvky sú dotiahnuté až po obvodové zvetrenie do roviny strechy.

Strecha
Na streche budú v priečnom smere umiestnené svetlíky s rozmermi 22,60 × 2,40 m s integrovanými vetracími sekciami, ktorými sa zabezpečí prienik denného svetla do interiéru a prirodzené vetranie. Konštrukcia svetlíkov bude na báze lakovaného hliníka. Ako výplň sa použijú priesvitné izolačné viacdutinové polykarbonátové dosky. Ovládanie vetracích sekcií pomocou servomotorov sa bude realizovať tlačidlami umiestnenými v hale.

Na odvodnenie strechy haly sú navrhnuté vnútorné zaatikové žľaby a bezpečnostné prepady umiestnené pri odvodňovacom úžľabí v najnižšom mieste hydroizolácie pri atike. Na strechu sa bude vstupovať pomocou vonkajších oceľových požiarnych rebríkov. Klampiarske výrobky na streche sú vyrobené z poplastovaných plechov.

Dvere a vráta
Všetky exteriérové dvere a vráta budú na báze lakovanej ocele. Manipulačné brány jednotlivých sekcií s priehľadnou výplňou budú ovládané automaticky z oboch strán. Všetky vonkajšie vráta a dvere budú zateplené.

Podlaha
Podlaha v hale bude betónová, vystužená rozptýlenou výstužou s povrchovou vrstvou Panbex F2. Hydroizolácia podlahy na báze PVC fólie bude uložená medzi dvomi geotextíliami, z vrchnej strany bude chránená PE fóliou. Hydroizolácia musí vyhovovať aj z hľadiska protiradónovej ochrany a musí zabrániť prieniku akýchkoľvek nežiaducich látok do podložia (ekoizolácia). Súčasťou poteru bude uzemňovacia sieť (elektro).

Požadované úžitkové zaťaženie podlahy na prízemí je 10 t/m2. Vzhľadom na požiadavku na variabilnosť strojných zariadení s rôznou hmotnosťou a hĺbkou kotvenia sa bude v hale realizovať drátkobetónová podlaha s rozličnou hrúbkou – 250 mm, respektíve 400 mm.

Z hľadiska požiadaviek na vlastnosti halových podláh bude nevyhnutné, aby skladbu podkladových vrstiev, ako aj úpravu a zhutnenie podložia určil geotechnik dodávateľa podlahových konštrukcií. Počas realizácie prác na podkladovej geodoske treba určiť vlastnosti podložia statickou doskovou skúškou v zmysle STN 73 6190: 1980 (Statická zaťažovacia skúška podložia a podkladných vrstiev vozoviek).

Povrchová úprava
Vnútorné omietky a maľby murovanej steny prístavby budú akrylátové. Na ochranu železobetónových stĺpov sa použije akrylátový náter. Oceľová konštrukcia väzníkov musí byť ošetrená syntetickým náterom s požiarnou odolnosťou 30 minút.

Poschodová prístavba
Prístavba bude pozostávať z dvoch nadzemných podlaží. Na zhotovenie nosnej konštrukcie sa použijú železobetónové prefabrikované stĺpy usporiadané v pozdĺžnom nosnom systéme. Stĺpy prístavby sa majú rozmiestniť v základnej modulovej osnove 7,15 × 8,50 m. Výnimku budú tvoriť priestory na prípravu a lakovanie. Tu sa musí pre nevyhnutnosť vytvorenia dilatačného úseku vložiť ďalší rad stĺpov. Na zhotovenie stropu sa použijú stropné železobetónové prefabrikované dosky ­Spiroll, ktoré sa budú ukladať na obvodové prievlaky. Na zhotovenie nosnej konštrukcie plochej strechy sa použije ľahčený betón. Tepelnú izoláciu strešného plášťa bude tvoriť vrstva izolácie na báze minerálnej vlny. Ako strešná krytina sa použije PVC fólia kotvená do podkladu rozperkami v súlade s kotviacim plánom. Výška atiky bude na výškovej kóte +8,950 m.

Zvislé a vodorovné konštrukcie
Dvojpodlažná časť prístavby (administratívno-prevádzková budova) je konštrukčne nezávislá od objektu haly. V modulovom rade 2D sú stĺpy založené na spoločnej pätke so stĺpom haly v module 2C. Vonkajšie stĺpy v modulovom rade 2E majú prierez 500/500 mm, nad stropom 1. NP majú stĺpy prierez 350/500 mm. Stĺpy sú votknuté do kalichov vytvorených v základových pätkách. Na základové hlavice sú uložené základové nosníky (prahy) podporujúce murované steny, soklové nosníky a obvodový plášť. Nosníky ZK, ZP a SP sú kotvené k zabudovaným platničkám v stĺpoch.

Obvodové nosníky uložené na konzoly a hlavy stĺpov podporujú predpäté dutinové stropné dosky (Spiroll) ukladané do cementovej malty. Prierazy cez dutinové stropné panely sa budú realizovať vo výrobni. Dodatočne prierazy sa budú realizovať len v mieste dutín, s maximálnym povoleným prierezom ∅100 mm.
Prefa­brikované prvky sa uložia kĺbovo na gumené ložiská s hrúbkou 10 mm a zaistia sa tŕňom. Povrch všetkých prefabrikátov tvorí pohľadový betón, hrany sú skosené. Po doplnení výstuže do škár stropných panelov a výstuže membrány sa stropy zmonolitnia nadbetónovaním. Nosníky NK25.0 a NK25.1 na strope 2. NP sa ukotvia navarením výstuže do membrány stropných panelov. Výstuž treba zakotviť do škáry medzi panely. V modulovom rade 16 sa škára medzi panelmi nesmie zaliať – bude slúžiť ako dilatácia. V tomto mieste treba výstuž prerušiť a do vzniknutého priestoru vložiť polystyrénovú dosku s hrúbkou 20 mm. Stropná doska 1. NP v mieste spojovacieho traktu (modul 6-7/A-2D) a miestnosti 2.26 (modul 22-23/2E-2D)  sa bude betónovať do strateného debnenia z trapézového plechu TR50/250 v negatívnej polohe. Plechy treba ukotviť o oceľové nosníky v každej druhej vlne. Do každej vlny treba vložiť výstuž 2 × ∅R12 a na vyznačenom mieste zatiahnuť až do dosky schodiska SH01. Na betonáž sa použije betón triedy C 30/37, ktorý sa vystuží výstužnými prútmi (oceľ 10 505R).

Schodiská sú navrhnuté ako monolitické doskové. Nosné prvky schodísk budú uložené na schodiskové steny betónované do debniacich tvárnic DT25. Na vymurovanie stien sa použijú debniace tvárnice DT25, ktoré sa vystužia konštrukčnou výstužou. Na zálievku dutín debniacich tvárnic sa použije betón triedy C 16/20 a výstuž z ocele 10 505R, ktorá sa bude vkladať do škár a výplne.

Ukotvenie opláštenia, strešného trapézového plechu a kotvenie doplnkových oceľových konštrukcií (výmeny okien, dverné a otvory pre vráta) je do zabudovaných platní, prípadne dodatočnými lepenými, respektíve nastreľovacími kotvami.

Priečky budú murované, čiastočne sadrokartónové. Na povrchovú úpravu murovaných stien sa použije vápennocementová omietka s povrchovým náterom akrylátovou farbou. Vo vlhkých priestoroch sa použijú keramické obklady, ktoré sa budú klásť na podkladovú vrstvu natretú tekutou hydroizolačnou membránou. Na povrchovú úpravu sadrokartónových stien sa použije akrylátový náter.

Úkryt civilnej ochrany
V časti prízemia, kde sa bude nachádzať úkryt civilnej ochrany, budú pozdĺž ľahkého obvodového plášťa z vnútornej strany vymurované ochranné steny z betónových tvárnic s hrúbkou 250 mm.

Otvorové výplne
Okná zložené z pevných a otváravo-sklopných krídiel sú na báze plastu, zasklené izolačným dvojsklom so súčiniteľom prestupu tepla okennou konštrukciou Uw = 1,1 (W/m2 . K). Na všetkých exteriérových oknách v prie­storoch s trvalým pobytom pracovníkov sa budú nachádzať exteriérové žalúzie. Exteriérové plné oceľové dvere budú zateplené. Na zasklenie dverí na báze lakovaných hliníkových profilov sa použije izolačné dvojsklo. Nad exteriérovými dverami sa osadí oceľová markíza.

Podlahy
Nášľapnú vrstvu podláh v prístavbe bude tvoriť keramická dlažba identická s dlažbou použitou v prvej etape výstavby. V dennej miestnosti bude nášľapná vrstva podlahy realizovaná z lepeného PVC, v kancelá­riách sa použijú lepené koberce a v prevádzkových miestnostiach betónová nášľapná vrstva vystužená oceľovou sieťovinou. Navrhované úžitkové zaťaženie podláh na prízemí aj na poschodí je 400 kg/m2.

Spojovací trakt
Na zhotovenie nosnej konštrukcie spojovacieho traktu sa použije dvojpodlažná priestorová oceľová konštrukcia. Fasáda bude zasklená. Izolačné dvojsklo zasklenia sa bude vkladať do lakovaných hliníkových profilov. Na zasklenie južnej fasády sa použije sklo so zvýšenou odolnosťou proti prenikaniu UV žiarenia.
Nosná oceľová konštrukcia strechy bude uložená do spádu. Strešný plášť bude pozostávať z trapézových lakovaných plechov, tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny a strešnej fólie. Odvodnenie strechy bude zabezpečené dvomi vnútornými vpustami. Vetranie umožnia sklopné okenné krídla umiestnené v zasklenej stene. Na ochranu oceľovej konštrukcie proti požiaru sa použije požiarny náter s odolnosťou 30 minút.

TEXT: Ing. Peter Weber
FOTO: Ingsteel

Ing. Peter Weber je vedúcim marketingovej kancelárie spoločnosti Ingsteel, spol. s r. o., Žilina.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

Komentáre