Partner sekcie:
  • Stavmat

Inteligentne na energetickú efektívnosť – téma 13. medzinárodnej konferencie „enef“

Inteligentne na energetickú efektívnosť – téma 13. medzinárodnej konferencie „enef“

ASENEM – Asociácia energetických manažérov spolu s vtedajšou energetickou agentúrou a v spolupráci s reklamnou agentúrou MEEN založili tradíciu napĺňania cieľov zefektívnenia využívania energie informovaním odbornej aj laickej verejnosti o energetickej efektívnosti a znižovaní energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom medzinárodnej konferencie „enef“.

Prvá konferencia „enef ´94“ sa konala na strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, v novembri 1994. Jej miesto reflektovalo potrebu reálnej dostupnosti pre každého účastníka zo Slovenska.

Po veľmi úspešnej odozve medzi odbornou a laickou verejnosťou sa organizátori rozhodli ponúknuť pravidelné stretnutia energetických manažérov a spriaznených osôb v dvojročnej periodicite s tematickým zameraním na efektívne využívanie energie, znižovanie energetickej náročnosti, energetické služby, financovanie projektov na medzinárodnej úrovni a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Všetky podujatia „enef“ sa organizovali ako viacdňové. Počet spoluorganizátorov konferencie sa postupne rozšíril o Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov energie a Asociáciu priemyselnej ekológie, ku ktorým pribudla aj slovenská pobočka americkej Asociácie energetických inžinierov. V niekoľkých ročníkoch sa aktívne na organizovaní konferencie zúčastnila aj Slovenská technická univerzita, Sekcia energetiky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a Slovenský zväz výrobcov tepla.

Konferencia sa tematicky prioritne zameriava na využívateľov energie (odberateľov) zo všetkých sektorov národnej ekonomiky. Našim spoločným cieľom je trvale dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa, životného prostredia, pri dodržaní atribútov bezpečnosti zásobovania a technickej bezpečnosti. Obnoviteľné zdroje energie a využitie miestnych energetických surovín priniesli decentralizáciu energetického zásobovania. Presadzuje sa čoraz rozšírenejšie získavanie takzvanej zelenej energie, energetické úspory a zmena postoja k vlastnému energetickému manažmentu. Akcent sa kladie na zvyšovanie kvality využívania energie. Nové prvky do sféry využívania energie prinášajú ukladanie energie a elektromobilita.

Program 13. konferencie sa tematicky člení takto:

• Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

• ciele do roku 2020 a na obdobie po roku 2020
• finančné nástroje pre zvýšenie energetickej efektívnosti

• Progresívne technológie a riešenia na využívanie obnoviteľných foriem energie

• biomasa
• druhotné zdroje surovín pre energetiku

• Racionálne využitie solárnej energie

• netradičné inštalácie solárnych systémov
• praktické skúsenosti od návrhu až po realizáciu

• Elektromobilita – trvalo udržateľná doprava

• súčasnosť a perspektívy
• inovačné technológie

• Energetické služby a prezentácie úspešných projektov

• garantované služby
• finančné služby

• Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj

• riešenia pre mestá a obce
• inteligentné budovy a aspekty ich prevádzkovania

• Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére

• moderné technológie pre zber dát a ich vyhodnocovanie
• inovatívne riešenia pre energetický manažment

Organizátori a partneri konferencie ponúkajú prostredníctvom nimi získaných lektorov pre jej účastníkov motivačné poznatky hodné nasledovania. Prerokovávané témy budú podľa ich mienky dostatočne problémovo obsiahle a naplnia dopyt účastníkov v pre nich aktuálnych problémových oblastiach.

Všetky súvisiace informácie sú na www.enef.eu.