Priemyselné podlahy v strojárstve a automotive

Priemyselná betónová podlaha s povrchovou úpravou vsypom a impregnáciou.

Priemyselná podlaha je takou podlahovou konštrukciou, ktorá je v zmysle STN zaťažená rovnomerným zaťažením väčším ako 5 kN/m2, alebo pohyblivým zaťažením, ktorých celková hmotnosť je väčšia ako 2000 kg. Je konštrukciou s požiadavkami na odolnosť voči obrusu, kontaktnému namáhaniu, chemickému pôsobeniu, a to aj v prípade, že zaťaženie je menšie ako hore uvedené hodnoty.

Priemyselné podlahy sa teda využívajú vo výrobných halách, skladoch a iných nebytových objektoch obyčajne veľkých plošných rozmerov, ktoré sú zaťažované významnými statickými, dynamickými a chemickými namáhaniami v závislosti od typu prevádzky.

Strojárstvo, možno podľa predmetu zamerania podrobnejšie členiť na viacero pododvetví, ako výroba strojov na všeobecné účely, pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, na tvarovanie kovov a obrábanie, výroba lodí, dopravných prostriedkov a podobne.

Betónová podlaha

Až cca 74% strojárskej priemyselnej produkcie na Slovensku tvorí výroba motorových vozidiel a ich subdodávatelia. Keďže sa jedná o odvetvie s komplexným zastúpením strojárskych typov prevádzok – od kovospracujúcich až po jemnú mechaniku a montáž, stretávame sa tu s celou paletou požiadaviek na vlastnosti podláh.

Správny výber povrchovej úpravy podlahy zabezpečí hygienické, bezpečné a primerané pracovné podmienky s dlhodobou životnosťou finálneho povrchu bez nutných odstávok na opravy. Pri výbere vhodného typu povrchovej úpravy zohľadňujeme kombináciu viacerých faktorov ako je dynamické zaťaženie, chemické vplyvy prevádzky, požiadavky prevádzky z hľadiska bezprašnosti, alebo zamedzenia elektrostatického náboja, platnú legislatívu a v neposlednej rade požiadavka zákazníka na komfort a estetiku prevádzky. Vytvoríme tak návrh vhodnej konštrukčnej skladby podlahy, stanovíme jej jednotlivé vrstvy, ich hrúbky, zloženie podľa použitých materiálov a pracovných postupov.

Pri realizácií betónových konštrukcií používame najmodernejšie technologické vybavenie pre uloženie i spracovanie betónovej zmesi

V strojárskych prevádzkach so zvýšenou požiadavkou na bezprašnosť (montážne haly, jemná mechanika, elektro), alebo s možnou kontamináciou chemickými a ropnými produktami, kde je nutné spĺňať prísne bezpečnostné predpisy a normy a podlaha musí okrem mechanickej odolnosti spĺňať aj odolnosť chemickú, (lakovne, sklady chemických a horľavých látok a pod.) musí byť povrch nepriepustný a v prípade horľavých látok aj antistatický.

Pre tento účel najlepšie vyhovujú syntetické povrchové úpravy, najmä rôzne druhy epoxidových podlahových systémov. Tieto sa na betónovú konštrukciu nanášajú dodatočne, obyčajne až po vyzretí a vyschnutí betónu. Betónový podklad musí byť mechanicky ošetrený vhodným zariadením napr. otryskaním, alebo obrúsením, aby sa odstránilo cementové mlieko a aby sa dosiahla otvorená štruktúra povrchu. Po vyčistení plochy sa aplikuje podkladný – penetračný náter, a následne ďalšie vrstvy v závislosti na zvolenom podlahovom systéme.

betónová podlaha

Z uvedeného vidíme, že problematika priemyselných podláh v strojárstve je veľmi široká a vyžaduje zodpovedné posúdenie všetkých vplyvov pre správny návrh a realizáciu optimálnej podlahovej konštrukcie kompetentnými odborníkmi.

www.proreco.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti PRORECO s.r.o.

KategóriePodlaha