Partneri sekcie:

Ponuka a dopyt po kvalitných riešeniach

Ponuka a dopyt po kvalitných riešeniach

Pri optimálnom výbere obkladov a dlažieb na exteriérové použitie zohrávajú svoju rolu viaceré faktory. Pre architektov je okrem technických vlastností dôležité aj estetické hľadisko. Opýtali sme sa výrobcov, aké majú skúsenosti s architektmi a projektantmi pri výbere vhodnej dlažby či obkladu.

1. Akým spôsobom môže architekt či projektant získať všetky informácie potrebné pre výber a vhodné použitie obkladov a dlažieb? (Poskytujete im ich vy, architekt/projektant sleduje ponuku trhu a vhodnosť produktu, jeho vlastnosti sám, prípadne aké iné možnosti informovania odbornej verejnosti využívate?)

Ing. Vladimír Jelínek: Informácie potrebné pre výber a vhodné použitie obkladov a dlažieb získavajú v súčasnej dobe architekti a projektanti predovšetkým prostredníctvom internetu, a to či už na stránkach profesionálnych firiem obchodujúcich v tejto branži, alebo na stránkach samotných výrobcov. Tam sú, samozrejme, uvádzané parametre týchto materiálov a atesty, ktoré sú v prípade väčších zákaziek nevyhnutnou podmienkou investora.
Zmluvní obchodní partneri a spolupracujúci architekti bývajú pozývaní na predstavovanie noviniek priamo do výrobných závodov a tiež na najprestížnejšiu výstavu tohto zamerania CERSAI v Bologni. O všetkých novinkách informujeme odbornú verejnosť aj prostredníctvom produktových CD nosičov jednotlivých výrobcov.

Ing. Gabriel Rehák: Informácie môže architekt/projektant ale aj koncový zákazník získať na našej internetovej stránke, kde nájde aj odkazy na výrobcov zo Slovenska a Čiech. Ďalšou možnosťou je naša vlastná výstavná plocha, kde zhromažďujeme prezentačné panely od všetkých výrobcov a kde môže zákazník fyzicky porovnávať jednotlivé výrobky. Nemôžem vynechať tiež našu účasť na špecializovaných výstavách na Slovensku aj v zahraničí .Výber farebnosti, štruktúr a tvarov je dnes už taký široký, že takmer neexistujú obmedzenia a architekti si pri dostatku informácií môžu aj zašpásovať. Investori však tieto úlety pri realizácii z ekonomických dôvodov často redukujú. V poslednom období evidujeme obrovský nárast počtu nových technológií na výrobu dlažieb ako aj ich použití na miestach, ktoré patrili iným technológiám. Dôvodom je boj o zákazníka a expresná realizácia stavebných projektov.

Ľuboš Krajčír: Na informovanie odbornej verejnosti využívame takmer všetky dostupné informačné kanály. Od pasívnej formy prezentácie na internetových stránkach až po priame oslovenie formou grafickej reklamy alebo vložením prospektov do odborných publikácií. Samozrejmosťou je možnosť priameho poskytnutia všetkých informácií vrátane možnosti konzultácií postupu inštalácie a údržby. Estetická vhodnosť produktu pre daný projekt je už na zvážení architekta alebo dizajnéra.

Ing. Peter Perina: Najlepší spôsob, ako sa dostať k informáciám o výrobkoch, je skontaktovať sa s nami – výrobcom. Technický poradca dá priamo u nás projektantovi dostatok informácií o možnom využití jednotlivých typov dlažieb alebo obkladov. Sledovaním záujmu trhu o výrobok sme nútení poskytovať čo najviac informácií o danom produkte. Naopak, i my týmto spôsobom získavame stále nové poznatky o možných skladobných variantoch jednotlivých dlažieb, o možných farebných alebo tvarových kombináciách alebo o potrebe nového prvku. Na základe týchto poznatkov poskytujeme vo svojom Technickom katalógu  projektantovi informácie, ktoré vie vhodným spôsobom zakomponovať do svojho projektu. Technický katalóg obsahuje odporúčania, vhodnosť použitia, spôsob ako ukladať alebo murovať, vhodnosť použitia podkladných materiálov, návod na montáž a možnosti kombinácie skladobných vzorov.

Mgr. Darina Pěgřimová: Betónové dlažby sa už veľmi dlho používajú na spevnenie plôch. Tento materiál aspoň zbežne určite pozná každý projektant a architekt. Vzhľadom na celkové množstvo stavebných materiálov je však pre projektanta náročné sledovať kompletne ponúkaný sortiment jednotlivých výrobcov. Informácie sú zahrnuté vo firemných materiáloch každého výrobcu, sú tu uvedené povrchové úpravy, tvary i mechanickofyzikálne vlastnosti. Základné informácie poskytuje aj každé vyhlásenie o zhode, ktoré každý výrobok uvádzaný na trh musí mať. Naša firma ďalej využíva špeciálne akcie priamo zamerané na projektantov, kde prezentujeme naše výrobky, samozrejmosťou je dostatok príslušných podnikových propagačných a technických materiálov.

Nevyhnutnou podmienkou správneho použitia betónovej dlažby je vyhodnotenie geologických podmienok a navrhnutie zodpovedajúceho riešenia podložia. Tu môžeme ponúknuť všeobecné odporučenia, ale konečné rozhodnutie závisí od správneho posúdenia konkrétnej stavby projektantom.

Ing. Jozef Danišovič: Informačný servis a predaj zabezpečujeme z našich štyroch výrobných závodov prostredníctvom regionálnych obchodných zástupcov na celom území SR. Projektantom a architektom poskytujeme potrebné informácie predovšetkým osobne – formou konzultácií s obchodným zástupcom, bezplatného poradenského servisu technickej kancelárie alebo cez internet, kde sú kompletné informácie o produktoch, všetky technické podklady, vrátane vzorov uloženia dlažby, ale aj aktuálne novinky. Dôležitou formou prezentácie sú katalógy s informáciami o produktoch a fotografiami realizácií. Technické typové listy a príručka vzorov uloženia dlažieb obsahujú potrebné technické údaje výrobku a jeho použitia. Dobrou príležitosťou na predstavenie nových výrobkov a stretnutie s našimi klientami sú každoročné prezentácie na stavebných výstavách. Nové produkty propagujeme aj v aktuálnych rubrikách vybraných branžových periodík, prípadne formou prospektov prostredníctvom adresného mailingu. Všetky naše výrobky v rôznych variáciách sú naživo prezentované na našich výstavných plochách v Bratislave, Dubnici n/Váhom, vo Zvolene a v Košiciach.


2. Čo by ste odporučili architektovi/projektantovi či investorovi pri výbere vhodného obkladu alebo dlažby, na čo sa má sústrediť? Vedia architekti/projektanti či investori povedať svoju predstavu alebo čakajú radu najmä od vás?

Ing. Vladimír Jelínek: Odborná verejnosť – architekti a projektanti – sú u nás na veľmi vysokej odbornej úrovni, takže prakticky rady o vhodnosti výberu nepotrebujú a k nám už väčšinou prichádzajú s úplne jasnou predstavou. Samozrejme, medzi obrovským množstvom výrobcov takmer zhodnej dizajnovej produkcie existujú na trhu jasní lídri, ktorých produkty často pôsobia esteticky rovnako ako pri ostatných producentoch, ale kvalita môže byť nepomerne vyššia. Na túto skutočnosť našich klientov upozorňujeme.
Žiaľ, projektanti a architekti sú často limitovaní príliš nízkym rozpočtom investora, čo je samozrejme na škodu veci. Myslím si, že najmä na exponovaných miestach by k zlým kompromisom nemalo dochádzať, keďže prax väčšinou ukazuje, že takéto rozhodnutie býva  z dlhšieho časového hľadiska to najdrahšie.

Ing. Gabriel Rehák: Pri rodinných domoch sa sústreďujeme na tzv. praktickú architektúru, to znamená, že základom je pre nás pomenovanie reálnych denných činností užívateľov, zhromaždenie informácií o stavbe a špeciálnych prianiach investora. Z toho sa vyskladá riešenie, ktoré sa ústupkami od ideálneho stavu dostane do realizačnej architektonickej podoby. Rady architektom dávame hlavne v oblasti úžitkových vlastností dlažieb, ich vzájomnej kombinovateľnosti a napríklad aj možnosti strojového kladenia jednotlivých typov.

Ľuboš Krajčír: Pri výbere obkladu je veľmi vhodné zvážiť vlastnosti produktu podľa účelu, na ktorý je obklad predurčený. My – ako výrobca imitácie prírodného kameňa – kladieme hlavný dôraz na vysokú životnosť, stálofarebnosť a úžitkovo-estetickú hodnotu. Vo väčšine prípadov majú architekti pomerne jasnú predstavu o danom projekte a konečný výber produktu sa len prispôsobí výrobnému sortimentu.

Ing. Peter Perina: Každý architekt či projektant má už vopred premyslenú predstavu, ako by mala tá-ktorá spevnená plocha vyzerať, či už sa to týka farebných kombinácií alebo použitia rôznych tvarov. Treba sa však sústrediť hlavne na to, akému účelu bude spevnená plocha slúžiť, teda aká záťaž bude na ňu vyvíjaná. Dlažby vyrábame v štyroch rôznych výškach: 40 mm, 60 mm, 80 mm a 100 mm. Zámkové dlažby s hrúbkou 40 mm a 60 mm sa používajú najmä na chodníky – pešie komunikácie, záhrady, pešie zóny, námestia. Naopak na dlažby s hrúbkou 80 mm a 100 mm môže byť vyvíjaná väčšia záťaž, a preto sa používajú na dotvorbu spevnených plôch pri technických a priemyselných stavbách  rôzneho charakteru, cestných komunikácií, prípadne peších zón, pri ktorých projekt garantuje nielen záťaž vyvíjanú chodcami, ale i vjazdom (napr. zásobovacích) vozidiel. Pri rozhovoroch  s architektmi sa snažíme venovať hlavne technickej stránke, samotnú kompozíciu spevnenej plochy nechávame na jej autorovi.

Mgr. Darina Pěgřimová: Nebáť sa odklonu od zažitých estetických zvyklostí, pohrať sa s celou paletou výrobkov, farieb, povrchov a skladobných možností. Nie nadarmo je jedným z našich hesiel „Dávame priestor vašej fantázii“. Ponuka je obrovská, existuje množstvo literatúry, množstvo ďalších výrobných možností, ktoré sú využívané obmedzene, hoci nové riešenia oživujú každú stavbu, robia ju zaujímavou a neopakovateľnou.

Ing. Jozef Danišovič: Stretávame sa s tým, že investori majú celkom presnú predstavu, ale aj s takými investormi, ktorí očakávajú radu alebo aj návrh celkového riešenia plochy. Najdôležitejšie je definovať účel použitia dláždenej plochy a zladiť ho s ďalšími požiadavkami, predstavami a možnosťami investora (estetickými, praktickými a finančnými).

Hrúbka, rozmer a tvar dlažby sú dôležitými faktormi, na ktoré treba prihliadať z hľadiska účelu použitia plochy. Pre vysoko zaťažované plochy sú najvhodnejšie zámkové dlažby s hrúbkou 8-10 cm. Estetické hľadisko býva však často kľúčovým faktorom pri konečnom rozhodovaní investora. Odporúčame prihliadať k celkovej koncepcii budovy, priestoru, prípadne okolia, ale rozhodujúci je individuálny vkus a predstava architekta či investora.  


3. Aké sú rozhodujúce vlastnosti obkladov a dlažieb a čo vplýva na ich kvalitu a mieru opotrebovania?

Ing. Vladimír Jelínek: Vlastnosti obkladov predurčuje technológia výroby a účel, ktorý majú plniť. Teda či budú použité v interiéri, exteriéri, v priemyselných alebo inak veľmi exponovaných priestoroch a pri akom zaťažení.

Najzaužívanejšie je delenie obkladov a dlažieb na klasické keramické a porcelánové (spekané). Toto delenie je však iba to najzákladnejšie, keďže keramické materiály možno deliť do ďalších podskupín podľa použitého materiálu základného nosiča, glazúry, štruktúry a pod. To isté platí pre gresové porcelánové materiály, ktorých kvalita závisí od tlaku lisovania, teploty výpalu, zloženia masy nosiča a rozmerových parametrov.

Už niekoľko rokov prevláda výroba porcelánových materiálov (gres, spekaný materiál), pretože ich parametre niekoľkonásobne prevyšujú kvalitu nielen základných keramických materiálov, ale aj prírodného kameňa. Ide najmä o také parametre, ako je mrazuvzdornosť, abrazívnosť – odolnosť voči oteru, protišmykovosť, chemická odolnosť. Teda tieto materiály znášajú cyklické zaťaženia, či už vplyvom počasia alebo mechanickej záťaže, nepomerne lepšie ako keramické.

Súčasné trendy tiež rozširujú historicky známe klasické sklenené mozaiky o sklo lisované do foriem (bezpečnejšie hrany) a o novozavádzané obkladové platne na báze corianu.
Na toto však nemožno dať stručnú odpoveď.

Ing. Gabriel Rehák: Rozhodujúce vlastnosti betónových dlažieb sú určené technickou normou. Často sú technické vlastnosti vo výrobe zámerne zhoršené kvôli zvýšeniu vizuálnej hodnoty, napr. použitím mramorovej drviny do nášľapnej vrstvy alebo rozrušovaním (štokovaním, pieskovaním, obúchavaním). Veľmi málo ľudí (aj odborníkov) vie, čo všetko sa dá s dlažbami robiť, ako výrazne sa dajú napr. chemickými prípravkami meniť ich úžitkové vlastnosti a životnosť na špeciálne použitie. Ide o pečatenie škár, teflónové, prepolyméruretánové a iné povrchové úpravy.

Ľuboš Krajčír: Rozhodujúcou pri výbere je jednoznačne kvalita výrobku, a zvlášť v pomere k cene. Na kvalitu má v prvom rade vplyv výrobná technológia a použité materiály. Je preto zrejmé, že len výrobca s dlhoročnými skúsenosťami môže garantovať vysokú životnosť a kvalitu výroby.
Miera opotrebovania závisí od správneho výberu produktu, inštalácie a následnej údržby. Pri dodržaní týchto zásad je životnosť takmer neobmedzená a materiál ostáva bez zjavného opotrebovania.

Ing. Peter Perina: Jedným z najrozhodujúcejších faktorov, ktorý vplýva na kvalitu betónových výrobkov, je dodržiavanie prísnych technologických postupov. Kvalitnými surovinami, vhodnou technológiou a dodržiavaním technických špecifikácií dosiahneme kvalitný výrobok.

Betón, z ktorého sú výrobky vyrábané, je miešaný z čistých prírodných materiálov. V dôsledku toho dochádza ku kolísaniu jeho prirodzeného zloženia. Ďalšie faktory, pôsobiace pri výrobe a skladovaní (najmä poveternostné podmienky) môžu v ojedinelých prípadoch spôsobiť tvorbue tzv. výkvetov alebo kolísanie farieb. Zabrániť tomu – pri súhrne všetkých negatívnych vplyvov – zatiaľ nie je možné ani pri použití najpokrokovejších chemických prísad. Toto však v žiadnom prípade nemá vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov.

Na základe dlhoročných skúseností svoje výrobky ošetrujeme a skúšame ich odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku, hydrofóbne upravujeme štruktúru betónu – takto upravená tvárnica je menej nasiakavá a tým sa podstatne redukuje prirodzená nasiakavosť betónu pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme, čím sa redukuje aj množstvo výkvetov na dlažbe. Ďalším opatrením je povrchová ochrana výrobku, ktorá úspešne redukuje znečisťovanie výrobku, zvyšuje intenzitu farebnosti a jej stálosti.

Mgr. Darina Pěgřimová: Vlastnosti betónových dlažieb sú presne špecifikované európskymi normami. Veľmi zjednodušene povedané tieto normy predpisujú spôsob kontroly výrobného procesu a mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako pevnosť, odolnosť proti chemickým a rozmrazovacím látkam, odolnosť proti opotrebovaniu povrchu a pod Určitým problémom pre laické posúdenie je však skutočnosť, že norma nepredpisuje (s výnimkou pevnosti) normatívne jednotlivé charakteristiky, ale dáva výrobcovi možnosť zvoliť si kvalitatívnu triedu, v ktorej ponúka svoje výrobky na trh. Preto je veľmi dôležité zoznámiť sa s povinným označením výrobkov. Až z neho spotrebiteľ zistí, v akej akostnej triede je mu dlažba ponúkaná. Ďalšou dôležitou informáciou pre spotrebiteľa môže byť skutočnosť, aký je dohľad nad samotnou výrobou, či má výrobca certifikovaný systém riadenia akosti, systém environmentálneho managementu, prípadne systém bezpečnosti práce. Toto sú nepovinné záležitosti, ale môžu dať spotrebiteľovi informácie, ktoré mu môžu uľahčiť rozhodovanie pri nákupe betónových výrobkov.

Ing. Jozef Danišovič: Dôležitými vlastnosťami exteriérových dlažieb sú pevnosť, odolnosť voči oderu a šmyku ako aj odolnosť voči agresívnym chemickým látkam, mrazuvzdornosť a celková životnosť. Tieto vlastnosti priamo ovplyvňuje technológia a kvalita výroby, druh a kvalita vstupných materiálov ako aj zloženie povrchových vrstiev. Naše výrobky zodpovedajú všetkým platným predpisom a technickým normám, pri výstupe prechádzajú laboratórnymi skúškami a všetky procesy (nielen výrobné) prebiehajú podľa certifikovaného systému riadenia kvality ISO 9001. Len pri dodržiavaní predpísaných postupov je možné garantovať výsledné úžitkové vlastnosti aj deklarovanú životnosť výrobkov. Vybrané druhy betónových platní ponúkame so špeciálnou technológiou úpravy povrchu, ktorá ešte zvyšuje úžitkové aj estetické vlastnosti výrobku – oživuje farebnosť, odolnosť voči znečisteniu a zvyšuje životnosť. Vývoj technológie výroby a spracovania betónu prináša neustále nové možnosti pri rozširovaní ponuky dlažieb o nové tvary, farby (najnovšie melírové) či štruktúry povrchu, (tzv. ostarené povrchy, pripomínajúce prírodný kameň, brokované či exkluzívne brúsené povrchy, bez alebo s pridaním kameninových drtí, atď.). Táto nová tvár betónu od našej spoločnosti v celej šírke sortimentu dlažieb, platní a doplnkov (palisády, obrubníky, pätníky, múriky v rôznych prevedeniach) umožňuje vytvoriť moderný a atraktívny obytný, mestský, ale aj historický, či výhradne funkčný priestor.

Ing.Vladimír Jelínek
konateľ
CERSA, spol. s r. o., Bratislava

Ing. Gabriel Rehák
konateľ
Rehák, s. r. o., Topoľčany

Ľuboš Krajčír
oddelenie marketingu
VASPO, s. r. o., Trenčianska Turná

Ing. Peter Perina
technické poradenstvo
IN VEST, s. r. o., Šaľa

 

 Mgr. Darina Pěgřimová
 obchodná riaditeľka
 Beta Olomouc, a. s., Olomouc

Ing. Jozef Danišovič
vedúci predaja a marketingu
Premac, spol. s r. o., Bratislava

(lh)
Foto: archív redakcie

KategórieDlažba