asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Polomontovaný keramický strop

08.05.2018

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so svetlou šírkou 8 m. 

Po doplnení výstuže sa dajú využiť aj ako spojité nosníky alebo na zhotovenie konzol, napríklad balkónov a schodiskových podest. Nehodia sa do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané. Keramický trámikový strop tvoria keramické stropné vložky a keramobetónové stropné nosníky vystužené zváranou priestorovou výstužou.

Postup montáže

Pred samotnou montážou stropov sa odporúča overiť svetlý rozmer nosných stien (prievlakov). Tolerancia je ±20 mm.  Vždy je potrebné dodržať projektovú dokumentáciu a plán ukladania. Na korunu obvodového a vnútorného nosného muriva z brúsených tehál sa položí ťažký asfaltový pás s hrúbkou 3 mm. Ak je koruna muriva krivá s odchýlkou väčšou ako 5 mm na 2 m latu a rozdielom medzi najvyšším a najnižším miestom tak obvodových, ako aj nosných stien na uloženie stropu viac ako 10 mm, potom je potrebné korunu muriva vyrovnať maltou a až potom položiť asfaltový pás.

Asfaltový pás sa kladie na šírku uloženia stropu plus šírku stužujúceho venca. Korunu muriva z nebrúsených tehál je potrebné vyrovnať maltou vždy. Asfaltový pás sa odporúča uložiť aj na horný povrch stropu v mieste budúcich stien a priečok. V ideálnom prípade sa odporúča klásť nosníky na murivo pomocou žeriava alebo hydraulickej ruky. Ak nie je v projektovej dokumentácii uvedené inak, stropné nosníky sa začínajú klásť od miesta, kde sa nachádza ďalší konštrukčný prvok (schodisko, komín a pod.). Ak začínajú pri nosnom murive prvé skraja stropné vložky, začína sa s montážou nosníkov z tejto strany. Minimálne uloženie stropných nosníkov na nosnom murive je 125 mm. Osová vzdialenosť medzi jednotlivými stropnými nosníkmi sa vymedzí osadením krajných stropných vložiek, ktoré sa vkladajú na konci nosníkov. Maximálna medzera medzi hranou stropného nosníka a hranou stropnej vložky je 5 mm.

Stropné vložky sa kladú na murivo s presahom 25 mm. Nosníky sa musia po rozmiestnení ihneď podoprieť pomocou vhodných líniových podpier a stojok. Ako líniové podpery je možné použiť prvky systémového debnenia alebo napríklad drevené trámy s minimálnym prierezom 100 × 100 mm. Vzájomná vzdialenosť líniových podpier a vzájomná vzdialenosť stojok je max. 1 500 mm. Zároveň s podopieraním nosníkov sa navýši rozpätie budúceho stropu. Po montážnom podoprení a navýšení stropných nosníkov sa postupne vyskladajú stropné vložky, ktoré sa kladú v jednotlivých radoch kolmo na pozdĺžnu os nosníkov od jednej steny k druhej.

Po obvode stropnej konštrukcie sa z vonkajšej strany uložia vencovky tesne k sebe na zraz, za ne sa uloží tepelná izolácia s požadovanou hrúbkou (na podklad sa zafixuje maltou). Následne sa v súlade s projektovou dokumentáciou zhotoví výstuž vencov a na celú plochu sa uloží sieť kari. Sieť sa uloží na vopred pripravené dištančné podložky, ktoré zabezpečia minimálne krytie výstuže betónom. Po obvode musí sieť kari prečnievať min. 150 mm za líce muriva. V mieste prekrytia sietí musí byť presah 210 mm v obidvoch smeroch. Siete sa dotýkajú tak, aby sa v jednom bode prekrývali tri siete. Po uložení stropných vložiek, zhotovení výstuže a položení sietí kari sa môže začať s betonážou stropov. 

01 | Asfaltový pás
Na korunu obvodového a vnútorného nosného muriva z brúsených tehál sa položí ťažký asfaltový pás s hrúbkou 3 mm. Asfaltový pás sa kladie na šírku uloženia stropu plus šírku stužujúceho venca.

02 | Vyrovnanie koruny múra
Krivá koruna múra s odchýlkou väčšou ako 5 mm na 2 m latu a rozdielom medzi najvyšším a najnižším miestom tak obvodových, ako aj nosných stien na uloženie stropu viac ako 10 mm sa vyrovná maltou a až potom sa položí asfaltový pás.

03 | Uloženie nosníkov
Nosníky sa na murivo rozmiestnia podľa šírky stropných vložiek vkladaných na koncoch stropných nosníkov. Minimálne uloženie stropných nosníkov na nosnom murive je 125 mm. Maximálna medzera medzi hranou stropného nosníka a hranou stropnej vložky je 5 mm.

04 | Podoprenie nosníkov
Nosníky sa musia po rozmiestnení ihneď podoprieť pomocou vhodných líniových podpier a stojok. Ako líniové podpery je možné použiť prvky systémového debnenia alebo napríklad drevené trámy s prierezom min. 100 × 100 mm.

05 | Navýšenie rozpätia
Výška nosníkov sa upraví na potrebný rozmer. Zároveň sa s podopieraním nosníkov navýši rozpätie budúceho stropu.

06 | Rozmiestnenie podpier a stojok
Líniové podpery a stojky sa rozmiestnia so vzájomným rozstupom maximálne 1 500 mm.

07 | Stropné vložky
Po montážnom podoprení a navýšení stropných nosníkov sa postupne vyskladajú stropné vložky.

08 | Kladenie stropných vložiek
Stropné vložky sa kladú v jednotlivých radoch kolmo na pozdĺžnu os nosníkov od jednej steny k druhej. Maximálna medzera medzi hranou stropného nosníka a hranou stropnej vložky je 5 mm. Stropné vložky sa kladú na murivo s presahom 25 mm.

09 | Vencovky
Po obvode stropnej konštrukcie sa z vonkajšej strany uložia vencovky tesne k sebe na zraz, za ne sa uloží tepelná izolácia s požadovanou hrúbkou (na podklad sa zafixuje maltou).

10 | Vystuženie a betonáž stropu
Na celú plochu sa uloží na vopred pripravené dištančné podložky, ktoré zabezpečia minimálne krytie výstuže betónom, sieť kari. Po obvode musí prečnievať min. 150 mm za líce muriva. Siete sa prekrývajú s presahom 210 mm v obidvoch smeroch. Po uložení vložiek, výstuže a sietí sa môže strop zabetónovať.

Info o materiáli:

» Keramický trámikový strop tvorený keramickými stropnými vložkami a keramicko-betónovými stropnými nosníkmi vystuženými zváranou priestorovou výstužou.

Čo budete potrebovať:

Stropné nosníky
Stropný nosník HELUZ Miako
dĺžka: 1 500 až 8 250 mm, v. × š.: 160 × 175 mm (š. = 230 mm od dĺžky 6 500 mm), ks od 13,50 €

Stropné vložky
Stropná vložka HELUZ Miako
dĺžka: 250 mm, š. × v.: 390 × 80 mm, 400 × 150, 190, 230 mm, 515 × 80 mm, 525 × 150, 190, 230 mm, ks 1,28 €

Vencovky
Vencovka HELUZ brúsená
dĺžka: 333 mm, š. × v.: 80 × 150 až 289 mm, ks od 1,11 €

Asfaltové pásy

Murovacia malta
HELUZ malta na tenkú škáru
papierové vrece, 25 kg 7,78 €

Oceľový drôt

Sieť kari
∅ 4-150/4-150 mm

Betón
trieda C 20/25 XC1, mäkká konzistencia S 3

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
murárska lyžica
líniové podpery – drevené trámy
100 × 100 mm alebo prvky systémového debnenia
oceľové stojky
dištančné podložky
ponorný vibrátor
oceľová lata

Pozor!

Betonáž stropu
Pred betonážou sa vykoná kontrola, či v stropnej konštrukcii nie sú medzery, kadiaľ by mohol betón vytiecť. Prípadné medzery sa zatrú maltou. Stropné vložky sa pred samotnou betonážou pokropia vodou. Na betonáž sa použije betón pevnostnej triedy C 20/25 XC1 s mäkkou konzistenciou S 3 v súlade s platnou normou. Betón sa kladie rovnomerne v pruhoch v smere stropných nosníkov. Nesmie sa hromadiť na jednom mieste. Dôkladne sa zavibruje a povrch sa uhladí latou, prípadne vibrolatou. Výška nadbetonávky musí byť na celej ploche stropu konštantná. Preto je potrebné počítať aj s navýšením stropnej konštrukcie. Betón je potrebné ošetrovať, vlhčiť predovšetkým počas prvých siedmich dní. Počas horúcich dní dlhšie. Minimálne krytie výstuže je 20 mm, siete kari 10 mm.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy HELUZ
FOTO: heluz

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP