Partner sekcie:
  • OSMA
  • AMBERG

Mosty na stavbe I/66 – obchvat Brezna

image 101417 25 v1

V auguste 2017 bol uvedený do prevádzky 2,5 km dlhý úsek obchvatu mesta Brezna so štyrmi mostmi, jednou lávkou a deviatimi múrmi. Obchvat je vybudovaný ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia kategórie C 9,5/80. Stavba je prvou etapou zamýšľaného obchvatu Brezna, ktorý zabezpečí odklon tranzitnej dopravy z centra k jeho južnému okraju. 

SO 201 Most na ceste I/66 v km 0,472 nad riekou Hron a traťou ŽSR

Hlavným mostným objektom stavby je most 201 na začiatku trasy obchvatu. Ním sa dostáva cesta I/66 v šikmom krížení ponad rieku Hron, jednokoľajnú železničnú trať Banská Bystrica – Červená Skala a vetvu križovatky Brezno-mesto. Most tvorí spojitá šesťpoľová predpätá betónová konštrukcia s rozpätiami 35 + 47 + 50 + 43 + 43 + 34 m. Celková dĺžka mosta je 269,5 m. Priečny rez tvorí jednokomorový prierez s konštantnou výškou 2,70 m. Voľná šírka na moste je 9,5 m. Po oboch stranách mosta sú umiestnené revízne chodníky so šírkou 0,75 m, zvodidlá a zábradlia s ochrannými sieťami proti stretu s vtákmi. Šírka nosnej konštrukcie je 12,1 m. Nosná konštrukcia sa betónovala na pevnej skruži v troch etapách. V prvej etape sa na skruži zabetónovali polia 6 a 5. V druhej etape nasledovali polia 4 a 3, v tretej polia 2 a 1. Pozdĺžna predpínacia výstuž bola zostavená výlučne zo súdržných 12- a 19-lanových káblov Ls ø 15,7/1860 MPa, pričom 19-lanové predpínacie káble boli v jednotlivých etapách napínané jednostranne a 12-lanové priame káble umiestnené v konzolách hornej dosky boli po vybetónovaní kompletnej nosnej konštrukcie mosta napnuté obojstranne.

Pohľad na hlavné pole mosta 201

Pohľad na hlavné pole mosta 201

Niveleta mosta vedie vo vrcholovom zakružovacom oblúku s polomerom 5 000 m. Smerovo sa most nachádza v dvoch protismerných oblúkoch s prechodnicami spojenými na inflex. Priečny sklon sa mení od +3,0 do –2,5 %. Krajné opory sú riešené ako úložné železobetónové prahy so zavesenými krídlami na násypových telesách s kužeľmi. Pätu násypu opory 1 nahrádzajú gabionové oporné múry vo forme samostatných stavebných objektov, ktoré vymedzujú priestor na vedenie vetiev križovatky Brezno-mesto. Pri opore 7 je zo strany železničnej trate vybudovaný gabionový oporný múr s výškou 4,5 m. Vnútorné piliere stenového typu sú v hornej časti rozšírené do hlavice. V päte sú vot­knuté do betónového základu na pilótach, v hlave sú osadené hrncové ložiská. Všetky podpery sú založené na veľkopriemerových vŕtaných pilótach s ø 0,9 m, realizovaných pod ochranou oceľovej výpažnice.

Hlavné pole mosta 201

Hlavné pole mosta 201

SO 221 Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov

Lávka sa nachádza pri kruhovej križovatke, ktorou sa obchvat napája na existujúcu cestnú sieť mesta. Križovatka je umiestnená v členitom teréne, jej poloha vyvolala pretvarovanie päty kopca Uhliská a výstavbu rozsiahlych kotvených zárubných múrov. Osadenie križovatky spolu s terénnymi zásahmi a požiadavkou investora viedli k riešeniu bezkolízneho pohybu chodcov a cyklistov a vyvolali návrh novej lávky. Hlavnými prekážkami sú štátna cesta I/66 obchvatu a miestna komunikácia s požiadavkou na prejazdnú výšku 4,95 m. Návrh nivelety vyústil pri splnení maximálneho sklonu pre peších spolu s hlavným rozpätím 32,5 m do návrhu zavesenej konštrukcie s minimalizovanou výškou mostovky. Lávku tvorí zavesená konštrukcia zo železobetónu so šiestimi poľami s rozpätiami 12,0 + 12,5 + 13,5 + 19,0 + 32,5 + 24,5 m. Celková dĺžka lávky je 119,5 m. Hlavné a priľahlé polia sú zavesené na systémových závesoch (2 × 2 ks), kotvených do dvoch oceľových pylónov v tvare V. Voľná šírka na lávke je 3,0 m.

Lávka pre peších

Lávka pre peších

Pôdorysne je lávka tvarovaná do otočeného písmena S. Rampová časť, ktorou sa niveleta dostáva na požadovanú výšku, je zložená zo smerových oblúkov s polomermi 10 a 15 m, pokračuje v zavesenej časti protismerným oblúkom s polomerom 38,6 m. Niveleta rešpektuje premosťované prekážky, v osi lávky dosahuje max. sklon 7,3 %. Mostovku tvorí železobetónová doska s výškou 0,5 m. Šírka nosnej konštrukcie je 3,8 m. Horný povrch je vodorovný, spodný je oblúkovo vytvarovaný. V mieste závesov a pylónov sú osadené oceľové priečniky z ocele S 355, ktoré sú spriahnuté so železobetónovou doskou. Mostovka sa betónovala na pevnej skruži v jednej etape bez pracovných škár. Rektifikovateľné závesy Maccaloy s priemerom M64 z ocele S 460 a so systémovými koncovkami boli predopnuté na 350 kN.

Kruhová rampa lávky

Kruhová rampa lávky

Jednoduché podpery pod kruhovou rampou sú zostavené z profilov ø 244,5 × 30 mm. V päte sú votknuté do betónového základu na pilótach, v hlave do betónovej mostovky. Oba pylóny sú tvarované do písmena V z profilov ø 406,4 × 36 mm, v mieste mostovky spojených oceľovým priečnikom spriahnutým so železobetónovou doskou. V päte sú votknuté do spoločného betónového základu s pilótami. Výška pylónov dosahuje približne 10 m. Mostovka je na krajné opory uložená pomocou hrncových ložísk s pevným bodom na severnej opore. Všetky podpery sú založené na veľkopriemerových vŕtaných pilótach ø 0,9 m, realizovaných pod ochranou oceľovej výpažnice. Krajná opora na konci lávky je umiestnená v zárubnom múre a z dôvodu stability svahu je prikotvená dvomi zemnými kotvami ø Ls 15,5.

Nosná konštrukcia lávky po odskružení

Nosná konštrukcia lávky po odskružení

Vybavenie lávky tvorí oceľové zábradlie s výškou 1,3 m a zvislou výplňou, s tromi držadlami a integrovaným osvetlením vo forme LED pásov. Povrch nosnej konštrukcie tvorí pochôdzna izolácia s hrúbkou 5 mm svetlej farby. Odvodnenie lávky zabezpečujú zvislé zvody z nehrdzavejúcej ocele s odvodom vody mimo spevnených plôch.
Po dokončení sa lávka podrobila dynamickej zaťažovacej skúške. Okrem vlastných tvarov nosnej konštrukcie sa merala aj odozva konštrukcie na dynamické zaťaženie vyvolané pohybom skupín chodcov. Skúškou sa potvrdilo, že navrhnutá konštrukcia spĺňa normové požiadavky na komfort chodcov pri užívaní lávky, a jej výsledky boli v zhode s dynamickým výpočtom.

SO 202 Most na ceste I/66 v km 2,075 nad železničnou vlečkou a potokom

Most sa nachádza na mieste, kde cesta I/66 (obchvat) križuje železničnú vlečku, potok Drábsko a nespevnenú cestu. Šikmosť kríženia s vlečkou (približne 24°), poloha potoka a výška nivelety definujú rozpätia a typológiu mosta ako jednotrámovú, bodovo uloženú kolmú nosnú konštrukciu s vysokými oporami. Konštrukcia mosta je tvarovaná ako spojitá trojpoľová s rozpätiami 24 + 31 + 24 m, zhotovená bola z monolitického predpätého betónu. Priečny rez tvorí jednotrámová nosná konštrukcia s výškou 1,6 m a vyloženými konzolami. Voľná šírka na moste je 9,5 m. Po oboch stranách mosta sú umiestnené protihlukové steny, revízne chodníky so šírkou 0,75 m a zvodidlá. Šírka nosnej konštrukcie je 12,3 m. Nosná konštrukcia sa betónovala na pevnej skruži v jednej etape bez pracovných škár. Pozdĺžna predpínacia výstuž bola zostavená z 12- a 27-lanových káblov Ls ø 15,7/1 860 MPa. Predpínacie káble sa vzhľadom na svoju dĺžku napínali obojstranne.

Niveleta mosta vedie vo vrcholovom zakružovacom oblúku s polomerom 5 000 m. Smerovo sa most nachádza v jednosmernom oblúku s prechodnicami. Priečny sklon je konštantný 2,5 %. Krajné opory sú vytvarované ako krabicové železobetónové konštrukcie na pilótovom základe. Pri opore 1 sú vybudované šikmé gabionové krídla s max. výškou 6 m. Na opore 2 sú zrealizované rovnobežné železobetónové krídla, na ktoré nadväzujú samostatné oporné múry z vystuženej zeminy. Vnútorné piliere sú tvarované ako tyčové prvky s osemuholníkovým priečnym rezom. V päte sú votknuté do betónového základu na pilótach, v hlave sú osadené pevné hrncové ložiská. Všetky podpery sú založené na veľkopriemerových vŕtaných pilótach ø 0,9 m, realizovaných pod ochranou oceľovej výpažnice.

Most 202

Most 202

SO 211, SO 212 Mosty na križovatkových vetvách A a B križovatky Brezno-mesto nad potokom Lazná

Mosty ležia na vetvách križovatky Brezno-mesto a premosťujú potok Lazná. Majú zhodnú koncepciu a podobné geometrické parametre. Nosnú konštrukciu tvoria šikmé priamopojazdné rámové konštrukcie s jedným poľom s kolmým rozpätím 5,5 m. Priečny rez tvoria dosky s výškou 0,30 až 0,55 m. Voľná šírka na mostoch je 7,5 m. Po oboch stranách mosta sú umiestnené monolitické rímsy so zábradlovými zvodidlami. Šírka nosnej konštrukcie je 8,6 m. Mostné krídla sú zavesené, len na pravej strane mosta 211 tvoria krídla samostatné betónové oporné múry na pilótach. Mosty sú založené na veľkopriemerových vŕtaných pilótach ø 0,6 m.

Mosty 211 a 212

Mosty 211 a 212

Záver

Mosty a lávka sa realizovali ako súčasť stavby I/66 – obchvat Brezna, I. etapa. Investorom stavby bola Slovenská správa ciest, IVSC. Generálnym dodávateľom stavby a dodávateľom mostných objektov bola Alpine Slovakia, spol. s r. o. Generálnym projektantom bol HBH projekt, spol. s r. o. Projektantom mostov, lávky a múrov od stupňa DUR cez DSP až po DRS a VTD bol Link projekt, s. r. o. Oceľové časti lávky boli vypracované v spolupráci s firmou FEVIA, s. r. o. S výstavbou sa začalo v apríli 2015, stavba bola odovzdaná do užívania v auguste 2017. Celková cena stavby presiahla 17 mil. eur.

Bridges on road I/66 – City Brezno by-pass, I. stage

Part of the city Brezno by-pass of 2,5 km length started to be used in August 2017. This part includes four bridges, one footbridge and nine anchored walls. By-pass was constructed as bidirectional road of two lanes, C 9,5/80 category. The construction is the first stage of intended city Brezno by-pass that will provide transit transport departure from city center to southern outskirt of the city.

 

TEXT: Ing. Stanislav Brtáň, Ing. Petr Musil, Ing. Martin Kollár
FOTO: Link projekt, s. r. o.

Stanislav Brtáň, Petr Musil a Martin Kollár pôsobia v spoločnosti Link projekt, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2018.