Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno): SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou

image 92055 25 v1

Mostný objekt „SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou“ je  jedným z nosných stavebných objektov stavby úseku „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“. Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice D3 ponad cestu na Vranie, rieku Kysucu a vetvu cesty I/11 budovanú v rámci tejto stavby.

Údaje o stavbe:
Začiatok prác úseku: 1.6.2014
Doba výstavby úseku: 41 mesiacov
Plánovaná doba výstavby mostného objektu: 24 mesiacov
Objednávateľ: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
Generálny projektant: Dopravoprojekt, a.s.
Projektant mostného objektu: Novák & Partner, s.r.o.
Stavebný dozor investora: Inžinierske združenie EUTECH&ESP&MULLER&API-D3
Zhotoviteľ úseku: Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno),
členovia združenia – Eurovia SK, a.s., Hochtief CZ, a.s., SMS a.s.
Zhotoviteľ mostného objektu: SMS a.s.

Prvý betonážny diel na ľavom moste

Prvý betonážny diel na ľavom moste

Opis mostného objektu:
Predmetný mostný objekt sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Žilina, v katastrálnom území obcí Považský Chlmec a Budatín. Mostný objekt je rozdelený na dva mosty, pre každý dopravný smer je navrhnutá samostatná konštrukcia. Prevádzaná komunikácia na moste je kategórie D 24,5/80. Každý most tvorí jeden dilatačný celok. Dĺžka ľavého mosta je 425,137 m a pravého mosta je 416,280 m. Po statickej stránke sú oba mosty identické. Nosná konštrukcia (ďalej len „NK“) každého mosta je navrhnutá ako sedempoľový spojitý nosník z monolitického predpätého betónu.

Pohľad na pravý most z vetvy „B“ preložky komunikácie I/11

Pohľad na pravý most z vetvy „B“ preložky komunikácie I/11

Priečny rez je navrhnutý ako dvojtrámový konštantnej výšky s prechodom na komoru premenného prierezu. Voľná šírka vozovky na obidvoch mostoch je rovnaká 11,25 m. Celková šírka NK je na obidvoch mostoch rovnaká 13,1 m. Diaľnica je v smerovom ľavostrannom oblúku na ľavom moste o pomere R=690,0 m a na pravom R=765,75 m. Výškovo je vedená v pozdĺžnom spáde 0,79%, ktorý pokračuje vo vrcholovom oblúku R=22 000 m. Priečny sklon na moste je premenný 2,5 až 4,5%. Spodná stavba mostov je tvorená z dvoch krajných opôr a šiestich medziľahlých podpier. Uloženie NK na spodnú stavbu je kolmé prostredníctvom dvojice hrncových ložísk na každej podpere, resp. opore. Spodná stavba je masívna ŽB s výnimkou krídel a stredovej steny na opore O8, ktoré sú z ŽB prefabrikátov kotvených geopásmi. Piliere tvoria pod dvojtrámom dve stojky s jedným základom a pod komorovým prierezom jeden stenový pilier. Založenie všetkých pilierov a opory O8 oboch mostov je navrhnuté ako hĺbkové na veľkopriemerových vŕtaných pilótach s výnimkou krídel a stredovej steny na opore O8, ktoré sú založené plošne. Založenie opory O1 je plošné v kombinácii s mikropilótami.

Debnenie piatych betonážnych dielov ľavého aj pravého mosta

Debnenie piatych betonážnych dielov ľavého aj pravého mosta

Na moste sú navrhnuté monolitické rímsy. Služobný chodník je navrhnutý na oboch mostoch jednostranný, z vonkajšej strany, po celej dĺžke mosta šírky 0,75 m. Na rímsach oboch mostov je navrhnuté oceľové, jednostranné zábradelné zvodidlo pre úroveň zachytenia H2. Mostný zvršok je navrhnutý v zmysle platnej STN 73 6243 a TP VL4, s celoplošnou izoláciou z asfaltových pásov, konštrukciou vozovky v celkovej hrúbke 90 mm. Na moste budú oceľové mechanické mostné závery so zníženou hlučnosťou. Odvodnenie na mostoch je riešené pomocou mostných odvodňovačov so zaústením do zberného potrubia s vyústením do šachiet pri krajných oporách. Z dôvodu ochrany priľahlých oblastí pred nadmerným hlukom z premávky je na mostnom objekte v zmysle aktualiz. hlukovej štúdie navrhovaná protihluková stena (ďalej len „PHS“). PHS je umiestnená na vonkajších rímsach oboch mostov s konštantnou výškou 4,0 m na oboch mostoch.

Pohľad na NK k OP1, realizácia ríms

Pohľad na NK k OP1, realizácia ríms