Partneri sekcie:

Ak máte okolo seba spoľahlivých ľudí a určitú dávku odvahy, podnikanie môže byť pre vás výzvou aj v 55 rokoch. Tak ako pre Michala Piffka zo spoločnosti Prestot, spol. s r. o.

Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s. je spoločnosť s dlhodobou históriou, ktorá zabezpečuje komplexné služby súvisiace s projektovaním rôznorodých typov inžinierskych stavieb. Spoločnosť sa venuje inžinieringu, projektovaniu, spracovaniu analýz daných projektov, ich rozpočtovaním a aj supervíziou, predovšetkým v odbore vodného hospodárstva.

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí vyrábané z polypropylénu, disponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhosťou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ konštrukcie revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti dažďovej kanalizácie.

Rodinné a bytové domy, priemyselné, kultúrne a športové  stavby, nemocnice, hotely … Pýtate sa, čo majú tieto stavby spoločné? Napríklad to, že jedným  z atribútov, na ktoré ich užívatelia kladú dôraz, je TICHO. Ticho (lepšie povedané regulovaná hladina hluku, ovplyvnená zvukmi prenikajúcimi zvonku aj z vnútra daného priestoru) patria spolu s teplom, svetlom a estetikou interiéru  medzi podmienky, ktoré musí spĺňať každé kvalitné vnútorné prostredie.

Značka OSMA je na českom a slovenskom trhu viac ako 19 rokov a za ten čas sa stala synonymom nielen kvality, ale aj dokonalého prepojenia výroby, kontroly kvality, obchodného a poradenského servisu. Veľký dôraz sa tiež kladie na šetrný prístup k prírode – dokonalá tesnosť prepojených prvkov kanalizačných systémov OSMA je samozrejmosťou. Jedným z prvkov, ktorý sa na tom podieľa, je spoľahlivý odpadový systém HT-Systém PLUS (PP)® od spoločnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o. 

Projektanti sú dnes už dobre oboznámení s problematikou vsakovania, avšak práve problematike storočného a kritického dažďa by mali venovať väčšiu pozornosť.  Vsakovanie je dnes už pomerne bežnou súčasťou projekcie. Medzi dôvody patrí najmä skutočnosť, že vodárenské spoločnosti dažďové vody odmietajú a správcovia povodí majú výhrady k navyšovaniu prietokov tokov. Zároveň smernice EÚ odporúčajú vsakovanie dažďových vôd na mieste ich dopadu a majitelia nehnuteľností sa snažia vyhnúť plateniu poplatkov za odvádzanie dažďových vôd (strešné/zrážkové).

V súčasnosti sa prevádzkovatelia, investori a príslušné orgány stretávajú s mnohými problémami pri prevádzkovaní vodovodných a kanalizačných sietí. Medzi najcitlivejšie otázky tohto špecifického odvetvia patrí problematika poplatkov za vodné a stočné. Samozrejme, je snahou udržať tieto poplatky na čo najnižšej úrovni. Tu však prichádza na rad otázka stavu kanalizačných sietí a ich životnosti. Dôležité sú aj prevádzkové náklady potrebné na bezproblémové fungovanie celého systému kanalizácie – a to od kanalizačných prípojok až po prítok k ČOV. Akú úlohu pri tom všetkom hrá voľba materiálu?

V Gbeloch na Záhorí sa minulý rok dokončila prvá etapa výstavby závodu talianskej spoločnosti Polieco na výrobu štruktúrovaného­ potrubia z polyetylénu vysokej hustoty pre kanalizačné siete. O výrobe, kvalite a použití štrukturovaných potrubí z polyetylénu a o plánoch­ a víziach spoločnosti Polieco Slovakia, s. r. o., hovorí riaditeľka obchodu a marketingu Daniela Nemčovičová.

Charakteristickým javom niektorých miest, obcí, starších závodov, fabrík, alebo už aj sídlisk postavených pred 50 rokmi, sú vodovodné siete v havarijnom stave. Značný rozsah strát vody, ale i časté havárie vodovodných potrubí nútia prevádzkovateľov rekonštruovať takéto zariadenia. Výber vhodnej metódy obnovy vodovodného potrubia musí vychádzať z jeho dokonalého poznania a situovania v teréne. Pri rekonštrukcii možno realizovať kvalitatívne i kvantitatívne zmeny technických parametrov potrubia, ako napr. zvýšenie alebo zníženie jeho hydraulickej kapacity, osadenie nových hydrantov, trasových uzáverov, ale i zmenu trasy.

Mesto Šaľa a okolie má po takmer troch rokoch prác hotovú novú kanalizáciu, ktorá vyriešila nevyhovujúci stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v regióne. Projekt za takmer 14 mil. EUR financovaný z fondov EÚ a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZVS), zhotovilo Združenie Šaľa J.V. na čele so spoločnosťou Skanska BS. Stavba, realizovaná podľa zmluvných podmienok FIDIC – Červená kniha, aktívne prispeje k zvýšeniu kvality života občanov a k ochrane životného prostredia v blízkosti vôd Váhu.

Projekt výstavby kanalizačného systému, ktorý rieši kritickú situáciu v likvidácii odpadových vôd v regióne Považskej Bystrice je po dva a pol roku ukončený. Stavbu, rozdelenú na 3 časti s celkovým rozpočtom takmer pol miliardy slovenských korún, zhotovilo Združenie Považská Bystrica J.V., ktorého vedúcim členom je spoločnosť Skanska BS. Do projektu investovala Považská vodárenská spoločnosť, využili sa i financie z fondov Európskej únie (50%) a štátneho rozpočtu (25%).

V centre Bratislavy, na námestí SNP priamo pred Manderlom a Starou tržnicou sa ukončila rekonštrukcia kanalizácie. Vzhľadom k historickej lokalite sa práce vykonávali banským spôsobom, aby sa v čo najmenšej miere narušila plynulosť dopravy a život v meste. Na rekonštrukcii kanalizácie, ktorá  Bratislavskú vodárenskú spoločnosť stála 14 mil. Sk, tri mesiace pracovala firma Skanska BS.

Stokové siete sídelných útvarov sa zriaďovali ako jednotné sústavy. Ich stavba postupovala od najnižšieho miesta sídla pri vodočte. Kmeňové stoky väčšiny sídelných útvarov sú preťažené. Nová zástavba preniká do väčšej vzdialenosti od historických centier. Rekonštrukcia kmeňových stôk v historickej časti sídel je investične nákladná. Preto vzniká silný tlak na obmedzenie alebo zamedzenie odtoku dažďovej vody z novo budovaných objektov.

Na celom svete v mestských uliciach, pod domami a v domoch sú uložené a rôzne sa krížia inžinierske siete, bez ktorých si už nedokážeme predstaviť život dnešnej civilizácie. Ako každá vec, aj inžinierske siete zastarávajú, opotrebúvajú sa a vyžadujú si sanáciu.