Partneri sekcie:
Zabezpečenie stability stien výkopov

Zabezpečenie stability stien výkopov

Nestabilné steny výkopov a zárezov môžu zapríčiniť porušenie podzemných častí stavebných konštrukcií a spôsobiť vážne zranenia, a dokonca smrť ľudí. Pri návrhu zabezpečenia výkopov treba zohľadňovať vlastnosti zemín a ich zmeny vyvolané vodou alebo seizmickými …
Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Každý inžinierskogeologický prieskum sa vykonáva podľa projektu prieskumu zostaveného tak, aby bol efektívny a zabezpečoval všetky potrebné informácie o skúmanom prostredí. Výsledky prieskumu sú spracované v záverečnej správe. Použité prostriedky závisia od etapy prieskumu. Na …

Mapovanie

Problematikou vzájomného vzťahu prírodného prostredia a inžinierskych diel, ktoré sú doň umiestnené, sa zaoberá geológia. Základným podkladom na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie sú inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú štruktúru geologického prostredia záujmového územia. Inžinierskogeologická mapa je …