Partneri sekcie:
Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Cieľom článku je v stručnosti oboznámiť odbornú verejnosť s praktickými skúsenosťami pri projektovaní a výstavbe gabionových konštrukcií oporných múrov, zárubných múrov, sanácií zosuvov, riešení protipovodňových úprav tokov a hradení bystrín drôteno-kamenným gabionovým systémom. Okrem uvedených možností možno gabionový systém …
Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Základy sa musia renovovať veľmi dôsledne a kvalitne, pretože v opačnom prípade sa môže následným sadaním poškodiť až ohroziť celá budova. Pri návrhu realizácie podchytávania základov treba zohľadniť nielen priestor na podchytávajúce konštrukcie a pracovný, …

Podchytávanie základov mikropilótami

Podchytávanie základov ako preventívny alebo sanačný zásah do jestvujúcich stavieb spadá do oblasti geotechniky a môže sa vykonať rôznymi technológiami. Účelom článku nie je dať vyčerpávajúci prehľad o jednotlivých technológiách, ale predstaviť jednu z nich …
Inžiniersko-geologický prieskum – jeho úlohy a ciele

Inžiniersko-geologický prieskum – jeho úlohy a ciele

Sadanie budov, trhliny na fasádach objektov alebo zasypaná či zatopená stavebná jama, to sú len príklady porúch, ktoré môže spôsobiť zanedbanie alebo neuskutočnenie inžiniersko-geologického prieskumu. Nejeden projektant alebo realizátor sa stretol s prístupom nezmyselného šetrenia …
Zabezpečenie stability stien výkopov

Zabezpečenie stability stien výkopov

Nestabilné steny výkopov a zárezov môžu zapríčiniť porušenie podzemných častí stavebných konštrukcií a spôsobiť vážne zranenia, a dokonca smrť ľudí. Pri návrhu zabezpečenia výkopov treba zohľadňovať vlastnosti zemín a ich zmeny vyvolané vodou alebo seizmickými …
Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Každý inžinierskogeologický prieskum sa vykonáva podľa projektu prieskumu zostaveného tak, aby bol efektívny a zabezpečoval všetky potrebné informácie o skúmanom prostredí. Výsledky prieskumu sú spracované v záverečnej správe. Použité prostriedky závisia od etapy prieskumu. Na …

Mapovanie

Problematikou vzájomného vzťahu prírodného prostredia a inžinierskych diel, ktoré sú doň umiestnené, sa zaoberá geológia. Základným podkladom na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie sú inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú štruktúru geologického prostredia záujmového územia. Inžinierskogeologická mapa je …