Partner sekcie:
  • Stavmat
Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Cieľom článku je v stručnosti oboznámiť odbornú verejnosť s praktickými skúsenosťami pri projektovaní a výstavbe gabionových konštrukcií oporných múrov, zárubných múrov, sanácií zosuvov, riešení protipovodňových úprav tokov a hradení bystrín drôteno-kamenným gabionovým systémom. Okrem uvedených možností možno gabionový systém …
Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Metódy inžinierskogeologického prieskumu

Každý inžinierskogeologický prieskum sa vykonáva podľa projektu prieskumu zostaveného tak, aby bol efektívny a zabezpečoval všetky potrebné informácie o skúmanom prostredí. Výsledky prieskumu sú spracované v záverečnej správe. Použité prostriedky závisia od etapy prieskumu. Na …

Mapovanie

Problematikou vzájomného vzťahu prírodného prostredia a inžinierskych diel, ktoré sú doň umiestnené, sa zaoberá geológia. Základným podkladom na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie sú inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú štruktúru geologického prostredia záujmového územia. Inžinierskogeologická mapa je …