Partneri sekcie:
Razenie tunelov v tlačivých a napúčavých horninách

Razenie tunelov v tlačivých a napúčavých horninách

Projekty dlhých bázových tunelov pod Alpami z Francúzska do Talianska, z Rakúska do Talianska a vo Švajčiarsku pritiahli väčšiu pozornosť­ na problematiku razenia v tlačivých horninách. V tuneloch razených zónami tlačivých hornín sa objavujú väčšie deformácie, ktoré môžu vyžadovať bezodkladnú …
Analýza príčin porušenia oporného múru

Analýza príčin porušenia oporného múru

Článok uvádza geotechnickú analýzu príčin porušenia a návrh sanačných opatrení oporného múru vybudovaného v zosuvnom území. Nitrianska kotlina – a najmä oblasť obce Handlová – sú problematické z hľadiska výstavby stavebných objektov, a to pre výskyt množstva rôznych typov …
Dom chránený pred povodňou

Dom chránený pred povodňou

Dom v českých Černošiciach podľa projektu architekta Davida Damašku z pražského AAA Ateliéru je zaujímavou ukážkou toho, ako sa dá aj na pozemku ohrozeného záplavami, postaviť dom, ktorý prípadnej povodni dokáže odolať. Architektonický koncept vyvýšenia domu …
Podchytenie budovy kasární Jiřího z Poděbrad

Podchytenie budovy kasární Jiřího z Poděbrad

Článok opisuje spôsob dočasného podchytenia historickej budovy kasární Jiřího z Poděbrad, ktoré sa realizovalo v rámci celkovej prestavby pôvodnej budovy. Prestavba bola súčasťou rozsiahleho projektu Palladium Praha. Podchytenie sa realizovalo pomocou dočasnej oceľovej konštrukcie, spočívajúcej na mikropilótach …
Hydraulické spojivá šetria životné prostredie i financie

Hydraulické spojivá šetria životné prostredie i financie

Stabilizácia zemín hydraulickými spojivami bola hlavnou témou odborného seminára, ktorý pre projektantov z oblasti cestného staviteľstva pripravila spoločnosť Holcim Slovensko. Účastníci získali informácie o technologických, ekonomických a ekologických aspektoch využívania stabilizácie zemín hydraulickými spojivami z …
Využitie technológie Mixed-in-place v zakladaní stavieb

Využitie technológie Mixed-in-place v zakladaní stavieb

Jednou z technológií, ktoré sa využívajú pri zakladaní stavieb už aj na Slovensku, je Mixed-in-place (MIP). Jej princípom je hĺbkové miešanie zemín s hydratačnými prísadami a využíva sa najmä pri zakladaní v ílovitých aj štrkovitých zeminách. Tejto metóde predchádzali …
Špecifiká inžinierskogeologického prieskumu

Špecifiká inžinierskogeologického prieskumu

Najzávažnejším špecifikom inžinierskogeologického prieskumu pre výstavbu občianskych stavieb na svahoch je dôsledný prieskum ich stability. Rozbor ostatných zložiek možno pokladať za štandardnú úlohu prieskumu. Zakladaniu objektov na zosuvných územiach treba venovať osobitnú starostlivosť, pretože zosuvy …
Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcií

Cieľom článku je v stručnosti oboznámiť odbornú verejnosť s praktickými skúsenosťami pri projektovaní a výstavbe gabionových konštrukcií oporných múrov, zárubných múrov, sanácií zosuvov, riešení protipovodňových úprav tokov a hradení bystrín drôteno-kamenným gabionovým systémom. Okrem uvedených možností možno gabionový systém …
Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Základy sa musia renovovať veľmi dôsledne a kvalitne, pretože v opačnom prípade sa môže následným sadaním poškodiť až ohroziť celá budova. Pri návrhu realizácie podchytávania základov treba zohľadniť nielen priestor na podchytávajúce konštrukcie a pracovný, …

Podchytávanie základov mikropilótami

Podchytávanie základov ako preventívny alebo sanačný zásah do jestvujúcich stavieb spadá do oblasti geotechniky a môže sa vykonať rôznymi technológiami. Účelom článku nie je dať vyčerpávajúci prehľad o jednotlivých technológiách, ale predstaviť jednu z nich …
Inžiniersko-geologický prieskum – jeho úlohy a ciele

Inžiniersko-geologický prieskum – jeho úlohy a ciele

Sadanie budov, trhliny na fasádach objektov alebo zasypaná či zatopená stavebná jama, to sú len príklady porúch, ktoré môže spôsobiť zanedbanie alebo neuskutočnenie inžiniersko-geologického prieskumu. Nejeden projektant alebo realizátor sa stretol s prístupom nezmyselného šetrenia …