Partneri sekcie:
image 73700 25 v1

Protipovodňové opatrenia

Všetky reakcie na povodne a mimoriadne udalosti musia byť rýchle a efektívne, aby sa obnovil prirodzený stav zasiahnutého regiónu a život v ňom. Z časového hľadiska sa protipovodňové opatrenia rozdeľujú na opatrenia v čase nebezpečenstva a preventívne protipovodňové opatrenia. Spoločnosť Maccaferri ponúka …
image 72505 25 v1

TKP 31 – vystužené horninové konštrukcie a gabiony

Vychádzajúc zo skúseností vo svete i u nás, hrajú z hľadiska používaných stavebných materiálov pri budovaní pozemných komunikácií významnú úlohu zvláštne zemné konštrukcie. Kvalita prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky týchto konštrukcií závisí v podstatnej miere od ich správneho návrhu zo …
image 71587 25 v1

Vystužené horninové konštrukcie s gabionovým lícom

Systémy vystužovania hornín sa často používajú pri konštrukciách násypov, oporných múrov a mostných opôr. Príspevok opisuje systém vystužovania hornín s vertikálnym lícovým opevnením tvoreným drôtokamenným košom a bližšie sa venuje použitiu tohto systému vystužovania hornín …
image 68754 25 v2

Svahové deformácie a ich sanácie na R1

Rýchlostná cesta R1 bola realizovaná v rokoch 2009 až 2012 ako prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). V jarných mesiacoch 2013, najmä v marci toho roku, však vzniklo na svahoch zárezov rýchlostnej komunikácie, predovšetkým na úsekoch Selenec – …
image 67856 25 v1

Pilótové základy na stavbe Panorama City v Bratislave

Počas výstavby diela Panorama City – I. etapa v Bratislave, ktoré sa nachádza v susedstve novej budovy SND, nákupnej zóny Eurovea, ako aj výškového objektu Tower 115, bolo nevyhnutné navrhnúť a v extrémne krátkom čase aj zrealizovať hĺbkové založenie …
image 67457 25 v1

Zlepšovanie zemín a injektáže v slovenskej praxi

Snahy o spoločenské využitie a zhodnotenie aj menej vhodných pozemkov na budovanie stavebných diel zvyšujú nároky na špeciálne práce pri zakladaní takýchto stavieb. Medzi najefektívnejšie práce špeciálneho zakladania patria metódy zlepšovania vlastností originálneho prírodného geologického prostredia vibračnými …
image 67397 25 v1

Metóda hĺbkového hutnenia CDC

Metóda hĺbkového hutnenia CDC je rýchla a osvedčená technika hutnenia nesúdržných zemín. Podložné vrstvy sú hutnené z povrchu terénu padaním 9 až 16 ton ťažkého závažia z vopred určenej výšky v intervaloch od 40 do 80 úderov za minútu. …
image 67398 25 v1

Metóda hĺbkového hutnenia CDC

Metóda hĺbkového hutnenia CDC je rýchla a osvedčená technika hutnenia nesúdržných zemín. Podložné vrstvy sú hutnené z povrchu terénu padaním 9 až 16 ton ťažkého závažia z vopred určenej výšky v intervaloch od 40 do 80 úderov za minútu. …
image 67386 25 v1

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb

Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2014. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb, v rámci ktorej sa predstavuje množstvo zaujímavých riešení a realizácií na Slovensku a …
image 63211 25 v1

Negatívne pôsobenie vody na inžinierske konštrukcie

Voda predstavuje fenomén, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje návrh stavebnej konštrukcie. Jej podcenenie vedie k poruchám konštrukcií, ktorých sanácia si vyžaduje nemalé finančné náklady. Príčiny negatívneho pôsobenia vody na stavebné konštrukcie môžu byť rôzne – nevhodné zásahy …
image 62882 25 v1

Využitie geosyntetických materiálov pri ochrane brehov vodných tokov

Každoročne sa opakujúce záplavy predstavujú ľudské nešťastie a zároveň so sebou prinášajú obrovské ekonomické škody. Veľké škody môžu napáchať aj extrémne prietoky vo vodných tokoch, ktoré môžu porušiť nespevnené brehy riek najmä v oblastiach výstavby nových infraštruktúrnych …
staticke zatazovacie skusky pilot

Statické zaťažovacie skúšky pilót

V zmysle normatívneho predpisu Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií sa pri návrhu pilótových základov musí vychádzať zo statických zaťažovacích skúšok alebo z výpočtových metód preukázaných statickými zaťažovacími skúškami v porovnateľných podmienkach. Statické zaťažovacie skúšky tak zostávajú rozhodujúcim podkladom …
vystuzene zemne konstrukcie na stavbe d1 dubna skala turany

Vystužené zemné konštrukcie na stavbe D1 Dubná Skala – Turany

Systémy vystužovania zemín geosyntetikou sa pomerne často používajú pri konštrukciách oporných múrov a násypov. Príspevok opisuje systém vystužovania zemín pohľadovými betónovými prefabrikátmi a geopásmi a podrobnejšie sa venuje tomuto systému na stavbe diaľnice D1 Dubná Skala – Turany.