Partneri sekcie:

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. bola vybraná ako hlavný dodávateľ a riešiteľ vystužených násypov, oporných a zárubných múrov, mostných opôr a krídiel geotechnických konštrukcií, ako aj stabilizácie zárezov a úprav podložia na úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice je združenie spoločností STRABAG s.r.o., PORR s.r.o. a HOCHTIEF CZ a.s.. Hlavným projektantom je spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Príspevok sa zaoberá inovatívnym riešením sanácie svahov a kotvenia, a to použitím mechanických zemných kotiev a prefabrikovaných odvodňovacích drénov ZUBOR. Zároveň sa venuje princípu fungovania mechanických kotiev a možnostiam ich použitia v stavebnom sektore.

Dopravná infraštruktúra, ktorú pomáhame s našimi produktmi budovať, si vyžaduje čoraz väčšie nároky na materiály v súvislosti s prevádzkou a vyšším opotrebovaním v dôsledku bežného použitia a zimnej údržby. Klienti požadujú vyššiu mechanickú odolnosť a lepší výkon viac ako kedykoľvek predtým.

Článok sa venuje vhodnému použitiu drôtokamenných konštrukcií vo vodohospodárskych a pozemných stavbách realizovaných v poslednom období. Chceme tak nadviazať na doterajšiu tradíciu používania drôtokamenných konštrukcií v tomto sektore, ktoré u nás zaznamenalo výrazný rozmach hlavne koncom 90. rokov, keď sa s použitím drôtokamenných prvkov realizovali veľké vodohospodárske projekty ako priehrada Gabčíkovo, Liptovská Mara, Orava a Málinec.

V súčasnosti prebieha realizácia prác na I. etape výstavby rezidenčného projektu SKY PARK Bratislava od svetoznámej architektky Zahy Hadid, ktorého investorom je spoločnosť Penta Investments. V tejto etape vznikne v troch vežiach 700 bytov a 1 100 parkovacích miest. Vzhľadom na celkový rozsah diela a výsledky inžinierskogeologického prieskumu bolo nevyhnuté komplexne navrhnúť a aj v krátkom čase realizovať viaceré geotechnické konštrukcie, ktorým sa venuje tento článok.

Slovenská komora stavebných inžinierov,SF STU v Bratislave Katedra geotechniky, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS) a Slovenská geosyntetická spoločnosť Vás pozývajú na12. ročník špecializovanej odbornej akcie – seminára GEOSYNTETIKA 2018.

Príspevok sa zaoberá otvorením, utesnením a zabezpečením stavebnej jamy objektu na Bezručovej ulici č. 3 a 5 v Bratislave. Stavba je situovaná v historickej zástavbe, preto sú v jej extrémnej blízkosti základy okolitých budov, ktoré prenášajú značné zaťaženia (obr. 1). Okrem toho sa stavba zakladá na mieste, kde sa pod priepustnými riečnymi naplaveninami Dunaja s voľnou hladinou vody v neogénnom podloží nachádzajú zeminy s extrémne tlakovou vodou. Takéto okrajové podmienky vytvorili predpoklad na ťažké a náročné zakladanie objektu.

Od 8. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2017. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb. V rámci tejto rubriky sa venujeme niekoľkým stavbám v Bratislave – stavebnej jame podzemnej garáže pri nadstavbe objektu Bezručova 3, hĺbkovému vibračnému zhutňovaniu pri založení bytových domov v Petržalke či hĺbkovému založeniu a ochrane stavebných jám na stavbe SKY PARK. K slovu sa dostávajú aj technológie zlepšovania podložia zemín, rôzne technické riešenia, produkty  a poznatky z ich aplikácií.

Sídla sa oddávna zakladali v blízkosti riek, pretože rieka bola zdrojom potravy, využívala sa na dopravu, zavlažovanie a často plnila aj obrannú funkciu. Daň za tento komfort si vyberali povodne, ktoré spravidla znamenali straty na životoch a majetku. Na zmiernenie následkov povodní a takisto na prevenciu pred nimi sa začali realizovať prvé úpravy tokov. Problémy, ktoré spôsobujú povodne, nemôžeme ignorovať ani v súčasnosti. Pri zavádzaní protipovodňových opatrení však treba mať na pamäti, že úpravy nemajú negatívne vplývať na ekosystém toku.

Aktuálne ceny produktov a riešení od spoločnosti MACCAFERRI teraz nájdete i v novom stavebnom softvéri CENKROS 4. Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, ako dodávateľ geotechnických riešení sa minulý rok podieľala spoločne s firmou Cenekon na aktualizácii databázy položiek cenníkových prac geotechnických konštrukcií.

V rámci rekonštrukcie severnej časti hradného areálu sa realizoval aj podzemný objekt garáže, ktorá vyrieši problém parkovania množstva vozidiel v areáli Hradu. Bude slúžiť návštevníkom Hradu aj potrebám NR SR.

Počas realizácie stavebných konštrukcií je potrebné nainštalovať meracie body a monitorovacie zariadenia na konštrukciu alebo do konštrukcie tak, aby bolo možné už počas výstavby diela sledovať odchýlky fyzikálnych parametrov od projektovaného predpokladu a následne je možné realizovať aj dlhodobý monitoring stavby. Dodatočné inštalácie snímačov už nemusia spĺňať požadovanú kvalitu monitoringu.

Príspevok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (ide o vystužené horninové konštrukcie s lícom z gabionových a betónových prvkov) vrátane sanácie podložia násypu na neúnosnom podloží pomocou vysokopevnostných geomreží.