Partner sekcie:
  • OSMA

Študentská vízia o Filiálke

studentska vizia ofilialke

Dve dvojice študentov šiesteho ročníka FA STU v Bratislave predstavili 16. marca 2012 svoj preddiplomový projekt architektonicko-urbanistickej štúdie zóny Račianska – Kukučínova. Početné publikum novinárov, zástupcov školy, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železníc Slovenskej republiky a ďalších zaujali odvážne predstavy budúcich architektov a zároveň vysoká úroveň spracovania projektov.

Vizualizácia v perexe: Bc. Michal Paulišin, Bc. Marek Pavlech, Ústav konštrukcií a inžinierskych stavieb FA STU pod vedením Ing. arch. Evy Vojtekovej, PhD. a Ing. arch. Yakouba Mezianiho, PhD.

„V obidvoch variantoch sa ráta s umiestnením osobnej železničnej stanice Filiálka do priestoru vedľa budovy Istropolisu. Budova by mala svojou hmotou dotvárať, resp. uzatvárať priestor Trnavského mýta. Prezentované návrhy prebrali obrysy už vyprojektovaného podzemného koridoru železnice spolu s uvažovanými výstupmi z priestoru podzemných nástupíšť na terén,“ spresnila zadanie Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

„Zaujal ma mimoriadny mestotvorný charakter novej železničnej stanice, ktorý prezentovali študenti v oboch svojich návrhoch,“ doplnil Ing. arch. Vladimír Šimko, ktorý užitočnými radami a konzultáciami inšpiroval študentov k ich nekonvenčnému tvorivému prístupu, „ktorý je smelo porovnateľný s podobnými stavbami v európskych veľkomestách. Študenti sa nebáli prezentovať konštrukčne a priestorovo odvážne riešenia, pri rešpektovaní dopravno-technického riešenia navrhovaného Dopravoprojektom.“

projekt,urbanizmus,železnica,stanica
Bc. Tomáš Németh, Bc. Matúš Varga, Ústav konštrukcií a inžinierskych stavieb FA STU pod vedením Ing. arch. Evy Vojtekovej, PhD. a Ing. arch. Yakouba Mezianiho, PhD.

Ing. Štefan Sedláček, zástupca riaditeľa odboru pre prípravu investícií ŽSR, nám k prezentácii povedal: „Zaujala ma z pohľadu riešenia danej zóny ako mierne nadčasový projekt. ŽSR neriešia následný rozvoj zóny po vybudovaní podzemnej železničnej stanice. To je v kompetencii mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá v súčasnosti pripravuje územný plán zóny.“ O rozbehnutých aktivitách prvej etapy uviedol: „V rámci súčasného operačného programu Doprava, prioritná os 4 sa bude realizovať I. časová výstavba, a to úsek Bra­tislava-Predmestie, Bratislava-Filiálka, vrátane zastávky Bratislava-Slovany. Na túto I. časovú etapu bola spracovaná dokumen­tácia na stavebné povolenie a podávajú sa žiadosti o vydanie stavebných povolení. Bola spracovaná aj dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby, kde momentálne prebieha verejné obstarávanie na jeho výber a súčasne dokumentácia na realizáciu stavby, ktorá bude odovzdaná po výbere zhotoviteľa úspešnému uchádzačovi.“

„Výstavba uvedenej dvojkoľajovej trate si zároveň vyžiada rekonštrukciu jednokoľajového železničného mosta medzi Hlavnou stanicou a stanicou Bratislava-Nové Mesto, ako aj preložku inžinierskych sietí.

Predpokladaná cena prvej časti výstavby uvedeného úseku mestskej železničnej infraštruktúry počas troch rokov predstavuje 424 mil. eur bez DPH,“ doplnil Ing. Peter Hrapko, vedúci oddelenia prípravy projektov železničnej infraštruktúry zo sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Študentské práce ešte nie sú zaťažené komplikovaným reálnym procesom prípravy takéhoto rozsiahleho projektu. Tieto skúsenosti na ich autorov iba čakajú, a potom im určite dobre padne rada skúsenejšieho kolegu. Rovnako by sa však projektanti z praxe občas vo svojich reálnych projektoch mohli nechať inšpirovať študentskou slobodou prejavu.

„Oba študentské projekty tvorivým, aj keď protichodným spôsobom zhodnocujú významnú mestotvornú funkciu tejto dopravnej stavby, na rozdiel od spracovaného riešenia Dopravoprojektom. Pri rešpektovaní dopravno-technického riešenia objektu podzemnej železničnej stanice poskytujú možnosť jej koncepčného dotvorenia a zatraktívnenia,“ dodal na záver Ing. arch. Vladimír Šimko.


Pohľady na stanicu Bratislava-Filiálka, vstup Trnavské mýto, projekt na stavebné povolenie z dielne Dopravoprojektu, a. s.

Mária Nováková

Článok bol uverejnený v časopise ASB.