asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ako riešiť zdvojovanie a opravu nestabilných zatepľovacích systémov?

09.09.2013
Trendom minulých rokov bola realizácia zatepľovacích systémov s izolačnou vrstvou, ktorej hrúbka bežne dosahovala 5 či 6 cm. Dnešné požiadavky na energetickú hospodárnosť budov však ukazujú, že takto realizovaná tepelná ochrana nie je dostatočná a majitelia domov či bytov  v mnohých prípadoch ...

Likvidácia mikroorganizmov na zateplenej fasáde

05.09.2013
V ostatnom období sa čoraz častejšie vlastníci alebo správcovia budov, domov a bytov stretávajú s potrebou okamžite a operatívne riešiť výskyt mikroorganizmov na zateplení. Ide o usadeniny cyanobaktérií a rias, ktoré v symbióze s mikromycétami kolonizujú povrchy ETICS.

Obnova panelového bytového domu do pasívneho štandardu

27.08.2013
Komplexná rekonštrukcia panelového bytového domu do nízkoenergetického štandardu sa riešila ako experiment v priebehu rokov 2007 až 2010. Hlavným aktérom bol EkoWatt, ktorý túto úlohu riešil s podporou MŽP ČR.

Certifikácia inteligentných budov

19.08.2013
Inteligentné budovy predstavujú na Slovensku v súčasnosti skôr utópiu ako skutočne realizované stavby. Prevláda názor, že inteligentná budova musí byť úzko previazaná s modernou technológiou a vysokými investičnými nákladmi.

Využitie tepelnej izolácie z EPS pri plnení zvyšujúcich sa požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov

13.08.2013
Novelizovaná európska smernica o energetickej hospodárnosti budov ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať energetickú náročnosť budov. Dosiahnutie energetického štandardu budovy až na takmer nulovú potrebu energie výrazne ovplyvňuje aj hrúbka tepelnej izolácie. ...

Upratovanie je významnou službou facility managementu

02.08.2013
Jedným z cieľov facility managementu je vytvoriť pre pracovníkov príjemné a čisté pracovné prostredie. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je významná služba v rámci facility managementu – upratovanie.

Ako zabezpečiť požadovanú úroveň prepravy výťahom

26.07.2013
V rámci obnovy bytových domov sa treba zaoberať aj obnovou a rekonštrukciou existujúcich výťahov tak, aby spĺňali požiadavky platnej legislatívy. Najvhodnejšou cestou vzhľadom na technický stav a opotrebovanie výťahov je úplná výmena existujúcich výťahov za nové. Treba pri nej zohľadniť ...

Holuby v mestách

19.07.2013
Holuby predstavujú početnú skupinu vtákov, ktoré sa vyskytujú takmer po celom svete. V Európe žije niekoľko druhov, ktoré patria do dvoch rodov. Sú to holuby a hrdličky. Na Slovensku sa prirodzene vyskytujú: hrdlička záhradná, hrdlička poľná, holub hrivnák, holub plúžik a samozrejme dobre známe ...

Správa bytových domov – otázky a odpovede

11.07.2013
Vzťahy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, resp. medzi spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a dodávateľom služieb nie sú vždy bez problémov. O čo jednoznačnejšie sa práva a povinnosti zmluve vymedzia, o to jednoduchšie tento vzťah bude fungovať. A ak ...

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

05.07.2013
V ostatnom období médiá často prinášajú správy o požiaroch, ktoré vznikajú v bytovom hospodárstve. Z porovnania výsledkov štatistiky požiarovosti vedenej Hasičským a záchranným zborom SR vyplýva, že požiare v bytových a rodinných domoch sú na treťom mieste v počte požiarov za neprekonateľným ...

Správa bytových domov po celkovej obnove

26.06.2013
Vďaka neustálym informáciám, zvyšujúcim sa cenám za energiu a preukázateľným výrazným úsporám nákladov za dodávku tepla po zateplení sa počet obnovených bytových domov každý rok zvyšuje. V mnohých prípadoch vlastníci bytov a nebytových priestorov schvaľujú rozsah obnovy domu iba podľa celkovej ...

Nízkoenergetické bývanie aj v staršom bytovom dome

18.06.2013
Energetická úspornosť sa stala jedným z najdôležitejších kritérií pri projektovaní nových stavieb – okrem iného aj pre rastúce ceny plynu a elektriny. Majitelia starších domov tiež čoraz častejšie riešia možnosti zlepšenia tepelných parametrov svojich budov. Skutočne výraznú finančnú úsporu ...

Ako predísť poruchám v bytových domoch

05.06.2013
Pod pojmom obnova bytového domu sa mnohým vybaví zateplenie a údržba plášťa. Lenže obnovovať a udržiavať netreba len plášť domu, ale aj elektroinštalácie, rozvody teplej a studenej vody, kúrenia, ako aj kanalizácie, rozvody plynu a bleskozvod. Na čo si treba dať pozor, čo treba kontrolovať a na ...

Obnova bytového domu tepelnoizolačným systémom

31.05.2013
Odkúpením bytu v bytovom dome do osobného vlastníctva ste sa nestali iba jeho hrdým vlastníkom, ale zobrali ste na seba aj zodpovednosť za jeho údržbu. Ak sa na prevod bytov vo vlastníctve obcí na nájomcov pozrieme z hľadiska životného cyklu stavby, je každému jasné, že sa niekto zbavil naozaj ...

Správa rezidenčných a komerčných budov – porovnanie

22.05.2013
Každá novopostavená alebo existujúca budova bez ohľadu na typ si na zabezpečenie kvalitnej prevádzky vyžaduje neustálu starostlivosť. Len tak môže plniť funkciu, na ktorú je určená. Táto starostlivosť je podmienená práve správou budovy. Aké sú odlišnosti, resp. aké podobnosti možno nájsť ...

Areál kúpeľov Sliač

14.05.2013
Kúpeľníctvo má na Slovensku bohatú tradíciu. Množstvo liečivých prameňov podnietilo rozvoj liečby a vznik kúpeľných areálov na celom našom území. V čase ich najväčšieho rozmachu mali charakter samostatných mestečiek. Dnes však mnohé fungujú len čiastočne a viaceré pre nedostatok financií alebo ...

Správa bytového domu – otázky z praxe

06.05.2013
Či už je bytový dom v správe spoločenstva, alebo správcovskej spoločnosti, musia všetci zúčastnení postupovať v súlade s platnou legislatívou. Medzi jej významné zmeny patrí napríklad povinnosť od 1. 1. 2013 odvádzať z odmien vyplácaných zástupcom vlastníkov, predsedovi alebo členom rady odvody ...

Úsporná prevádzka je výhodou pre všetkých

26.04.2013
Ako sa hovorí, dobrá rada stojí groš. Dajú si investori poradiť od facility managerov a využívajú ich skúsenosti pri plánovaní nových investícií?

Financovanie obnovy a zatepľovania bytových domov

26.04.2013
V roku 2012 zaznamenal Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) opäť veľký záujem o zvýhodnené úvery na výstavbu a obnovu bytového fondu, čo sa prejavilo aj v celkovom počte 1 206 doručených žiadostí. ŠFRB priznal podporu 953 žiadateľom v celkovej výške 146 468 643 eur. Najviac žiadostí sa týkalo ...

Nové trendy v obnove fasád panelových bytových domov

19.04.2013
Panelové bytové domy sú a na dlhý čas aj ostanú najčastejšou a zároveň nenahraditeľnou formou bývania na našom území. Preto si vyžadujú obnovu, ktorá zabezpečí ich dlhodobú udržateľnosť a prispôsobí kvalitu bývania požiadavkám súčasnej spoločnosti.

Ďalšie z JAGA GROUP