asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Písomné hlasovanie v bytovom dome

25.08.2015

Od 1. októbra 2014 po nadobudnutí účinnosti novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 205/2014 Z. z. už nehovoríme o hlasovacom lístku, ale o hlasovacej listine.

Novela č. 205/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov priniesla v § 14 ods. 7 niekoľko zmien. Jednou z nich je, že písomné hlasovanie môže vyhlásiť okrem predsedu spoločenstva už aj rada a štvrtina vlastníkov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásila písomné hlasovanie rada do 15 dní od doručenia žiadosti.
 
V zmysle novely zákona budú vlastníci pri písomnom hlasovaní používať hlasovaciu listinu. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine. Podľa novely zákona si môžu vlastníci určiť a dohodnúť v zmluve o spoločenstve nad rámec zákona, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, jeho hlas je neplatný.


Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a to sedem kalendárnych dní vopred spôsobom v dome obvyklým, napríklad vyvesením na vývesnej tabuli, vhodením oznámenia do schránok vlastníkov alebo iným spôsobom dohodnutým v zmluve o spoločenstve.

Oznámenie o písomnom hlasovaní musí obsahovať termín hlasovania, miesto hlasovania (kancelária spoločenstva, priestory bytového domu) a konkrétne otázky, o ktorých sa bude hlasovať.

Po vykonaní písomného hlasovania predseda, rada alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky zákona neustanovujú vyššie kvórum podľa § 14 ods. 4.

Ak sú predmetom hlasovania otázky na schválenie, pri ktorých je potrebná dvojtretinová väčšina vlastníkov podľa § 14 ods. 4, podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na zhromaždení, podpis vlastníka môže overiť aj notár alebo obec.

V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení vlastníkov.

Text: Petra Jurčáková, JUDr. Attila Nagy

Ilustračné foto: Dano Veselský

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Vladimír Knezl
Dobrý deň prajem, môže sa písomné hlasovanie uskutočniť aj v priebehu niekoľkých dní /2-3)?
Odpovedať | 20.03.2018, 20:45
Dadejová Mária, Humenská 45, 040 11 Košice
Chcela by som vedieť (potvrdiť - vyvrátiť) či malo prebehnúť oznámenie o uskutočnení písomného hlasovania pred zvolaním schôdze na odvolanie predsedu členskej samosprávy.. Dňa 13.3.2017 som prevzala doporučený list od SBD .... Košice. Vec: Žiadosť o zvolanie členskej schôdze Dňa 22.1.2017 bolo SBD doručené písomné oznámenie jednej tretiny všetkých členov členskej samosprávy č. 74 bytového domu H 43 - 45 v Košiciach o zvolanie členskej schôdze samosprávy s jedným bodom programu ODVOLANIE PREDSEDU ČLENSKEJ SAMOSPRÁVY č. 74. Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadam podľa čl. 83, ods. 2 , pís. A, Stanov Stavebného bytového družstva.... Košice o zvolanie členskej schôdze samosprávy s týmto bodom programu Prílohy: 4 ks Prezenčná listina H ..... 43 - 45. Oznámenie o konaní písomného hlasovania nebolo zverejnené. Keď som sa susedy pýtala ako zdôvodnil ZVB a NP o dôvode hlasovanie tak len , že hovoril o zvolaní ale prečo nevie- nepämatá. Keď videla, že je tam veľa podpisov tak podpísala aj ona. Ale dôvod nevie.
Odpovedať | 21.03.2017, 20:28
Peter Vangorík
Dobrý deň, otázka pri písomnom hlasovaní musí byť presne tá istá ako na vyhlasovaní písomného hlasovanie?
Odpovedať | 07.01.2017, 16:10
massimo
K dispozícii spoľahlivé hosťovanie Táto správa je určená pre všetkých, ktorí naliehavo potrebujú zvlášť závažný žiadosti o úver na adresu: Potrebujete, aby úver, upozorňujeme, že v oblasti, kde vám môžem pomôcť: financovania realitné pôžičky investičné úvery auto úver konsolidáciu dlhu Line of Credit druhá Hypotekárne obstaranie úveru osobné pôžičky V skutočnosti som sa rozhodol robiť túto činnosť tak, aby umožňoval každá osoba potrebuje mať prospech z úveru v rozmedzí od € 5000 až 1. 000 000'00 eur po dobu 5 à30ans v závislosti od požadovanej sumy s ročnou úrokovou sadzbou zaujímavé fixné 2% na všetky sumy požadované , Pre tých, ktorí chcú čeliť súčasným finančným problémom, nechám vás nižšie kontaktov získať viac informácií o podmienkach získania úveru. NB: Ja nijako zvlášť pripravený banka na súbor a zákazov bankovníctvo a tiež všetkým tým v ťažkostiach a môže byť dôveryhodná. massimovernali@gmail.com
Odpovedať | 10.11.2016, 20:54
Udexcz
Môžem vám dať akýkoľvek typ úveru, ktorý potrebujete. Bez ohľadu na výšku svojho nároku, budete mať pôžičku do 24 hodín od podania žiadosti. E-mail: audproj@gmail.com
Odpovedať | 09.11.2016, 13:42
Ivan Havelka
V § 14 ods. 7 sa hovorí o písomnom hlasovaní, ktorého sa zúčastňujú vlastníci bytov. V ods. 6 sa hovorí o tom, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu. Platí toto splnomocnenie aj na písomné hlasovanie, alebo len na hlasovanie na schôdzi spoločenstva?
Odpovedať | 09.11.2016, 11:11
Juraj
1,Je platná zmluva o spoločenstve z roku 1997 alebo je platné písomné hlasovanie ktoré bolo uskutočnené 9.5.2016?,nová zmluva však bola podľa nových pravidiel schválená až 20.09.2016,má túto zmluvu dostať každý vlastník a musia byť na nej podpisy vlastníka a predsedu spoločenstva. 2, Je platné písomné hlasovanie ak na hlasovacom archu neboli napísané všetky návrhy na investície na ktoré chce spoločenstvo zobrať úver od ŠFRB a neboli uvedené ku každej otázke možnosti áno ,nie?:Pri každej otázke musí byť názov akcie jej náklady a ďalšie informácie.
Odpovedať | 03.11.2016, 08:50
Ladislav
Byt vlastnia traja spoluvlastníci (1/2, 1/4, 1/4) , koľkí sa musia zúčastniť hlasovania za tento byt , aby ich hlasovanie bolo platné?
Odpovedať | 01.11.2016, 12:28
Zsolt
všetci
Odpovedať | 14.11.2016, 08:11
Jolana Wišniweczká
je platne hlasovanie ked sa podpisuje po bytoch
Odpovedať | 01.09.2016, 14:00
Marta Fedorova
Dobrý večer, chcela by som sa opytat kolko percent alebo kolko ludi z 18 bytov musi suhlasit z úverov na zateplovanie bytovky a ci je v poriadku ze predseda chodil sam od dveri k dveram a pital podpisi. Dakujem za skoru odpoved
Odpovedať | 24.08.2016, 21:48
Michal Fedor
Keď ide o úver tak treba súhlas 2/3 vlastníkov bytov. Vás je 18 :3=6x2=12 t.z 12 vlastníkov musí súhlasiť s úverom . Blížšie v zákone 182/1993 Z.z.
Odpovedať | 25.08.2016, 10:30
Mária BODENLOSOVÁ
Môže predseda bez súhlasu zhromaždenia dať osobný spor pod rúškov klamstva na súd právnu vec a zastupovanie právnikom?
Odpovedať | 18.10.2016, 03:52
Tibor Vyslocký
V prípade vyhlásenia písomného hlasovania štvrtinou vlastníkov, musia byť dvaja overovatelia? Ďakujem za odpoveď
Odpovedať | 01.03.2016, 21:29

Ďalšie z JAGA GROUP