asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Prvý bytový dom obnovený v ultranízkoenergetickom štandarde na Slovenku

09.08.2017

Ocenenie Stavba roka 2016 si tento rok v kategórii bytový dom – rekonštrukcia a obnova odniesol bytový dom na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislave. Túto obnovu realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. O priebehu a výsledkoch celej obnovy sme sa porozprávali s jej konateľom a spolumajiteľom Ing. Andrejom Demjanovičom.

Za realizáciu obnovy bytového domu na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislave ste získali už niekoľko ocenení. Môžete nám priblížiť, o aký dom ide?
Bytový dom sa nachádza v mestskej časti Devínska Nová Ves v Bratislave a na prvý pohľad nie je ničím výnimočný. Bol postavený v roku 1988, má osem nadzemných podlaží, z toho sedem podlaží je bytových a jedno nebytové (spoločné priestory, vstupné priestory a pivnice). V bytovom dome sa nachádza 42 bytových jednotiek. Dom je situovaný uprostred bytovej zástavby, čiže z oboch strán je obklopený inými bytovými domami, zatiaľ neobnovenými. „Boom“ masovej panelovej výstavby u nás po roku 1989 skončil, čiže tento dom patrí medzi posledné, ktoré sa u nás postavili. Bol postavený v stavebnej sústave P1.14 (konkrétnejšie P1.14-7.5 RP), ktorá patrila medzi najviac používané. Celkovo sa na Slovensku v tejto stavebnej sústave postavilo 70 000 bytov, a to najmä v Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.

Eran - 2

Pri panelových bytových domoch sa často spomínajú systémové poruchy a súčasný trend je ich odstraňovanie. V čom spočíva?
Panelové bytové domy, ktorých sú plné sídliská, zaznamenali svoj zrod a rozkvet pred viac ako 60 rokmi. Viac ako 20 typov panelových sústav postupne zaplnilo väčšie aj menšie mestá po celom Slovensku. V čase ich vzniku a výstavby boli uplatnené najnovšie poznatky stavebníctva, ale postupne vtedajšie nároky prestávali stačiť a jednotlivé typy panelových domov začali preukazovať svoje nedostatky, ktoré sa dnes špecifikujú ako systémové poruchy bytových domov. Dnes máme vyšpecifikovaných 12 typov systémových porúch, ktoré sa musia skôr či neskôr odstrániť, ak má ten-ktorý bytový dom poskytovať svojim obyvateľom bezpečné a komfortné bývanie na ďalšie roky. Systémové poruchy sú teda chyby, s ktorými sa bytové domy už realizovali. Bola to vlastne daň za hromadnú a rýchlu výstavbu do roku 1989. Chyby vyplývali z obmedzených finančných, technických aj technologických možností, ale aj z nekvality samotnej práce.

Aké systémové poruchy vykazoval bytový dom na Ulici P. Horova 17 – 19?
Obvodový plášť stavebnej sústavy, v ktorej je bytový dom realizovaný, tvoria dielce s hrúbkou 300 mm a je nosný. Plášť bytového domu sa skladá z niekoľkých vrstiev, známych pod názvom „sendvičové diely“. Skladá sa z vnútornej betónovej vrstvy s hrúbkou 150 mm, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu s hrúbkou 80 mm a vonkajšej ochrannej betónovej membrány s hrúbkou 70 mm. Tento typ panelového bytového domu preukazuje najmä poruchy stykov obvodového plášťa v miestach, kde sa jednotlivé panely medzi sebou spájajú. Táto porucha je klasifikovaná ako systémová porucha „I“. Do stykov (škár) zateká dažďová voda a spôsobuje koróziu výstuže spojov.

Eran - 4

Čo okrem zateplenia bolo súčasťou obnovy tohto bytového domu?
Takmer všetko, čo sa len dalo. Celú obnovu môžeme z pohľadu laika rozdeliť na niekoľko častí:

  • obnova bytového domu z exteriéru;

Spomínaná systémová porucha sa odstránila zateplením obvodového plášťa sivým polystyrénom s hrúbkou 120 mm, pričom na tejto stavbe sa použili protipožiarne pásy nad všetky otvory (okná aj dvere), ktoré v prípade požiaru v bytovom dome zabraňujú jeho šíreniu smerom hore do ďalších podlaží. Sivý polystyrén sa použil preto, že v porovnaní s klasickým dosahuje lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako klasický biely polystyrén pri rovnakej hrúbke. Protipožiarne pásy sú z minerálnej vlny. Okrem zateplenia obvodového plášťa sme opravili a zateplili strechu tepelnou izoláciou s hrúbkou 240 mm, strop prvého nadzemného podlažia a sokel. Zároveň sa vymenili okná za nové s nadštandardným izolačným trojsklom. Výmenou prešli aj tie okná, ktoré si už pred obnovou majitelia vymenili svojpomocne.
Súčasťou bytového domu sú zapustené lodžie, ktoré vykazovali jednu z ďalších systémových porúch. Ide o poruchu, ktorá sa prejavuje trhlinami, zatekaním, vypadávaním betónového materiálu, koróziou výstuže, kotvenia zábradlia a vytváraním tepelného mosta. Riešením je odstránenie podlahových vrstiev a zábradlia, oprava, odstránenie alebo náhrada balkónovej dosky, vytvorenie hydroizolácie a nových podlahových vrstiev vrátane oplechovania, odstránenie tepelného mosta a montáž nového zábradlia. Okrem obnovy stavebných častí sa dobudovalo zasklenie všetkých lodžií v celom bytovom dome.
Ďalej sa vymenili všetky vchodové dvere aj zasklené steny vo vstupných priestoroch, vstupné portály sa obložili štiepaným kameňom. Pozornosti ľudí určite neujdú ani nové komunikačné systémy pred vchodmi, nové kazetové stropy vo vstupných priestoroch, kamerový systém, odkvapové chodníky či antigraffiti nátery. Vo vrchných častiach fasády je vidieť aj zabudované búdky pre netopiere a dážďovníky.

  • obnova bytového domu z interiéru;

V interiéri bytového domu sa realizovala výmena vnútorných rozvodov, ktoré poznáme ako technické zariadenia budov. Išlo predovšetkým o výmenu a obnovu stúpačiek a spoločných rozvodov. Všetky staré vodovodné rúry sa vymenili za nové vyrobené z nehrdzavejúcej ocele lisovaného systému, vhodné na vedenie pitnej vody. Výmenou prešli stúpačky kanalizácie, staré hlučné sme nahradili odhlučneným systémom s protipožiarnymi manžetami v miestach prechodu cez strop. Staré plynové stúpacie aj ležaté potrubia sme nahradili za nové vyrobené z medi a spájané lisovaním. Vymenil sa aj hlavný regulátor plynu.
Vzduchotechnické potrubia v tomto bytovom dome (rovnako aj v takmer všetkých bytových domoch postavených do roku 1994) boli vybudované použitím vzduchotechnických potrubí z azbestu. Ako je dnes už dobre známe, azbest je pre ľudský organizmus veľmi škodlivý a treba ho odstrániť. Počas výmeny vzduchotechniky v kúpeľniach a toaletách sme azbest odstránili a nahradili pozinkovaným potrubím. Rozsiahlou obnovou prešli aj všetky zdravotechnické inštalácie a elektroinštalácie. Staré elektrické rozvody nahradili nové, moderné a predovšetkým bezpečné. Po rozsiahlej obnove sme pristúpili k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy.

  • špeciálne prvky obnovy domu;

Jedným z hlavných motívov obnovy bytových domov je úspora energie. Preto by vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mali okrem zateplenia zvážiť aj obnovu vykurovacieho systému. Rozsiahlou obnovou a modernizáciou prešiel vykurovací systém aj bytového domu na Ulici P. Horova 17 – 19 v Bratislave. Špeciálne riešenie, ktoré sa ešte v žiadnom bytovom dome nerealizovalo, predstavuje inštalácia decentrálneho systému kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla. Ide o systém núteného vetrania interiéru a spätného získavania tepla. Funguje tak, že čerstvý vzduch privádzaný z vonkajšieho prostredia sa ohrieva teplým vzduchom odvádzaným z miestností. Za normálnych okolností by sme vydýchaný vzduch klasicky vypustili otvorenými oknami do exteriéru. Avšak rekuperáciou vieme „vyvetrať“ a pustiť dnu čerstvý vzduch, pričom ušetríme teplo už nepoužiteľného vzduchu na ohriatie čerstvého vzduchu bez akejkoľvek kontaminácie. Rekuperačné jednotky sa v tomto bytovom dome namontovali v každom byte a vývody rekuperačných jednotiek môžeme vidieť zvonka na osteniach okien.
Ďalšou špecialitou bolo namontovanie fotovoltických zariadení. Fotovoltika je metóda získavania elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia. Na strechu bytového domu sa umiestnilo 40 ks fotovoltických panelov v sklone 20°. Bytový dom je orientovaný na slnečnú stranu, preto bolo výhodné využiť túto možnosť získania energie zo slnečného žiarenia. Okrem fotovoltických panelov sa slnečné žiarenie využíva aj na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). Na tento účel sa nainštalovali solárne zásobníky. Aby sa dosiahla ešte vyššia úspora energie, bytový dom sa odpojil od centrálneho zdroja tepla (CZT). Obyvatelia domu získavajú teplo prostredníctvom štyroch tepelných čerpadiel vzduch-voda. Táto technológia využíva obnoviteľnú energiu a neprodukuje žiadne znečisťujúce látky do prostredia ako klasický centrálny zdroj tepla, čiže je maximálne ekologická.

Ako dlho trvala celá obnova tohto bytového domu? Stretli ste sa aj s nejakými problémami?
Samozrejme, problémy vždy boli aj budú. Predovšetkým pri práci s ľuďmi. Každý má svoju predstavu o postupe prác, ako by čo malo či nemalo vyzerať, aká má byť farba na fasáde a či má jeho sused rovnaký ventilátor na toalete ako on. Vstúpili sme na neprebádanú pôdu, na Slovensku išlo o pilotný projekt takéhoto rozsahu, čiže sme mohli čerpať len z našich vlastných dlhoročných skúseností. Snažili sme sa vyberať tých najlepších dodávateľov, akých náš stavebný trh v tom čase ponúkal. Nie vždy sa všetko podarilo na sto percent, ale v konečnom dôsledku sa celé dielo vydarilo a bytový dom preukazuje vynikajúce energetické parametre.
Celá obnova sa začala v auguste 2015 a prakticky bola ukončená už v decembri 2015. V roku 2016 sme za jeho komplexnú obnovu získali ocenenie „Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2015“ na výstave Coneco. Po dotiahnutí všetkých papierov sa investor rozhodol prihlásiť stavbu aj do súťaže Stavba roka. V tejto prestížnej súťaži, ako sme už spomínali, sme taktiež uspeli a získali cenu „Stavba roka 2016“ v kategórii rekonštrukcia a obnova.

Eran - 5

Aké parametre dosahuje v súčasnosti bytový dom vďaka všetkým vykonaným opatreniam?
Pred obnovou bytový dom vykazoval zlé energetické parametre, mal veľké energetické úniky a bol zaradený do energetickej triedy D. Tento takmer 30-ročný bytový dom prešiel rozsiahlou obnovou, keď sme z neho spravili v podstate novostavbu s parametrami z hľadiska energetickej hospodárnosti budov na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby (trieda energetickej hospodárnosti budov A1). Pred obnovou dom vykazoval parametre približne 220 kWh/m2 za rok. Obnovou potreba energie klesla o 75 %, čiže teraz po obnove ľudia platia iba 25 % nákladov pred obnovou. Takáto vysoká úspora je fantastická, je to jedinečné dielo.

V čom spočíva jeho jedinečnosť?
Ako sme už spomínali, takto obnovený bytový dom nenájdete nikde na Slovensku ani v okolitých krajinách. Najbližší sa nachádza až v nemeckom Aachene. Veľmi oceňujem, že obyvatelia mali odvahu a odhodlali sa obnoviť svoj bytový dom podľa technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE v koncepte energeticky efektívnej obnovy bytového domu. Bytový dom získal hĺbkovou obnovou neporovnateľne vyššiu kvalitu bývania svojich obyvateľov, samostatnosť vo výrobe tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody. Obnovou sa potvrdilo, že obnova bytových domov je možná aj v ultranízkoenergetickej úrovni. Po hĺbkovej obnove sa bytový dom presunul z pôvodnej triedy náročnosti D do triedy A s takmer nulovou potrebou energie. Potrebné množstvo energie na užívanie tohto bytového domu je vo vysokej miere zabezpečené energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

Eran - 6

Čo bola najväčšia výzva pre vás ako zhotoviteľa?
Naša firma pôsobí v oblasti obnovy bytových domov už 13 rokov a za ten čas sme obnovili takmer 300 bytových domov, čiže skúseností máme viac než dosť. Aj napriek tomu bola obnova bytového domu na Ulici P. Horova 17 – 19 v Bratislave pre nás veľkou výzvou. Naša spoločnosť si na obnovu trúfla, aj keď sme počítali s tým, že to bude veľmi náročné a vypäté obdobie s nadpriemernými požiadavkami na ľudské zdroje, čas, materiálne aj technické zabezpečenie. Stretli sme sa s vysokými nárokmi investora, dohliadali na nás dva stavebné dozory plus autorský dozor. Celá realizácia obnovy bola náročná aj z legislatívneho hľadiska a tiež pre kombináciu štyroch druhov financovania.
Sme radi, že sa dielo podarilo a že je hodné všetkej pozornosti a ocenení nielen od laickej verejnosti a samotných obyvateľov domu, ale aj od odbornej verejnosti. O to viac nás mrzí, že investor doteraz nesplnil svoj záväzok voči našej spoločnosti a za našu prácu nám nedoplatil. Nerátali sme s obštrukciami zo strany samotných zástupcov vlastníkov.

Text + FOTO: ERAN

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2017.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Peter
Pekný článok, trochu šitý na mieru generálnemu zhotoviteľovi... Naša spoločnosť, ktorá realizovala v podstate najdôležitejšiu časť z hľadiska úspor energie a tou je kotolňa s tepelnými čerpadlami na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody tiež dodnes nemá zaplatených cez 25.000 €. V čom sa s pánom Demjanovičom zhodneme, je to, že zástupca vlastníkov bytov robil zbytočné obštrukcie a choval sa bezcharakterne. Žiaľ aj pán Demjanovič sa neskôr zachoval a dodnes sa chová podobne = bezcharakterne. Sme však radi, že sme touto stavbou prešli a ako sa hovorí, čo nezabije to posilní a tak aj my máme za sebou unikátnu skúsenosť a referenciu ktorá nás posunula znovu o niečo vpred a naše viac ako 15 ročné skúsenosti s tepelnými čerpadlami sú zas o niečo bohatšie.
Odpovedať | 22.05.2018, 14:34

Ďalšie z JAGA GROUP