asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Praktická poradňa pre vlastníkov a spoluvlastníkov bytov

28.03.2011
V spolupráci so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku sme pripravili niekoľko inšpiratívnych otázok vlastníkov a odpovedí ZSVB, ktoré sa týkajú najmä problematiky vlastníctva bytov.
Rodičia darovali byt dcére, ale dožadujú sa, aby na zálohovom predpise figurovalo ich meno, lebo v byte zostali bývať. Môže im spoločenstvo vyhovieť na základe toho, že majú splnomocnenie na hlasovanie na zhromaždení?
Po prevode bytu na iného vlastníka formou darovacej zmluvy máte na liste vlastníctva nového vlastníka, ktorého od zmeny zapísanej v katastri musíte aj takto evidovať. Tvrdenie pôvodného vlastníka, že byt obýva naďalej, a požiadavka na uvádzanie jeho mena na mesačných predpisoch by neboli v súlade so
zákonom.

Spoločenstvo vo svojej evidencii musí stále uvádzať vlastníka bytu, a nie nájomcu alebo užívateľa. Postup spoločenstva je správny, ak na dokumentácii súvisiacej s bytom uvádza meno vlastníka bytu (teda dcéru užívateľov – pôvodných vlastníkov). Inak spoločenstvo ani nemôže postupovať, pretože by konalo protiprávne.

Zastupovanie vlastníka, teda dcéry, formou úradne overeného (notárom alebo matrikou)splnomocnenia (na svojich rodičov), na zhromaždení vlastníkov je v súlade so zákonom. Splnomocňuje poverenú osobu prítomnú na zhromaždení, aby rozhodovala a hlasovala vo veci správy domu, tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a podobne, nezaväzuje však spoločenstvo k tomu, aby na písomnej dokumentácii súvisiacej s bytom a správou domu uvádzalo nájomcu, respektíve užívateľa, a nie vlastníka bytu.

Jedna vlastníčka bytu má názor, že predsedom SVB môže byť len vlastník bytu v dome. Ja v uvedenom dome mám trvalý pobyt, no vlastníkom bytu nie som. Spomínaná vlastníčka bytu je presvedčená, že aby som mohol funkciu predsedu vykonávať, musím si zriadiť živnosť na výkon predsedu SVB alebo byť vlastníkom bytu, a to z toho dôvodu, že ak spôsobím škodu SVB, ručím za spôsobenú škodu svojím majetkom, t. j. bytom alebo živnosťou. Odvoláva sa na zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a na jeho následné novelizácie. Zákon podľa mňa vyžaduje, aby vlastníkmi bytu len členovia rady SVB, ale ja členom rady nie som.

V zákone NR SR č. 182/1993 Z. z. sa v zmysle § 7c ods. 2 sa udávajú takéto podmienky pre predsedu: „Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.“ Žiadna ďalšia podmienka v zákone nie je uvedená! Z toho vyplýva, že predsedom spoločenstva môže byť „ktokoľvek z ulice“. Iné je to u členov rady, o ktorých sa v zákone v § 7c ods. 6 uvádza, že členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Máme veľa spoločenstiev, v ktorých predseda nebýva v dome, ani nie je vlastníkom. Dokonca máme predsedov-profesionálov, ktorí sa v tejto práci našli a predsedujú vo viacerých spoločenstvách. Nie je potrebné mať na tento účel živnosť – je to volená funkcia. Môže ju vykonávať ktokoľvek, kto má technicko-ekonomické vzdelanie alebo zručnosti tohto zamerania, ale ani to nie je zatiaľ podmienkou.

Chcel by som sa informovať, akou formou poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov za rok 2010 správu o tvorbe a čerpaní FPÚaO?

Spoločenstvo má povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, a zároveň je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv.

Možno to vykonať rôznymi spôsobmi:
  • predložiť na zhromaždení vlastníkov bytov vyúčtovanie tvorby a čerpania FPÚaO po jednotlivých položkách,
  • dať každému vlastníkovi spolu s ročným vyúčtovaním zálohových platieb aj vyúčtovanie tvorby a čerpania FPÚaO po jednotlivých položkách,
  • dať do vývesnej tabule v bytovom dome vyúčtovanie tvorby a čerpania FPÚaO po jednotlivých položkách v prípade, že nezvoláte zhromaždenie do 31. 5.
Potom však nezabudnite vyvesiť aj správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, aby ste dodržali § 7b ods. 3 zákona 182/1993 Z. z. Najjednoduchšie je, ak pri ročnom vyúčtovaní pripojíte aj vyúčtovanie FPÚaO tak, aby každý vlastník v dome bol informovaný o nakladaní s finančnými prostriedkami FPÚaO.

Ako predseda samosprávy vystavujem menný zoznam dlžníkov a výšku dlžnej sumy za nájomné na tabuľu na oznamy pri vstupe vo domu, aby aj ostatní vedeli o neplatičoch a mohli na nich vplývať, aby svoje dlhy uhradili. Chronický neplatič mi povedal, že ak budem tento zoznam ďalej vyvesovať, že ma dá na súdu za ohrozenie osobnosti. Mám právo zverejňovať takéto osobné informácie alebo nie? Spoluvlastníci bytov azda majú právo vedieť, kto je im dlžný?

Tým, že vystavujete neplatičov vo verejne prístupných priestoroch, kde môžu vojsť aj iní ľudia, ako sú vlastníci, porušujete zákon o osobných údajoch. Dlh je osobný údaj vlastníka, ktorý je chránený rovnako ako napríklad rodné číslo. Zverejniť môžete iba tie údaje, ktoré sú verejne dostupné, napríklad tie, čo sú uvedené v telefónnom zozname a v ďalších verejne prístupných zdrojoch. Ak chcete informovať vlastníkov, respektíve spoluvlastníkov o neplatičoch, môžete tak urobiť iba na schôdzi vlastníkov a iba takým spôsobom, že napríklad na byte č. 12 je dlh vo výške dvoch mesačných splátok podľa zálohového predpisu. Na schôdzi však môžu byť vtedy iba vlastníci alebo osoby nimi splnomocnené na základe úradne overeného splnomocnenia. Keby vás dal dotyčný vlastník na súd, vyhral by. Napriek tomu, že svojím konaním poškodzuje ostatných spoluvlastníkov.

Na vymáhanie dlhu sú predsa zákonné páky – platobný rozkaz (skrátená forma súdnej žaloby) či dobrovoľná dražba. Napriek vášmu dobrému úmyslu chrániť záujmy spoluvlastníkov sa takýmto konaním môžete dostať do problémov.

Založili sme spoločenstvo vlastníkov bytov, a keďže sme sa stali právnickou osobou, máme aj povinnosť viesť účtovnú evidenciu. Akou formou? Aké funkcie okrem predsedu a rady treba zvoliť? Za výkon ktorej funkcie nárok na finančnú odmenu a v akej výške?
1. Každá právnická osoba musí viesť účtovníctvo. Podľa objemu ročných príjmov za dom
– myslí sa tým objem všetkých finančných prostriedkov, ktoré prejdú cez účet a pokladňu spoločenstva, t. j. za všetky služby a do fondu a ostatné platby za jeden rok. Ak je tento ročný objem vyšší ako 200-tisíc €, musí sa od 1. 1. nasledujúceho roka, v ktorom tento vyšší objem bol, účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Ak je ročný objem nižší, účtuje sa v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Predseda a trojčlenná rada postačuje. Zodpovednosť je na predsedovi, rada je poradný, ale hlavne kontrolný orgán, ktorému vyplývajú zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových pries­torov (182/1993 Z. z. v znení neskorších predpi­sov) ďalšie povinnosti. Treba si naštudovať zákon, je to alfa a omega správy bytového domu.

V prípade, že budete realizovať rozsiahlejšiu obnovu a predseda ani členovia rady túto problematiku neovládajú, môžete si z vlastníkov a ďalších odborníkov vytvoriť odbornú komisiu, napríklad na výber dodávateľa stavby alebo posúdenie projektu, na výber banky pri čerpaní úveru a podobne.

3. Výška odmeny sa odvíja od počtu bytov v dome, zvyčajne sa schvaľuje vo výške poplatku za správu, za ktorý poskytujú tieto služby správcovské spoločnosti v danom regióne (obci). Ak ste doteraz platili správcovi napríklad 5 € ako poplatok za správu, zostanete na tejto výške a mesačnú tvorbu z tohto poplatku rozdelíte medzi predsedu, členov rady a ekonóma (ak bude viesť účtovníctvo). Výška odmeny je na rozhodnutí vlastníkov a schvaľuje sa na zhromaždení alebo písomným hlasovaním. Administratívne výdavky, napríklad kancelárske potreby, správcovský alebo účtovný program a jeho upgrady, poštovné, kolky, náklady na telefón alebo cestovné, môžu byť tiež uhradené z tohto poplatku, ak je jeho tvorba postačujúca. Ak nie, môže zhromaždenie schváliť, že sa tieto výdavky budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv alebo sa vytvorí prevádzkový fond. Môže sa volať aj majetkový alebo administratívny – nie je podstatné, aký bude mať názov, ale na aký účel sa kumulované prostriedky použijú na základe rozhodnutia vlastníkov.

Ako vypočítať spoluvlastnícky podiel Je možné použiť spoluvlastnícky podiel uvedený v katastri? Akým spôsobom? Poprosil by som o jednoduchý názorný príklad s výpočtami.

Spoluvlastnícky podiel uvedený v katastri je pre vás záväzný. Či je určený správne, si môžete skontrolovať.
Príklad: Byt má plochu 64,04 m2, pivnica 1,80 m2 a komora na chodbe mimo bytu 2,36 m2 (samozrejme, ak pivnicu alebo komoru byt má), spolu je to 66,20 m2, všetky byty v dome majú spolu s pivnicami a komorami 4 361,76 m2.

Spoluvlastnícky podiel je zvyčajne vyjadrený dvoma spôsobmi: plocha bytu (vrátane pivnice a komory) bez desatinnej čiarky je v čitateli a plocha všetkých bytov bez desatinnej čiarky v menovateli.
Vyzeralo by to asi takto:
  6 620 :436 176
alebo je to vyjadrené tak, že v menovateli je 10 000, potom trojčlenkou vypočítate spoluvlastnícky podiel nasledovne
  x = (66,2 × 10 000) : 4361,76 = 152/10 000
  (zaokrúhlene)

Spoluvlastnícky podiel predstavuje pomer po­dlahovej plochy bytu k ploche súčtu všetkých bytov v dome, pritom podlahovou plochou bytu sa na účely zákona (č. 182/1993 Z. z.) rozumie plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu bez plochy balkónov a lodžií.

Ak máte v dome aj nebytové priestory (obchod alebo prevádzku), nie sú to však spoločné priestory využívané na podnikanie, ale také, ktoré boli postavené pri výstavbe a kolaudačným rozhodnutím určené na iný účel ako bývanie (polyfunkčný dom), potom započítavate aj podlahovú plochu týchto priestorov do celkovej plochy. (Kočikárne, práčovne, miesto na kontajnery, uhoľne, kotolne a podobne sú spoločnými zariadeniami domu a do tejto plochy sa nezapočítavajú.)

Čo by sa malo počítať podľa spoluvlastníckeho podielu, keď my v zmluve máme uvedené iba dva body, a to poistenie domu a odvod dažďovej vody?
Poistenie domu ako nehnuteľnosti sa rozpočítava podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, pretože zahŕňa poistenie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku, ktoré vlastnia vlastníci bytov a nebytových priestorov vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Dažďová voda sa rozpočítava metodikou určenou pravidlami podľa stĺpca zrážok v danej oblasti na základe dlhodobých štatistických a meteorologických údajov dlhodobo sledovaných na území Slovenska. Zrážková voda sa rozpočítava na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, a nie podľa spoluvlastníckeho podielu.

Pripravila Otília Leskovská
Foto: Dano Veselský

Autorka je prvá viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Viola Beladičová
Dobrý deň, bývalý správca nášho objektu na základe akejsi fúzie /bez akejkoľvek komunikácie s vlastníkmi/ previedol správu bytov a NP pod novú správcovskú spoločnosť. Týka sa to obdobia dvoch rokov a doposiaľ nemáme podpísanú zmluvu o výkone správy. Je takýto úkon právne v poriadku, veď vlastníci bytov nie sú majetkom správcu ?
Odpovedať | 11.10.2018, 13:40
Dante
Ahoj, Potrebujete oprávnenú úverovú úrokovú sadzbu vo výške 2% ?, Dante Paola Družstevná pomoc ponúka úvery jednotlivcom a organizáciám Úver, Naše pôžičky sú dobre poistené a maximálna bezpečnosť je našou prioritou, ponúkame pôžičky, ktoré sú k dispozícii. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com alebo whatsapp: +393511067514 * Osobné pôžičky (zabezpečené a nezabezpečené) * Podnikové úvery (zabezpečené a nezabezpečené) * Kombinovaný úver * Konsolidačný úver a mnoho ďalších: Ak máte záujem nás kontaktovať s doručením tohto e-mailu, aby ste mohli pokračovať v transakcii, môžete sa k nemu dostať prostredníctvom e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com Whatsapp: +393511067514 C.E.O / generálny konzultant. Dante Paola
Odpovedať | 11.09.2018, 19:12
Miroslav
Dobrý deň, máme spoločenstvo vlastníkov bytov. Dokopy osemnásť bytov, jeden vlastník bytu chce predať byt neprispôsobivým občanom. Má spoločenstvo vlastníkov právo či už formou petície alebo inak rozhodovať o budúcich vlastníkoch ? Ďakujem. Miroslav
Odpovedať | 08.08.2018, 19:21
Jozefina
Dobry den Sme SvB z 13 bytmi. Mame 2 vchody kazdy vchod ma zvlast list vlastnictva. Jedna majitelka poziadala o vyburanie okna v miestnosti,ktoru sme odsuhlasili ze jej to odpredame vpivnicnych priestoroch. Ale povolenie ma len od vlastnikov toho vchodu kde sa nachadza miestnost.Kedze ide o vonkajši plasť domu(teda obvod) a zmeni to vzhlad domu musi mat povolenie aj druheho vchodu ? Lebo na vyburanie okna povolenie ma len z 1 vchodu. Musi byť 100% suhlas vlastnikou bytou?Stavebne povolenie prislo vsetkym majitelom bytov aj z druheho vchodu.Na katastri jej tu miestnost zapisali ako prislušenstvo k bytu aj ked nema kupnopredajnu zmluvu.Dodnes ako predseda nemam od majitelky bytu zapis z katastra.Dakujem za odpoved
Odpovedať | 19.07.2018, 19:54
Jozefina Schwarzova
Dobry den Som predseda v SVB majitelov 13 bytov Jedna majitelka bytu ma na internete z bytu ze ponuka apartman (cely byt) na ubytovanie. V nasom spolocenstve ma nahlasenu 1 osobu. Na vikendy pravidelne chodia do bytu 4 osoby a v tyzdni na jednu alebo 2 noci rodiny z detmi. Musi mat povolenie od SvB na tieto ucely?
Odpovedať | 19.07.2018, 19:34
Elena
Ahoj všetci na tomto mieste, chcem sa s vami podeliť o radu motivačných slov na túto stránku. Nenechajte sa stratiť nádej a nikdy prestať veriť sny. Pred 2 rokmi som bol obeťou depresie a samovraždy, keď som stratil všetky moje peniaze online spoločnosti Smith Larry. Myslel som si, že stratil všetko v živote, prečo som nemal čo žiť, priatelia a rodina boli proti mne, pretože ma varovali pred mojou účasťou na Smith Larry Comany, ktorú som im nikdy neuviedol. Spoločnosť Smith Larry vzala všetky moje peniaze a peniaze som si požičal od priateľov a rodín. Nemal som miesto na to, aby som žil bez peňazí a nikto ma nebol ochotný pomôcť, myslela som si, že zabitie seba bude najlepšou voľbou na tom mieste, pretože nočné mory boli pre mňa príliš veľa. Jeden verný deň, keď som sledoval finančné spravodajstvo v televízii, videl som, ako sa dáma dozvedá o tom, ako sa jej život premenil za dobré, keď dostala sumu 62.0000,00 eur od poskytovateľa úveru nazvaného Annie Finance. bolo to príliš dobré, aby som bol pravdivý, pretože som bol v mrazivom stave kvôli pôžičke veriteľa Smithovi Larrymu. nemal som inú možnosť, ako kontaktovať Annie Terryovú prostredníctvom info.annie_finance@yahoo.com, odpovedala pozitívne, vysvetlil som jej všetko v slzách, povedala som Annie Terryová, že nemám žiadne peniaze, žiadna rodina nemá priateľov, aby mi pomohla. bola taká súcitná, ubezpečila ma, že mi pomôže finančne. Povedal som Annie Terry o výške pôžičky, ktorú som potreboval, pretože potrebujem prenajať si domov, začať podnikať a platiť ľuďom, ktorí vlastnili peniaze. Žiadal som o 28.000,00 eur. Bol som tak prekvapený, keď mi Annie po podpísaní zmluvy s jej spoločnosťou poslala peniaze. Nikdy som nevidel dobroty, ktoré sa na mňa prejavili týmto spôsobom. Annie Obnovila moje financie, môj život a našu rodinu. robím skvelé v bussiness teraz. každý, kto číta môj príspevok, naozaj povzbudzujem a odporúčam, aby ste kontaktovali túto dámu hneď cez info.annie_finance@yahoo.com táto spoločnosť vám pomôže finančne bez plytvania alebo falošných sľubov.
Odpovedať | 11.06.2018, 10:54
Anna Kvetanova
Dobrý den, potrebovala by som pomôct. Otázky: V zmluve o výkone správy je, ze správca zabezpečuje upratovanie , všetky platby musí odsúhlasiť zástupca vlastnikov. Správca podpísal Dohodu o výkone prace s jedným z vlastnikov. Pri fakturácii Vlastníkom okrem ceny prace ( mzdu vrátane všetkých odvodov) účtuje svoje Režijne náklady, zisk, DPH. Bez toho aby mal toto odsúhlasené vlastníkmi alebo zástupcom vlastnikov . Viete mi poradiť ako mám postupovať pri reklamácii? Dakujem Je to zo strany správcu oprávnene ? Môže si účtovať zisk a DPH .
Odpovedať | 25.04.2018, 14:57
Štefan Tóth
Dobrý deň! Chcel by som vedieť spôsob výpočtu koeficientov pre bytový dom s "nevýhodnou polohou" miestnosti - na najvyššom poschodí pod rovnou strechou. -izba s 6,97m2, jedná stena smerom na "V" -izba s 16,35m2, jedná stena smerom na "V", druhá smerom na "J", -izba s 6,25m2, jedná stena smerom na "J" -izba s 13,9m2, jedná stena smerom na "J" -prosím uviesť "vzorec" výpočtu koeficientov radiátorov pred a po zateplení bytového domu, Ďakujem.
Odpovedať | 19.03.2018, 17:35
Ing. Milan Novotný
V dvojvchodovom bytovom dome 1. vchod 8 1-ibové byty + 8 3 izbové byty, 2. vchod 8 3 izbové byte + 8 4 izbové byty. Sme povinní rovnakým dielom sa podieľať na obnove schodísk, výťahov, ktoré sú vyslovene vlastníctvom vlastníkov v každom vchode. Akým spôsobom môžeme upraviť tvorbu fondu opráva na tieto špeciálne účely.
Odpovedať | 02.03.2018, 08:01
Jozef
Odpovedá tu niekto na tieto otázky?
Odpovedať | 06.01.2018, 13:42
Michal
Prerábam byt, som ZŤP imobilný, potrebujem výrazné úpravy a v kuchyni mi zavadzia radiátor, ktorý v podstate nepoužívam, chcem si ho dať preto odstrániť. Ako mám postupovať?
Odpovedať | 29.12.2017, 11:47
Magdaléna Virágová
Dobrý deň. Splnomocnila som ako vlastníčka bytu príbuzného v plnom rozsahu práv vlastníka bytu. V zákone sa uvádza, že splnomocnený sa "PREUKÁŽE" splnomocnením...napr. na schôdzi, alebo keď správca príde do bytu atď. Správca však vyžaduje aby som mu dala originál splnomocnenia, že on si to odfotí a až potom bude akceptovať. Som povinná mu poskytovať splnomocnenie na vykonanie kópie, keď v zákone sa o tom nikde nehovorí? Za odpoveď vopred ďakujem.
Odpovedať | 29.12.2017, 11:11
Emil Sedlačko
Na našom Zhromaždení bola zvolená do Rady SVB manželka predsedu SVB. Nie je to stret záujmov? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať | 11.12.2017, 21:17
Marian
Pekný večer, chcem sa opýtať, či rada SVB pri kontrole účtovníctva u predsedu SVB má právo vidieť zoznam neplatičov , ich dlžnú čiastku a spotrebu vody a odpočet meračov tepla u jednotlivých vlastníkov. Ďalej sa chcem informovať či je porušenie zmluvy SVB, keď jeden člen rady sa chce vzdať funkcie člena rady a doručí písomné ukončenie jednému členovi rady a predsedovi spoločenstva keď v zmluve je definované, že doručí výpoveď ostatným členom rady a predsedovi spoločenstva. Je výpoveď platná? Ďakujem.
Odpovedať | 17.05.2017, 23:09
Helena
Dobrý deň. Pred rokmi nám zateplovali bytový dom.Podali sme reklamáciu na nekvalitnú prácu na stavebné bytové družstvo občanov.Túto reklamáciu do dnešného dňa Stavebné bytové družstvo nezaslalo na firmu, ktorá nám vykonala zateplovanie, ako keby čakali na skončenie reklamačnej doby.Reklamáciu môže zaslať iba Stavebné bytové družstvo?Ďakujem za odpoveď. Helena.
Odpovedať | 17.05.2017, 08:07
Farkašová
Chcem sa spýtať na možnosť urobiť v obytnom dome podlahové kúrenie, aké je k tomu potrebné povolenie a ako sa rieši merania spotreby tepla...ďakujem
Odpovedať | 28.03.2017, 19:18
Jozef
Dobrý deň,chcem Vás poprosiť o radu ohľadom znenia zákona o vlastníctve bytov § 11.ods 5 Som 9 rokov majiteľom psíka, ktorý občas i šťeká, som si toho vedomý, no deje sa tak, keď do vchodu niekto vstúpi a ide po schodišti, či niekto u mňa zazvoní, poprípade mi príde do bytu návšteva rodiny, no jeho štekot po pár minútach prestane a nieje v takej miere s akou sa na mňa písomne obrátil sused, ktorého vraj neprimeraným spôsobom môj nevychovaný pes ruší, na základe čoho ma vyzval na vychovanie psa do dvoch týždňov,kde mi doporučil buď odpornú pomoc ,alebo utrazvukový výchovný obojok, s ktorým ja s ľudského hľadiska absolutne nesúhlasím. V jeho písomnom ultimáte som informovaný o situácii ,ktorá nastane ak neučiním nápravu psíka tj, výchova či jeho vysťahovanie.....O psíka sa starám, okrem súrodencov ,ktorí majú svoje rodiny nemám inú blízku bytosť len môjho psa. V mojej prítomnosti šteká len v hore uvedených prípadoch,ráno po jeho hygiene odchádzam do práce a psík je ticho, tak isto keď sa z práce vraciam , poobedie trávime v prírode, večer sa ukladá na spánok a v noci sa preberie ,len ak počuje pohyb na schodišti, čiže ja nevidím dôvod na sťažnosti. V liste som bol upozornený ,že ak neučiním nápravu, môže dôjsť na základe § 11 ods 5 k súdnemu predaju môjho bytu.Zdá sa mi takéto vyloženie zákona v mojom prípade neadekvátne, nikoho svojí konaním neruším a ani mravne neohrozujem. Môžete mi prosím Vás poskytnúť odborný názor na danú situáciu. Vopred ďakujem
Odpovedať | 25.01.2017, 11:19
Nezaťažujte sa s človekom ktorý je vnútorne nevyrovnaný a prekáža mu všetko. Nikto nemá právo Váš byt predávať ak hradíte všetky výdavky týkajúce sa užívania bytu. Na to by musel byť veľmi závažný dôvod a nie jeden psík ktorý občas zašteká
Odpovedať | 10.06.2018, 18:52
Katarína
Prosím o radu, náš blok práve prechádza obnovou, na ktorú čerpáme úver z ŠFRB+ komerčný úver. Teraz sa časť majiteľov rozhodla pre zmenu postupu zateplenia podhľadov v pivniciach oproti schválenému projektu a rozpočtu. /nesúhlasia s odstránením azbestu a chcú zateplenie na azbest./ Môžu to zmeniť hlasovaním- koľko % ? Keďže sme sa zaviazali pôžičkou nie je potrebné aby sme súhlasili všetci?
Odpovedať | 08.12.2016, 17:41
DS
Podľa mňa nie. Člen rady je volený. Pri splnomocnení by sa stratil význam voľby člena rady.
Odpovedať | 13.11.2016, 19:41
Dagmar Panikova
Prosim vas. Chcem sa spytat, ci vlastnik bytu, moze zastupovat na splnomocnenie clena rady na ich zhromazdeniach. Dakujem
Odpovedať | 11.11.2016, 19:07
Darina Šterbáková
dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Bývam v bytovom dome z 50-rokov od roku 1987. v dome je 10 bytov. Dom má vlastnú kotolňu na vykurovanie a ohrev teplej vody v bytoch bol zabezpečovaný plynovými prietokovými ohrievačmi. V roku 1999 som uzavrela zmluvu o prevode vlastníctva bytu a zariadení záložného práva. Podľa tejto zmluvy je súčasťou bytu okrem iného aj plynový ohrievač vody a spoločnými zariadeniami domu sú najmä okrem iného aj komíny.Máme vytvorené spoločenstvo, ale zároveň máme uzatvorenú mandátnu zmluvu so správcom (od roku 2011). V októbri 2016 mi správca oznámil, že keďže mám plynový ohrievač vody, som povinná zabezpečiť kontrolu "môjho" komína, keďže nie je vyvložkovaný. Samozrejme, môžem si ho dať vyvložkovať. Správca tvrdí, že komín patrí k bytu, preto je "môj" a ja musím zabezpečovať jeho čistenie a revíziu. On ako správca sa stará len o komín z kotolne.Túto informáciu som počula prvýkrát, odkedy tu bývam. Pravdepodobne susedia pri rekonštrukciách bytov ohrev vody už zabezpečujú elektrickým ohrevom a tak asi plynový ohrievač používam sama. Nezdá sa mi to aj vzhľadom na zmluvu o prevode bytu, kde "komíny" patria medzi spoločné zariadenia domu. Nikde nie je použitý termín: komín z bytu ani komín z kotolne. v mandátnej zmluve z roku 2011 sa uvádza,, že mandatár zabezpečí vykonanie prehliadok, skúšok a revízií "činnosti kotolne a funkčnosti komínov". Samozrejme, nejde len o zabezpečenie revízie, ale aj jej úhradu. Rada by som poznala názor na túto vec. Ďakujem pekne.
Odpovedať | 09.11.2016, 21:47
Monika
Dobrý deň prajem, chcela by som poprosiť o jednu radu. Predávam svoj 3- izbový byt, v ktorom už nebývam dva týždne a zatiaľ je prázdny t.z. nevyužívajú sa energie ako teplo a voda, ktoré platím zálohovými platbami Správe bytov. Otázka znie: kým byt nepredám mám právo na zníženie zálohových platieb ( keďže ich mám dosť vysoké) hlavne na energie, a či je nejaké minimum ktoré za energie musím platiť, aj keď ich nevyužívam. Ďakujem pekne
Odpovedať | 13.10.2016, 20:56
Sylvia
Dobrý deň, prosím o radu o pomocccc!!! 5.10.2016 idem na bytové družstvo . Správca vlastníkov dal odmontovať radiátory v pivničných priestoroch kvôli úspore financií spoločných priestorov , bez súhlasu vlastníkov bytu a nikdy sa na domovej schôdzy táto téma nepreberala. Som vlastníkom bytu na prízemí. 2, bytová jednotka je síce zateplená, ale asi nekvalitne niekde uniká teplo existuje nejaká spoločnosť na ktorú by som sa mala obrátiť ohľadom termovízie?a keby som dostala požadované potvrdenie na koho sa treba obrátiť? 3, byt by mal byť zateplený podľa európskych noriem, ak neprebehlo všetko podľa zákona ako ďalej postupovať? sám domovník povedal, že pivnica nie je dobre zateplená a nie je ani plásť domu zateplený do hlbky 0,50 m.
Odpovedať | 30.09.2016, 21:57
M.B.
Dobry den potrebujem poradit .V roku 2010 sme si kupili byt. V roku 2011 zrekonstruovali a byvame mam vsak problem zo Spravcom spolocenstva bytov - peniaze do Fondu sa odovzdavaju jemu on ich odklada na Vkladnu knizku na svoje meno hoci ma vyberove pravo jedna z majiteliek bytu v nasom spolocenstve mne sa to nepaci. potvrdenia za prevziate peniaze nedava len sa jemu podpisat do roky stareho kalendara. Poslala som teda peniaze sekom ved nech mam doklad je zle z toho lebo musel spravca platit za cestu na postu. na 6 bytov su 2 kocikarne na nasej strane ma kluce od kocikarne len on a nechce nam odovzdat tym padom nam nechce uvolnit spolocne priestory priestory. som zufala lebo prava a povinnosti im nic nehovoria a pri diskusii o spolocenstve bolo povedane ze mame drzat Hubu a krok lebo sme prisli posledny byvat a oni sa tak dohodli a tak bude .Schodza spolecenstva nebola uz 3 roky ,ved naco ked chcem schodzu mam si ju zvolat sama. Co robit v takom pripade na koho sa obratit Prosim pekne o radu.
Odpovedať | 30.09.2016, 11:20
red.
Odpoveď od P. Leskovskej: 1. Investovaním do spoločného majetku sa zveľadila nehnuteľnosť ako celok, čo sa môže prejaviť na cene bytu v tomto bytovom dome, ktorá môže byť vyššia, ako v neobnovenom. 2. § 10 ods. 5 jednoznačne ustanovuje, že " Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu."
Odpovedať | 26.09.2016, 13:36
KJ
V jednom z bytov v našom dome televízia JOJ točila epizódu k nejakej jej slaboduchej televíznej inscenácie ale, bez vedomia vlastníkov bytov a správcu, len svojvoľným rozhodnutím vlastníka predmetného bytu sa jeho byt zmenil na filmové štúdio. Pýtam sa aké je možné v danej veci podniknúť právne kroky na zamedzenie zneužívania bytu na takéto účely?
Odpovedať | 17.09.2016, 09:40
red.
Vlastník bytu nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 10 ods. 5, citujem: "Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu." Finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sú viazané, v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, § 10 ods. 3, k prevádzke, údržbe a opravám spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a slúžia na ich rekonštrukciu, obnovu a údržbu, nie k bytu. Otília Leskovská, viceprezidentka ZSVB.
Odpovedať | 10.08.2016, 09:58
Katarína
Dobrý deň! Máme založené SVB od roku 2006. Som majiteľka bytu a od toho roku sme vybudovali novú kotolňu (v hodnote cca 31.000,- EUR a novú strechu v hodnote cca 25.000,-- EUR). Na účte máme pekný balík peňazí, nakoľko plánujeme ďalšie rekonštrukcie, ale ešte sa nevykonávajú. Chcem daný byt predať a chcem vedieť, či mám nárok na nejaké peniaze - či už z majetku, ktorý sme zveľadili, alebo z financií, ktoré máme na účte? Ďakujem za info
Odpovedať | 05.08.2016, 13:31
Peter
Má právo voliť neplatic predsedu spoločenstva vlastníkov bytu?Y
Odpovedať | 23.07.2016, 13:23
Anna
Moze zmenit dozorna rada volebne obdobie predsedu na 5 rokov? Moze nasledne predseda navrhnut obdobie vykonu dozornej rady na 5 roko? Pritomnych bolo 21 z 32 vlastnikov. Dakujem.
Odpovedať | 06.06.2016, 16:28
peton
Nie. Predsedu volí zhromaždenie ... na tri roky. (§7c ods. 2 zákona 182/1993) Funkčné obdobie rady je tri roky. (§7c ods.6 zákona 182/1993)
Odpovedať | 14.06.2016, 13:38
jana
Moze predseda spolocenstva bytov byt aj uctovnikom a urobit si sam so sebou zmluvu o vedeni uctovnictva ?
Odpovedať | 25.04.2016, 20:56
Ondrej Pagáčik
V 1999 postavilo spoločenstvo sklad dreva na palivo pre centrálne vykurovanie. V 2007 bolo toto vykurovanie zrušené. Dvaja členovia spoločenstva i naďalej tento priestor využívajú, Bývalí aj terajší predsedovia spoločenstva. Teraz tvrdia, že sklad je ich, že ho vydržaním získali. Sklad je na pozemku spoločenstva. Postavený bol za rovnakej spolu účasti všetkých členov. Ondrej
Odpovedať | 10.02.2016, 07:38
Ľubomír
Dobrý deň, prosím o radu : v roku 2000 sme kúpili od VSŽ 3-izbový byt . V Zmluve o prevode vlastníctva sa v čl. II. ods. 2. nachádza "Príslušenstvo bytu je: kuchyňa,chodba,kúpeľňa,WC,loggia, pivnica". Počas sanácie obytného domu, došlo k sporu o vlastníctvo loggie . Správca tvrdí, že "loggia nie je vlastníctvom bytu". Kto teda má právo o našej loggii rozhodovať a opravu financovať? Ktorý zákon definuje a vyjasňuje tento problém ? Ďakujem za radu.
Odpovedať | 09.02.2016, 15:58
Jozef
Som dozorca výťahu, budem vykonávať funkciu predsedu spoločenstva, môžem za dozorcu výťahu poberať odmenu?
Odpovedať | 21.10.2015, 20:50
Petra
Dobry den, som zufala, tak som sa rozhodla Vas poprosit o radu. pomoc... 01.01.2015 som si kupila byt. Som zamestnana a takmer stale v praci. Pri uprtovani si rada pustam hudbu, normalne, nie ako som to robila, ked som mala 15 a mamine praskali pohare. Uplne normalne, ani nie hlasno, ale ani nie zas velmi potichu. Susedia mi pokazde, ked sa rozhodnem si hudbu pustit, chodia klopat na dvere a nie dva krat skusnym sposobom mi hovoria aby som si hudbu stisila. Ked som ju stisila a isla upratovat dalej, zrazu mi vypli poistky. Sused mi ich surovo vyhodil. Bolo to v case okolo 16 hodiny. Susedia tvrdia, ze si pustam hudbu takmer stale o 2 hodine rano, co je nezmysel, nakolko som viac v praci ako doma a mam dvoch psov, keby som si vo vseobecnosti pustala hudbu tak hlasno, ako susedia tvrdia, ani jeden zo psov by uz nepocul. Urazaju ma nepravdive obvinenia. Po poslednom klopani na moje dvere som sa rozhodla uz zavolat Policiu, ktora susede vysvetlila, ze som ich volala opravnene, pretoze nerusim nocny klud a skutocne samotnu hudbu nemam tak hlasno a rovnako jej povedali, ze pocuvat hudbu pri upratovani a domacich cinnostiach je uplne normalne. Velmi sa ma krive obvinenia dotkli, bola som vykreslena ako niekto, s kym sa neda a sama zasnem nad tym, aka udajne som. Rovnako mi je neprijemne uz prejst aj po ulici. A tiez sa mi vyhrazali, ze ma nechaju odstahovat sa z vlastneho bytu. Vraj ma donutia ho predat. Som z toho zufala, pretoze skutocne nerobim nic z toho, z coho ma obvinuju. Preto sa chcem opytat, ako to mam prosim Vas riesit. Plus, v domacnosti zijem s priatelkou. Obavam sa, ze to prameni z toho.
Odpovedať | 06.06.2015, 14:54
Mária Nová
Dobrý deň! Náš predseda spoločenstva navrhol svojmu synovi odmenu vo výške 300€ a vraj to nemáme hovoriť na valnom zhromaždení. Mne je to podozrivé a myslím si,že vlastníci bytov by mali vedieť o každom eure a vlastníkov informovať. Odmena mu bola určená za pomoc pri zateolovaní domu, ale žiadna zmluva s ním nebola uzavretá, robil to dobrovolne. Má väbec nárok na takéto peniaze???
Odpovedať | 30.03.2015, 17:02
peton
Na akom zmluvnom základe? Bola táto pomoc odsúhlasená zhromaždením? Ak nie, tak dovi dopo. Predseda môže túto odmenu navrhnúť ešte na zhromaždení a až keď mu ju zhromaždenie na základe jeho odôvodnení schváli, tak potom áno. Inak nemá nárok a pôjde o bezdôvodné obohatenie.
Odpovedať | 30.03.2015, 18:51
Ján BARTOŠ
Chcela by som vedieť aké sú moje práva voči SVB, keď mám rohový byt na najvyššom poschodí, zateká zo strechy do dvoch miestností z dôvodu poškodenia strechy, byt vedľa a pod nami sa nevykuruje z dôvodu neobývanosti a my aj keď vykurujeme na maximum máme v byte vlhčinu, zimu a čo je najhoršie pleseň. Výrazne sa zhoršila kvalita bývania a znehodnocuje sa samotný byt. Predseda SVB bol o tomto stave informovaný, aj písomne a stále sme bez odozvy- vraj je zima. Mame nárok na zníženie nájomného? Ďakujem za radu. A.B.
Odpovedať | 16.01.2015, 23:31
Zuzana
Dobrý deň, prosím o stanovisko, sme bytový dom s troma vchodmi, všetky vchody majú jedno rovnaké súpisné číslo. Každý vchod má svoj list vlastníctva. Jeden z vchodov sa chce osamostatniť a založiť si samostatne svb. Je to možné? Ďakujem
Odpovedať | 04.01.2015, 18:04
Štefan Pribilinec
Štefan Brezno Prosím o stanovisko - sme spoločenstvo vlastníkov bytov no správu vykonáva iná právnická osoba - ( Združenie správy bytov ) JE TAKTO VEDENÁ SPRÁVA V SÚLADE SO ZÁKONOM 182/1993 Z.z. Ďakujem
Odpovedať | 25.09.2014, 19:57
Anna Anna
Sme SVB, podvojné účtovníctvo nám vykonáva externe účtovníčka, na základe zmluvy. Fond opráv domu vedie na účte "412" a čerpanie fondu uvádza aj v účtovnej triede 5 a v zhodnej sume aj v triede 6, čo ma udivuje. Na účte 321 nevedie dodávateľské faktúry za teplo, TÚV, SV, el. energiu atď. /Nie je možné vykonať porovnanie správnosti súm za jednotlivé služby, uvádzané vo vyúčtovaní kalendárneho roka./ Vedie tam len faktúry za výkon účtovníctva, čiže svoje služby a faktúry za vykonané opravy na dome. Predpokladám, že to v podvojnom účtovníctve nie je správne. Predseda spoločenstva nie je ochotný pri ročnom vyúčtovaní vlastníkom doručovať správu o činnosti spoločenstva. Dozorná rada svoju funkciu vôbec nevykonáva, ale prevažná väčšina vlastníkov je, asi z nevedomosti, s týmto stavom spokojná. Odmenu za výkon správy sme odsúhlasili v sume 3,60 eura mesačne. za byt a za účtovníctvo 5,04 eura mesačne za byt, ale v účtovníctve sú vyššie sumy. Predpokladám, že ak na túto tému položím účtovníčke otázku, v budúcnosti mi neposkytne žiadne informácie, ani doklady k nahliadnutiu. Schôdzu zhromaždenia vlastníkov sme nemali už 2 roky. Prosím poraďte vhodný program na podvojné účtovníctvo a možný spôsob riešenia. Ďakujem.
Odpovedať | 27.06.2014, 15:52
Roman
AnnaAnna, Zdravím Vás kliknite prosím, na www,bytu.sk a zistíte, že nie ste v tom sama.... S pozdravom Roman F. komentár k Vašim otázkam Vám pošlem po porade s kolegom, susedom... a že dva roky neprebehlo zhromaždenie vlastníkov, to je do neba volajúce....
Odpovedať | 30.06.2014, 18:27
Peton
Pozrite na www.easysvb.sk, dá sa stiahnuť demoverzia a tiež www.easydom.sk (internetová správa domu). Môžete osloviť obchodného zástupcu, ktorého máte najbližšie, ten Vám poskytne ďalšie informácie a pri kúpe aj poradenstvo a servis.
Odpovedať | 27.06.2014, 21:23
Ela
Sme spoločenstvo,ale predseda spoločenstva uzatvoril mandátnu zmluvu z BH,ktoré nám robí kompletné účtovnícvo. Tam platíme za spravovanie mesačne cca 5 € za byt. Má nárok na mesačné výplaty aj predseda spločenstva ked už raz platíme BH? On si určil sumu 70€ mesačne. Ďakujem
Odpovedať | 10.11.2013, 11:25
Mária
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom vyúčtovania za teplo a teplú vodu. Do 31.12.2012 bolo našim správcom Bytové Družstvo, od 1.1.2013 sme SVB. Bytové Družstvo tvrdí, že nám nemusí vypracovať vyúčtovanie za teplo a teplú vodu, jedine že si to zaplatíme. Ako vlastníci bytov si myslíme, že by to mali vypracovať z dôvodu že sme tam boli do konca roka. Ďakujem za odpoveď
Odpovedať | 17.01.2013, 15:40
Ada
Dobrý deň, môže predseda SVB vykonávať túto funkciubezplatne? Ďakujem
Odpovedať | 31.12.2012, 12:58

Ďalšie z JAGA GROUP