asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Finacovanie obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB

09.04.2014

Zo ŠFRB môžete žiadať peniaze na modernizáciu alebo rekonštruk­ciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstrá­nenie systémovej poruchy bytového domu alebo jeho zateplenie.

Obnovou bytovej budovy sa podľa § 6 ods. 1 písm. c zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB rozumie modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome a iná modernizácia bytového domu), odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytového alebo rodinného domu. Uvedené typy obnovy možno riešiť samostatne alebo vo vzájomných kombináciách.

Typy obnovy

1. Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len modernizácia bytového domu):
výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome
Maximálny limit úveru je 32 500 €/výťah, minimálny limit je 30 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %.
výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome
Maximálny limit úveru je 70 €/m2 podlahovej plochy bytu, minimálny limit je 30 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 0,5%.
stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa § 56 až 64 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) Maximálny limit úveru je 110 €/m2 podlahovej plochy bytu, minimálny limit je 30 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1%.
iná modernizácia bytového domu
(neuvedená v ostatných typoch obnovy)
Maximálny limit úveru je 90 €/m2 podlahovej plochy bytu, minimálny limit je 30 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 3 %.

2. Odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Maximálny limit úveru je 70 €/m2 podlahovej plochy bytu, minimálny limit je 30 €/m2 podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %.

3. Zateplenie bytovej budovy (budova musí byť daná do užívania pred rokom 2002).
Maximálny limit úveru je 85 €/m² zatep­ľovanej plochy pri bytovom dome, 45 €/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome, úroková sadzba 1,5 %.

Právna úprava

Poskytovanie podpory z prostriedkov ŠFRB sa od 1. 1. 2014 riadi týmito legislatívnymi predpismi:

 • zákon č. 150/2013Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnos­tiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskyt­nutia podpory a o obsahu žiadosti.

Žiadateľ o podporu

Žiadateľom o podporu na obnovu bytovej budovy môže byť fyzická alebo právnická osoba.
Fyzická osoba je: fyzická osoba – občan členského štátu Európskej únie, Švajčiarskej konfederácie a podobne, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vek 18 rokov, vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjem podľa osobitného predpisu. Táto fyzická osoba môže žiadať o podporu na financovanie zateplenia rodinného domu;
fyzická osoba – reštituent bytového domu, ktorý môže žiadať o podporu na financovanie modernizácie bytového domu a jeho zateplenie.

Právnická osoba je: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov; vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom; obec, mesto, samosprávny kraj; iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti; nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby v oblasti zabezpečovania, sprá-vy, údržby a obnovy bytového fondu.

Špecifiká podpory

Podpora sa poskytuje vo forme úveru: maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby alebo podľa maximálneho limitu na jednotlivé typy obnovy;
minimálne vo výške 30 €/m2 podlahovej plochy bytov (okrem zateplenia).
Lehota splatnosti úveruje je maximálne 20 rokov a úrok sa v závislosti od kombinácie a počtu účelov pohybuje v rozpätí od 0 do 3 %.

Výpočet výšky úroku

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy. Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Zatepľovanie bytovej budovy

V rámci účelu zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť podporu zo ŠFRB na komplexné zateplenie bytovej budovy, čo znamená, že okrem zateplenia obvodového plášťa sa musia vymeniť aj otvorové výplne a zatepliť strešné konštrukcie, ako aj deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Pred realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť systémové poruchy bytových domov (oprava lodžií, balkónov, vystupujúcich konštrukcií a podobne, ktoré možno financovať v rámci tohto účelu). Po zateplení je potrebné vyregulovať vykurovaciu sústavu na nové tepelnotechnické pomery v bytovom dome.

Ako sa postupuje pri poskytovaní podpory

 • Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby.
 • Žiadosť je po posúdení na MÚ do desiatich pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, kde je automaticky vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po overení pracovníkom mestského úradu je odoslaná na ŠFRB.
 • ŠFRB v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.


Dokedy treba žiadosť podať?

Termín podania žiadosti je 15. 1. až 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Kde žiadosť podať?

Miestom podania je mestský úrad v sídle okresu podľa miesta stavby, v sídle mestskej časti v hlavnom meste Bratislave, v meste Košice a meste Moldava nad Bodvou v okrese Košice – okolie.

Čo patrí do zatepľovanej plochy

Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť a otvorové konštrukcie, ktoré sú predmetom realizácie zatepľovania.

Čo si môžete zarátať do obstarávacej ceny

Obstarávacia cena je: cena za zhotovenie stavby vrátane DPH v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB.

Tab. 1 Prehľad podpôr na obnovu bytovej budovy na rok 2014

Tab. 1 Prehľad podpôr na obnovu bytovej budovy na rok 2014

Do obstarávacej ceny možno započítať:

 • cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie;
 • cenu za odborný posudok, ktorý preukazuje existenciu systémovej poruchy;
 • cenu za vypracovanie projektu na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy;
 • cenu za projektové energetické hodnotenie bytovej budovy.


Ako môžete úver zabezpečiť

Existujú tri formy zabezpečenia úveru. Medzi ne patrí:

 • zriadenie záložného práva na pohľadávku žiadateľa (fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu): Potrebné doklady sú zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený FPÚO v bytovom dome, a čestné vyhlásenie zástupcu žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je zriadené záložné právo.
 • banková záruka: Potrebným dokladom je záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky, resp. mandátna zmluva.
 • nehnuteľnosť – bytový dom vrátane všetkých bytov: Potrebným dokladom je znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti s prílohami (nie starší ako tri mesiace).

12 podmienok poskytnutia úveru na zateplenie.

 • Úspora potreby tepla na vykurovanie musí byť minimálne 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred zateplením.
 • Splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2: 2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
 • Splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla požaduje platná STN (obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie).
 • Stavbu realizuje zhotovovateľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom.
 • Pri realizácii stavby je zabezpečený dohľad odborným technickým dozorom – stavebný dozor, ktorý nemá pracovnoprávny alebo obdobný vzťah so zhotovovateľom stavby.
 • Súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z celkového počtu bytov).
 • V prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy.
 • Súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy.
 • Budova bola daná do užívania pred rokom 2002.
 • Žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti.
 • Žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení zateplenia alebo za päť ročných vyúčtovacích období, ak sa na zateplenie poskytla podpora z príjmov z EÚ.
 • Na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy sa neposkytla podpora z fondu alebo dotácia MDVRR SR.

Text: Ing. Zuzana Petrášová, ŠFRB

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP