asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Obnova mosta Márie Valérie cez Dunaj

09.02.2012
Prvá zmienka o premostení Dunaja medzi mestami Esztergom a Štúrovo sa zachovala z roku 1215. V roku 1762 bol postavený takzvaný plávajúci most a v roku 1842 most pontónový. Z dôvodu vzrastajúcich požiadaviek cestnej a vodnej dopravy sa na konci 19. storočia začal stavať trvalý oceľový most, ktorý bol daný do prevádzky 28. septembra 1895 a nazvaný po hlavnej vojvodkyni Márii Valérii, dcére cisára Františka Jozefa.
Téma mesiaca február: MOSTY

Medzinárodná spolupráca

Myšlienka obnovy mosta ako posledného zničeného mosta na Dunaji počas 2. svetovej vojny vznikla pri príležitosti 100. výročia jeho pôvodného odovzdania do prevádzky a stala sa súčasťou programového vyhlásenia vlády SR v roku 1998. Projektová dokumentácia pre výberový tender sa spracovávala od roku 1999, za maďarskú stranu spoločnosťou Pont-TERV Rt. a za slovenskú stranu spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Pre realizáciu projektu vypísalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva MR medzinárodný tender, ktorého víťazom sa v septembri roku 2000 stalo slovensko-maďarské konzorcium GanzIS. Tvorili ho maďarské spoločnosti GANZ ACÉLSZERKEZET, Rt. Budapest, KŐZGÉP, Rt. Budapest a slovenská akciová spoločnosť INŽINIERSKE STAVBY, Košice.

Celková investícia na obnovu mosta mala hodnotu 11,7 milióna eur, z tejto sumy bolo 10 miliónov eur hradených z fondu PHARE a rozdiel z rozpočtov obidvoch zúčastnených krajín v rovnakom pomere.

most Márie Valérie,Štúrovo most Márie Valérie,Štúrovo
most Márie Valérie,Štúrovo most Márie Valérie,Štúrovo
most Márie Valérie,Štúrovo  

Citlivý prístup k rekonštrukcii
Na začiatku stavby bolo potrebné celý priestor pod mostom – dno rieky Dunaj – vyčistiť od výbušnín, ktoré tu zostali ešte z čias vojny a ktoré bolo potrebné zneškodniť. Následne sa z riečišťa Dunaja odstránili aj časti pôvodnej železobetónovej dosky a oceľovej konštrukcie poľa medzi piliermi 5 a 6. Z dôvodu vytvorenia podmienok pre tretí plavebný koridor, potrebný na zachovanie plynulosti lodnej dopravy, sa v tomto poli bagrovaním prehĺbilo koryto rieky. V okolí návodných pilierov sa po vyčistení od vrakov zriadila ochrana pilierov kamennou rovnaninou, ukladanou na filtračnú geotextíliu. Po realizácii týchto prác sa začali rekonštruovať mostné opory a piliere.

Chýbajúce mostné polia sa nanovo vyrobili podľa vzorov spred viac než 100 rokov a dopravili v demontovanom stave do areálu prístavu papierne v Štúrove. Jednotlivé elementy sa tu zmontovali do mostných polí vážiacich až 610 ton a dlhých 102 až 119 m. Tieto mostné polia boli následne pomocou špeciálne vytvoreného súlodia naplavené k pilierom mosta a uložené na ložiská.

Most sa nachádza v 1 718,5 riečnom km Dunaja medzi mestami Esztergom a Štúrovo. Pozostáva z 5 polí v toku Dunaja, na ktoré nadväzuje jedno pole nábrežného mosta na maďarskej strane, tzv. malý most. Most je pôdorysne priamy, vozovka je vo zvislom zakružovacom oblúku s polomerom 4 000 m. Vrchol mostovky je v strede stredného poľa s rozpätím 119,00 m. Na moste je vedená cestná vozovka pôvodnej konštrukcie so šírkou 6,0 m medzi obrubami, cyklistická dráha a chodník pre peších sú uložené na konzoly.

Priehradová konštrukcia nábrežného mosta na maďarskej strane je vyhotovená v pôvodnom tvare, ale z nového materiálu a nesie spriahnutú železobetónovú mostovku. Aj ďalšie konštrukčné časti mosta – chodníky, zábradlia, kamenné rímsy, osvetľovacie telesá – sú vyhotovené so zachovaním charakteristických foriem pôvodného mosta.

Najdôležitejšie materiály použité počas rekonštrukcie:
Betón opôr a pilierov: 1 300 m3
Betonárska oceľ: 80 ton
Obkladový kameň Spišský travertín: 215 m3
Konštrukčná oceľ: 2 100 ton
Vyhotovené zvary: 55 000 bm
Skrutky: 25 000 ks
Kameň na vodné diela: 7 700 m3
Natierané plochy: 45 000 m2
Izolácia: 700 m2
Asfalt: 900 ton

Základné charakteristiky mosta:


Dĺžka mosta: 495,82 m + 18,48 m tzv. malý most na maďarskej strane
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: 6,00 m
Šírka chodníka: 2 × 2,25 m
Šírka mosta medzi zábradliami: 12,3 m
Maximálna konštrukčná výška: 14 m
Plocha mostovky: 6 098,0 m2


Most medzi Esztergomom a Štúrovom opäť stojí vďaka zladenej práci, odbornosti a zručnosti robotníkov, technikov a inžinierov, ktorí sa na jeho obnove podieľali.

Spracované z podkladov spoločnosti INŽINIERSKE STAVBY, a. s., Košice.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP