asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Most SO 211-00 na R2 nad Slatinou a cestou III / 050

09.09.2016

Článok prezentuje skúsenosti s kľúčovým objektom rýchlostnej cesty R2 na úseku Pstruša – Kriváň, ktorým je mostný objekt SO 211-00 situovaný v km 6,155 – 6,496 rýchlostnej cesty. Most pozostáva zo 14-poľového pravého a ľavého mosta s celkovou dĺžkou 349,9 m. Bol vybudovaný ako spojitý oceľový štvortrám z ocele S355 so štyrmi oceľovými hlavnými nosníkmi a spriahajúcou železobetónovou doskou.

Rýchlostná cesta R2, úsek Pstruša – Kriváň, bola daná do prevádzky v novembri 2015. Vybudovaný úsek rýchlostnej komunikácie R2 s dĺžkou 10,375 km predstavuje predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena, a to v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko, ktorý vedie v trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice.

Kľúčovým objektom celého úseku je mostný objekt SO 211-00, ktorý je situovaný v km 6,155 – 6,496 rýchlostnej cesty a jeho základné parametre sú zrejmé z tab. 1.

Charakteristika mosta

Mostný objekt je navrhnutý ako 14-poľový, na dvoch samostatných mostoch pre každý smer rýchlostnej cesty R2. Nosná konštrukcia obidvoch mostov je navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová (obr. 1) so štyrmi oceľovými hlavnými nosníkmi a spriahajúcou železobetónovou doskou. Doska má obojstranné konzolovité vyloženie – 2,275 m vonkajšia konzola a 2,025 m vnútorná konzola.

Obr. 1 Oceľová konštrukcia mostného objektu 211-00

Obr. 1 Oceľová konštrukcia mostného objektu 211-00

Rozpätie mosta je 21,0 + 3 × 26,0 + 8 × 25,0 + 2 × 20,0 m, celková šírka je 27,70 m. Komunikácia má v danom  úseku jednostranný priečny sklon, ktorý sa mení v rozsahu od 2,54 po 4,00 %. Pozdĺžny sklon nivelety je takisto premenný, a to z titulu výškového oblúka s polomerom R = 10 000 m. Šírka vozovky medzi obrubami je 11,25 m  – tento dopravný priestor je rozšírený v prvých dvoch poliach mosta z dôvodu napojenia na križovatku Detva. Šírka vnútorných ríms je 0,95 m a vonkajších, chodníkových ríms 1,60 m so služobným chodníkom so šírkou 0,75 m.

Skúsenosti z realizácie spodnej stavby

Spodnú stavbu tvoria krajné opory 1 a 15 a medziľahlé podpery 2 až 14. Krajné opory sú úložné prahy zo železobetónu uložené na pilótach. Piliere 2 až 14 sú tvorené úložným blokom a dvomi stĺpmi kruhového prierezu spojenými úložným prahom. Konštrukcia je uložená na obidvoch krajných oporách a na všetkých vnútorných podperách prostredníctvom hrncových ložísk. Pevné uloženie bolo navrhnuté na podpere 8. Na overenie základových pomerov sa zrealizovalo 30 skúšobných systémových pilót ∅ 1 200 mm podľa určenia a požiadavky objednávateľa.

Realizácia skúšobných pilót na takom malom priestore (25 m od seba) predstavovala pre zhotoviteľa veľkú skúšku najmä z časového hľadiska. Na základe výsledkov zaťažkávacej skúšky sa predpokladala prípadná úprava dĺžky, resp. počtu pilót. Okrem jedného piliera nakoniec všetky skúšky vykázali súlad s PD a navrhovanými dĺžkami pilót. Zníženie množstva skúšobných pilót by síce zhotoviteľovi výrazne ušetrilo čas na realizáciu a zároveň by znížilo náklady objednávateľovi, návrh tohto typu sa však zhotoviteľovi nepodarilo presadiť.

Obr. 2 Mostný objekt 211-00

Obr. 2 Mostný objekt 211-00

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia obidvoch mostov pôsobí staticky ako 14-poľový spojitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok. V statickom výpočte sa počítalo so všetkými relevantnými zaťaženiami, ktoré pôsobia na nosnú konštrukciu v prevádzkovom aj montážnom štádiu. Nosnú konštrukciu mosta tvoria dva samostatné, vedľa seba stojace spriahnuté oceľobetónové spojité mosty so štrnástimi poľami. Konštrukcia je navrhnutá ako spojitý oceľový štvortrám z ocele S355 spriahnutý s mostovkou z monolitického betónu.

Priečny rez obidvoch mostov pozostáva zo štyroch zváraných plnostenných oceľových nosníkov s premennou výškou (s dolným nábehom pri vnútorných podperách). Výroba nosnej oceľovej konštrukcie prebiehala vo výrobni firmy Stavokov, spol. s r. o., Trenčín, a riadila sa ustanoveniami STN EN 1090-2. Montáž oceľovej konštrukcie realizovala firma Boegl & Krýsl, k. s.

Skúsenosti z realizácie nosnej konštrukcie

Keďže pevné uloženie je navrhnuté na podpere 8, postup výstavby prebiehal podľa schémy navrhnutej projektantom od piliera 8 na obe strany. Spriahnutú mostovku s hrúbkou 300 mm z monolitického betónu C30/37, ktorá má konzolovité vyloženie na každú stranu, sme betónovali postupne v nadpodperových úsekoch a následne v medzipodperových úsekoch. Betonáž spriahajúcej dosky tak bola mimoriadne náročná na čas, predovšetkým s ohľadom na zretie betónu a postupné zaťažovanie oceľovej konštrukcie. Časové zdržanie sa však darilo kompenzovať vhodným a jednoduchým spôsobom debnenia členitej dosky. Následné odstránenie debnenia prebiehalo v malých výškach v inundačnom území riečky Slatinky spolu s rýchlym presúvaním debnenia do nových pozícií.

Povrchová úprava nosnej oceľovej konštrukcie musela spĺňať náterovú špecifikáciu C5-I (životnosť nad 25 rokov, veľmi vysoká agresivita). Farebný odtieň vrchného náteru musel byť v súlade s požiadavkou budúceho správcu. Zhotoviteľ si zvolil variant zhotovenia vrchného náteru po ukončení betonáží a očistení konštrukcie na mieste ako zjednocujúceho náteru (nie v dielni pri výrobe). Dosiahla sa tým vyššia kvalita a zjednotenie farby prinieslo aj zodpovedajúci efekt konečného dizajnu mosta, hoci náklady na túto položku boli v konečnom dôsledku mierne vyššie, ako keby sa náter realizoval pri výrobe oceľovej konštrukcie.

Obr. 3 Priečny rez mosta

Obr. 3 Priečny rez mosta

Doplňujúce konštrukcie

Okrem klasických konštrukcií potrebných pri každom moste, ako sú rímsy, mostné závery, oceľové zvodidlá, prefabrikované betónové zvodidlá, izolácie a pod., sa v rámci tohto projektu zrealizovali aj ďalšie konštrukcie. Patrí medzi ne napríklad zberné potrubie na odvodnenie mosta, ktoré sa zrealizovalo z elektricky nevodivého materiálu (systém spoločnosti Plastika Nitra) podľa vlastného návrhu zhotoviteľa.

V súlade s požiadavkami na bezpečnosť a funkčnosť systému sa na celej dĺžke mosta zrealizovali závesy pod mostnou konzolou aj chráničky informačného systému ISRC. Takisto je po celej dĺžke mosta a oboch stranách postavená protihluková stena vysoká 4,0 m, ktorej výplň tvorí parapetný hliníkový panel, hliníkový pohltivý panel a priehľadná metakrylátová výplň s hrúbkou 15 mm v hliníkovom ráme. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy HEB 160.

Skúsenosti z celkovej realizácie mosta

Zrealizovaná mostná konštrukcia tvorí zaujímavý a vzhľadovo príjemný objekt, ktorý síce trvalo zmenil prostredie oblasti, no zároveň sa splnili všetky požiadavky na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľovi pripravila realizácia tohto typu mosta so spriahnutou mostovkou krušné chvíle, a to hlavne pri dodržiavaní harmonogramu výstavby, ktorý bol naplánovaný na 730 dní. Náročnosť zosúladenia všetkých technológií od zakladania cez spodnú stavbu, výrobu a montáž oceľovej konštrukcie vrátane betonáží spriahnutej dosky až po doplnkové konštrukcie preverila nasadenie množstva pracovníkov a strojov naraz na malom priestore, ale hlavne koordinačné schopnosti zhotoviteľa.

Na záver môžeme spolu s hlavným projektantom objektu, spoločnosťou Dopravoprojekt, a. s., konštatovať, že objekt sa podarilo zrealizovať podľa požiadaviek objednávateľa mimoriadne rýchlo a v zodpovedajúcej kvalite.

TEXT: Ing. Klaudius Jančovič
FOTO A OBRÁZKY: VÁHOSTAV - SK, a. s., Jozef Mravec

Klaudius Jančovič pracuje v spoločnosti ­VÁHOSTAV-SK, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP