asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Most 237-10 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

05.01.2017

Mostný objekt 237-10 premosťuje široké údolie Šlahorovho potoka zo západnej časti obce Svrčinovec vo výške 40 m, železničnú trať Žilina – hranica SR/ČR, cestu I/11 v smere Žilina – hranica SR/ČR a novobudovanú vetvu križovatky A1. Premostenie je riešené dvomi monolitickými jednokomorovými predpätými mostmi.

Pravý most má rozpätia polí 26 + 38 + 5 × 52 + 48 + 32 m, ľavý most má rozpätia 8 + 2 × 52 + 2 × 49 + 52 + 43 + 32,08 m. Súčasťou ľavého mosta je aj vetva B1 s rozpätím polí 20,47 + 20 +29 +17 m. Obidva mosty sú po celej dĺžke v pôdorysnom oblúku, prvé pole pravého mosta je v prechodnici. Nosná konštrukcia sa budovala metódou postupného vysúvania z výrobne, ktorá bola umiestnená za krajnou oporou 10. Vetva B1 sa betónovala na pevnej skruži.

Zakladanie mosta

Opory a všetky piliere sú založené na veľkopriemerových pilótach Ø1,18 a 0,88 m v stavebných jamách. V oblasti od opory 1 až po piliere 5L a 5P a pri všetkých podperách vetvy B1 sa vyskytovalo zosuvné delúvium v hrúbkach približne až 6,4 m pod terénom. Takto zosuvom ohrozené piliere boli zaistené vždy samostatnou konštrukciou – kotvenou pilótovou stenou, ktorá má preniesť sily od zosuvu a zabrániť tak ich pôsobeniu na vlastný základ piliera. Krajné opory O1P, O2L, O4B sa zaistili pomocou kotevných ťahových mikropilót a zvýšeným počtom veľkopriemerových pilót.

Spodná stavba

Základové bloky pilierov majú štvorcový tvar s rozmermi 8 × 8 m, resp. obdĺžnikový tvar s rozmermi 8 × 7 m, na vetve B1 majú bloky rozmery 4,8 × 3,6 m. Horný povrch základu je pozdĺžne vyspádovaný v sklone 4 %, použil sa betón C30/37. Do základov sa uložila aj štartovacia výstuž nadväzujúcich driekov pilierov.

Piliere sa navrhli a zrealizovali v troch typoch: s komorovým prierezom 5,6 × 3,5 m (piliere 5L, 5P, 6L, 6P, 7L, 7P, 8L, 8P), s plným prierezom 5,6 × 2,5 m (piliere 2P, 3P, 3L, 4P, 4L, 9P, 9L) a s plným prierezom 3,45 × 2,5 m na vetve B1. Priečny rez je v tvare písmena I. Všetky piliere sa budovali v pracovných záberoch 5 m. Výška hlavy pilierov je 4,615 m a rozširuje sa až na šírku 7,5 m.

Vnútorný priestor dutých pilierov je prístupný cez revízny otvor v hornej doske zastropenia piliera v úrovni blokov pre mostné ložiská. Medzi jednotlivými zábermi betonáží sa v úrovni pracovnej škáry vkladala prefabrikovaná betónová doska s hrúbkou 230 mm s prielezným otvorom. Najvyšší pilier má výšku 35,146 m.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia je spojitá konštrukcia z predpätého betónu, dvojtrámová, jednokomorová s obojstrannými konzolami. Samotný výsuv prebiehal v smere proti staničeniu zo smeru Skalité smerom k Žiline, teda „z kopca“. Ľavý most mal 14 výsuvných taktov, pravý 17 taktov.

Ako sme už spomínali, vysúvanie sa realizovalo z výrobne umiestnenej tesne za oporou 10. Toto umiestnenie nebolo z hľadiska technológie ideálne, ale vzhľadom na pomery na celom stavenisku bolo najvýhodnejšie. Takáto pozícia výrobne si vyžadovala zhotovenie provizórnych pilierov HSL a HSP medzi pilierom 9 a oporou 10.

Samotný postup výstavby sa začínal zriadením výrobne, čiže pracovného priestoru na výrobu celého mostu na jednom mieste. Do výrobne sa presne namontoval oceľový výsuvný nos – konštrukcia s dĺžkou 36 m a hmotnosťou 110 t, ktorá slúži na zredukovanie namáhania betónovej konštrukcie pri samotných výsunoch.

Potom už prebiehalo samotné armovanie a betonáž spodnej dosky, trámov a hornej dosky. Výsuvný nos sa spojil s vyhotovenou časťou predpínacími tyčami a po predopnutí káblov centrického predpätia sa začal samotný výsun hotovej časti mosta. Na výsuv tejto konštrukcie sa použilo hydraulické krokovacie zariadenie osadené na hlave piliera 9. Celá technológia výsuvu s potrebnými zariadeniami a oceľovými konštrukciami bola prenajatá od špecializovaného poddodávateľa.

Výrobňa bola postavená na maximálnu dĺžku taktu 26 m. Dĺžka taktov je zvyčajne polovica rozpätia príslušného poľa. Po vysunutí celého ľavého mosta sa kompletne celá výrobňa priečne presunula do novej polohy na pravý most, kde sa začal ten istý proces s nastavením a montážou výsuvného nosa a následnou betonážou jednotlivých taktov.

Výhodou takejto metódy výstavby je rýchlosť. Pri štandardných podmienkach je výroba jedného taktu s výsunom záležitosťou siedmich dní. Pri atypických častiach konštrukcie – ako napríklad na tomto moste, kde sa tri takty prispôsobili napojeniu vetvy B1 – sa čas výstavby taktu adekvátne predlžuje. Podstatnou podmienkou na dosiahnutie čo najkratšieho času výroby taktu je vyladená receptúru betónovej zmesi, ktorá musí po 36 hodinách od zabudovania dosiahnuť 80 % 28-dňovej pevnosti, inak  konštrukciu nemožno predopnúť.

Dĺžka ľavého mosta je 370,9 m a pravého 410,8 m. Výstavba nosnej konštrukcie ľavého mosta trvala od 1. 3. 2015 s prvým výsunom 20. 3. 2015 a posledným výsunom 13. 7. 2015, pravý most sa začal vysúvať 3. 10. 2016 a jeho výroba sa ukončila posledným výsunom 8. 3. 2016.

Postupne sa zabetónovali záverné múriky na všetkých oporách a realizovali sa násypy za oporami s protimrazovým klinom. Súčasťou mosta je aj oporný múr medzi krajnými oporami mostov 237-10 a 237-20 s dĺžkou 29,3 m, ktorý sa vybudoval z lícových prefabrikátov MACRES s horizontálnou geosyntetickou výstužou.

Most je vo finálnej fáze dokončovania, v 43. týždni sa realizovala obrusná vrstva SMA, asfaltové zálievky a dokončovala sa montáž zvodníc na zvodidlách.

Príslušenstvo mosta

Vozovka má štandardnú konštrukciu:
- obrusná vrstva SMA 11 PMB (STN 73 6242) 40 mm
- spojovací postrek – modifikovaná asfaltová emulzia 0,3 kg/m2
- ochranná vrstva ACO 11 PMB (STN 73 6242) 45 mm
- spojovací postrek – modifikovaná asfaltová emulzia 0,3 kg/m2
- izolačná vrstva AIP 5 mm
- špeciálna úprava povrchu NK – zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242
- úprava povrchu NK obrokovaním

Ako prvé sa realizovali izolácie pod rímsami na ľavom moste, potom na pravom. Rímsy sú monolitické, železobetónové, z prevzdušneného betónu C35/45 so šírkou 1 720 mm na vonkajších stranách mostov a 900 mm na vnútorných stranách. Na realizáciu sa použili montážne plošiny BETOMAX a prekladané závesné debnenie s predmontážou kotiev pri betonáži mostovky.

Práce napredovali veľmi slušným tempom – 30 m hotovej rímsy za dva dni – a boli ukončené (aj spolu s rímsami na krídlach opôr a rímsou na stene oporného múra) koncom septembra tohto roku. Na moste sú zvodidlá VOEST-ALPINE, „KB1 RH3 mosty“ s úrovňou zachytenia H3. Celková dĺžka zvodidla na obidvoch mostoch je 1 711 m. Zábradlie je zrealizované na vonkajších rímsach v celkovej dĺžke 759 m.

Je navrhnuté z plnostenných valcovaných otvorených profilov s výškou 1 100 mm a pozostáva zo samostatných polí, ktoré nie sú navzájom spojené. Nad traťou ŽSR a nad cestnými komunikáciami sú osadené panely s výplňou z ťahokovu, ktoré slúžia ako zábrana proti pádu predmetov.

Na pravom moste sa zábradlie končí pri prvom stĺpiku protihlukovej steny, približne 100 m od opory 10P. Na prekrytie zrkadla medzi pravým a ľavým mostom sa použili rošty z vláknobetónu, prekrývala sa šírka zrkadla od 0,2 do 1,0 m na dĺžke 100 m.

Záver

Most je vo finálnej fáze dokončovania, v 43. týždni sa realizovali asfaltové zálievky, obrusná vrstva SMA a dokončovala sa montáž zvodníc na zvodidlách. Zároveň prebiehajú práce na terénnych úpravách pod mostmi, ktorých súčasťou sú aj obslužné chodníky, schody, kamenné dlažby a rovnaniny z lomového kameňa na ochranu strmých svahov proti erózii.

Bridge structure 237-10 on the highway D3 Svrčinovec - Skalité

Bridge structure 237-10 spans above a wide valley of stream Šľahorov from the western part of the village Svrčinovec at height of 40 m, railway Žilina - border Slovakia/Czech Republic, road I / 11 in the direction of Žilina - border Slovakia/Czech Republic and newly constructed branch junction A1. Bridge is designed with two monolithic, single, pre-tensioned bridges.

TEXT: Ing. Branislav Málik
FOTO: Doprastav, a. s.

Branislav Málik je stavbyvedúci PT Svrčinovec a obj. 237-10.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2016.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP