asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

16.12.2016

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý tvorí jednu zo severojužných dopravných trás v Slovenskej republike. Zároveň je súčasťou multimodálneho koridoru č. VI Gdaňsk – Grudziadz/Warszava – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina.

Umiestnenie stavby

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý je realizovaný v polovičnom profile, sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Čadca a prechádza katastrálnymi územiami troch obcí: Svrčinovec, Čierne a Skalité (obr. 1). Úsek sa začína v križovatke Svrčinovec, kde sa v budúcnosti pripojí nedobudovaný úsek diaľnice D3 Čadca – Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec je riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií cesty I/11 a budúcej rýchlostnej komunikácie R5.

Obr. 1 Ortofotomapa trasy diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

Ďalej trasa pokračuje v smere na Skalité/hranica SR/PR ponad obec Svrčinovec, kde vstupuje do tunela Svrčinovec s dĺžkou 420 m. Následne trasa vedie hrebeňom masívu Valy, pričom križuje niekoľko hlbokých údolí miestnych tokov (Markov potok, Čierny potok, Gorilov potok, potok Čadečka a potok Rieka). V katastri obce Skalité vstupuje trasa do tunela Poľana s dĺžkou 898 m, za ním prekonáva ďalšie údolie s napojením na už vybudovaný úsek diaľnice D3 Skalité – hranica SR/PR.
Celková dĺžka úseku D3 Svrčinovec – Skalité je 12,282 km.

Hlavná trasa diaľnice

Trasa diaľnice vedie v členitom území Západných Beskýd s komplikovanými inžinierskogeologickými a hydrogeologickými pomermi. Pred samotnou realizáciou prác na hlavnej trase bolo nevyhnutné zrealizovať v pomerne veľkom množstve výruby stromov a kríkov.

Vzhľadom na zložité geologické pomery celého územia, ktorými trasa diaľnice prechádza, bolo potrebné pred budovaním cestného telesa zrealizovať aj sanačné opatrenia v podobe hĺbkových drénov, štrkových stabilizačných rebier, úprav podložia násypov a protimrazových prísypov na zárezových svahoch. Na zabezpečenie stability telesa diaľnice v zosuvných častiach územia sa zrealizovali na ľavej a pravej strane kotvené železobetónové zárubné a oporné múry (obr. 2), ktoré plnia aj funkciu stabilizácie aktívnych a pasívnych zosuvov.

Obr. 2 Pohľad na stabilitné zaistenie svahu nad diaľnicou

Samotné cestné teleso sa realizovalo zo zemín získaných pri realizácii zárezov, prípadne z dodatočne upravených zemín a rúbaniny z tunelov Svrčinovec a Poľana. Keďže charakteristiky zemín sa veľmi menili, značná časť z nich nebola vhodná na použitie do násypov, takže sa využila na trvalé terénne úpravy v lokalitách Čierny potok a Gregušová. V dôsledku toho bolo nutné časť násypového materiálu a materiálu na použitie do aktívnej zóny dovážať z miestnych okolitých lomov.

Vozovka diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité sa zrealizovala ako:
•    cementobetónová vozovka – tunel Svrčinovec a tunel Poľana s presahom mimo tunela,
•    asfaltová vozovka – hlavná trasa a ostatné časti diaľnice.

Asfaltové zmesi na realizáciu konštrukčných vrstiev vozovky sa dovážali na stavbu z okolitých výrobní asfaltových zmesí a pokladali sa pomocou finišerov, pričom obrusná vrstva sa pokladala na plnú šírku vozovky pomocou pevnej lišty.

Cementobetónové kryty vozoviek v tuneloch Svrčinovec a Poľana sa realizovali pomocou betonárskeho finišera na plnú šírku vozovky. Kryty sú dvojvrstvové s hrúbkou 260 mm.

Na bezpečné prevádzkovanie a užívanie diaľnice účastníkmi cestnej premávky je diaľnica vybavená záchytnými bezpečnostnými zariadeniami v podobe oceľových zvodidiel typu VOEST ALPINE a betónovými zvodidlami typu VHS GMV-120/H2, DPS-BZV-J-120 a DPS BZV/09O-120. Súčasťou záchytných bezpečnostných zariadení sú aj tlmiče nárazov navrhnuté na najvyššiu úroveň zachytenia.

Mostné objekty

Mostné objekty na úseku D3 Svrčinovec – Skalité tvoria podstatnú časť stavby a pri ich výstavbe sa použili všetky významné technológie.
Celkovo je na tomto úseku 17 mostných objektov, z toho:
-    12 mostných objektov na diaľnici,
-    4 mostné objekty na vetvách križovatky Svrčinovec,
-    1 mostný objekt nad diaľnicou.

Do komplexu križovatky patria mostné objekty SO 237-10, SO 237-20, SO 237-30 a SO 237-40. Mostný objekt SO 237-10 prevádza diaľnicu nad údolím Šľahorovho potoka v križovatke Svrčinovec. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostmi, pričom na ľavom moste je odbočovacia vetva. Ide o komorovú konštrukciu realizovanú systémom postupného vysúvania.

Ďalším mostným objektom nad údolím Šľahorovho potoka je mostný objekt SO 237-20 na vetvách križovatky A1/A2. Nosnú konštrukciu tvorí jednokomorový predpätý prierez budovaný na pevnej skruži.
Križovanie trasy diaľnice so železničnou traťou v križovatke Svrčinovec je riešené mostným objektom SO 237-30. Ide o sedempoľový cestný most, ktorého nosnú konštrukciu tvorí kombinácia predpätých nosníkov so spriahajúcou železobetónovou doskou a dvojtrámovej nosnej konštrukcie z dodatočne predpätého betónu.

Posledným mostným objektom v križovatke Svrčinovec je SO 237-40, ktorý prekonáva meandrujúci potok. Nosnú konštrukciu tvoria predpäté tyčové prefabrikáty so spriahajúcou doskou.
Mostné objekty na diaľnici prekonávajú rôzne prekážky (toky, poľné cesty, údolia a pod.), v dôsledku čoho bolo nutné pri ich výstavbe použiť rôzne technológie.

Mostné objekty SO 238-00, SO 239-00, SO 247-00 a SO 250-00 boli realizované z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou. Tyčové prefabrikáty sa montovali pomocou technológie jednonosníkového zavážacieho mosta (JZM). Ďalšia dôležitá technológia – výstavba pomocou pevnej skruže – sa použila pri výstavbe mosta SO 243-00 (dvojtrámová monolitická konštrukcia) a SO 246-00 (predpätá dosková monolitická konštrukcia).

Hlboké údolia na hlavnej trase prekonávajú mostné objekty SO 240-00, SO 242-00, SO 244-00, SO 245-00 a SO 248-00. Pri výstavbe mostných objektov SO 240-00, SO 244-00 a SO 248-00 sa použila technológia letmej betonáže. Nosnú konštrukciu týchto mostných objektov tvorí predpätá železobetónová konštrukcia komorového prierezu. Pri mostnom objekte SO 244-00 sa nosná konštrukcia nachádza vo výške 86 m nad prekážkou (obr. 3). Tento mostný objekt je tak v tomto čase najvyšším mostným objektom nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Strednej Európe.

Obr. 3 Pohľad na nosnú konštrukciu mostného objektu SO 244-00

Poslednou technológiou použitou pri výstavbe mostných objektov, kde nosnú konštrukciu tvorila spriahnutá oceľobetónová konštrukcia, bolo postupné vysúvanie oceľovej časti s následnou betonážou spriahajúcej monolitickej dosky. Touto technológiou sa realizovali mostné objekty SO 242-00 a SO 245-00.
Mostný objekt SO 241-00, ktorý ako jediný premosťuje diaľnicu D3, sa budoval technológiou pevnej skruže, nosnú konštrukciu tvorí jednotrámová konštrukcia s premennou výškou.

Tunelové objekty

Diaľničný úsek prechádza aj tunelovými rúrami tunelov Svrčinovec a Poľana. Oba tunely kategórie 2T-80 sú projektované na diaľničnú dopravu a budú prevádzkované jednosmerne. Vzhľadom na túto skutočnosť sa pri obidvoch tuneloch vybudovala úniková štôlňa v mieste budúcich ľavých tunelových rúr. Obe tunelové rúry a únikové štôlne sa budovali cyklickým razením Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) v zložitom geologickom prostredí s použitím mechanického rozpojovania a rozpojovania trhacími prácami.

Pri razení tunelovej rúry tunela Svrčinovec (obr. 4) došlo k mimoriadnej udalosti – prepadnutiu horniny nadložia do čelby, a to aj napriek intenzívnemu monitoringu, ktorý nezaznamenal žiadne anomálie, a spôsobom zaistenia čelby v zmysle projektovej dokumentácie. Tunelové ostenie v oboch tuneloch je zrealizované ako dvojplášťové, tvorí ho primárne a sekundárne ostenie. Hĺbené časti tunelov sa realizovali v otvorenej stavebnej jame.

Obr. 4 Pohľad do zrealizovanej tunelovej rúry tunela Svrčinovec

Záver

Trasa diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité vedie zložitým geomorfologickým prostredím a komplikovaným terénom. Pri jej realizácii bolo nevyhnutné vyriešiť pomerne zložité prekážky v podobe prístupov na stavenisko, pri zakladaní jednotlivých objektov, raziacich prácach a pod.

Ukončenie stavebných prác a technologických celkov vrátane náležitostí vyplývajúcich zo zmluvy na odovzdanie diaľničného úseku sa plánuje v septembri 2017. Stavbu realizuje Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, zastúpené spoločnosťou VÁHOSTAV–SK, a. s., Bratislava, Doprastav, a. s., Bratislava, STRABAG, s. r. o., Bratislava, a Metrostav, a. s. Praha. Vedúcim členom Združenia je VÁHOSTAV–SK, a. s.

Celkový rozsah stavby

Celková dĺžka úseku v osi diaľnice: 12,282 km
Šírkové usporiadanie: D 24,5/80; R 11,5/80
Počet mimoúrovňových križovatiek: 1 križovatka Svrčinovec
Počet tunelov: 2 – tunel Svrčinovec a tunel Poľana
Počet mostov na diaľnici: 12
Počet mostov nad diaľnicou: 1
Počet mostov v križovatke: 4
Počet odpočívadiel: 1 odpočívadlo Čierne

D3 motorway section Svrčinovec – Skalité

D3 Motorway section Svrčinovec – Skalité is a part of D3 motorway corridor, which contributes to accessibility between the north and the south of Slovakia. At the same time it belongs to the Multi-modal Transport Corridor VI. Gdaňsk – Grudziadz/Warszava – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina.

TEXT: Ing. Richard Púček, Ing. Peter Ferianec
FOTO: Jozef Mravec, VÁHOSTAV–SK, a. s.
__________________________________________
Richard Púček a Peter Ferianec pôsobia v spoločnosti VÁHOSTAV–SK, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2016.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP