Opravy elektrických inštalácií bytových domov 2

Úlohou bleskozvodu je ochrana stavebných a technologických objektov pred účinkami atmosférickej elektriny.
2 / 4