asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Dane a odvody - poradňa

06.01.2017

V príspevku nájdete viacero odpovedí na otázky našich čitateľov.

Uplatnenie straty

V roku 2015 som dosiahol zo živnosti stratu vo výške 4 000 eur. Ako si môžem teraz túto stratu uplatniť?

Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2015 môže fyzická osoba odpočítavať rovnomerne v jednej štvrtine počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, teda od roku 2016 až do roku 2019, a to iba od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne do výšky vykázaného základu dane z týchto príjmov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (v rokoch 2016 až 2019). To znamená, že ak v zdaňovacích obdobiach rokov 2016 až 2019 daňovník vykáže čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 1 000 eur (1/4 z vykázanej straty za rok 2015), môže odpočítať v každom zdaňovacom období počnúc rokom 2016 až do roku 2019 od základu dane stratu vo výške 1 000 eur.

Oblek neodpočítate

Môžem si dať do nákladov oblek?

Výdavky na nákup pracovného ošatenia sú daňovo akceptovateľné len v určitých vymedzených prípadoch – ide o výdavky na oblečenie u daňovníka, ktorý vykonáva takú činnosť, pri ktorej sa podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytujú ochranné pracovné prostriedky zamestnancom alebo ak používa pracovnú rovnošatu, resp. pracovné ošatenie za podmienok uvedených v osobitných predpisoch. Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu daňovníka a je teda nedaňovým výdavkom. Aj v prípade, že podnikateľ chodí na pracovné stretnutia v obleku, keďže nejde o ochranné oblečenie, nemôže si ho dať do nákladov. Rovnaké to je aj v prípade topánok. Ak si ich chcete dať do nákladov, musí ísť o ochrannú obuv.

Odpočet dobrovoľných príspevkov na dôchodkové sporenie

Od júna 2016 som sa rozhodla platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier). So správcovskou spoločnosťou som sa dohodla na výške príspevku 15 eur mesačne s možnosťou mimoriadnych príspevkov. Ešte v decembri 2016 plánujem zaplatiť dobrovoľný príspevok v sume 55 eur. Môžem si tieto príspevky odrátať z daňového základu, ktorý by mal byť vo výške 8 000 eur?

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie si môžete odrátať najviac do výšky dvoch percent z vykázaného základu dane. Keďže na príspevkoch tento rok zaplatíte 160 eur, môžete si celú túto sumu odpočítať zo základu dane, keďže pôjde presne o dve percentá z vášho základu dane 8 000 eur. Ak by ste dosiahli základ dane nižší, museli by ste si odpočítať nižšiu sumu. Napríklad pri základe dane 5 000 eur by ste si mohli odpočítať len príspevky do výšky 100 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane

Ako sa mi vypočíta nezdaniteľná časť základu dane, ak môj základ dane bude 24 400 eur?

Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 19 809 eur, (t. j. 100-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. 2016), tak nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu 3 803,33 eura (t. j. 19,2-násobok sumy platného životného minima). K 1. 1. 2016 sa výška platného životného minima nezmenila, a tým sa v roku 2016 nezmenila ani suma nezdaniteľnej časti základu dane. Rovnako tak v roku 2014 aj v roku 2015 bola nezdaniteľná časť základu dane vo výške 3 803,33 eura. V rovnakej výške zostane aj budúci rok. V prípade, že je základ dane daňovníka v roku 2016 vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť základu dane predstavuje rozdiel medzi sumou 8 755,578 eura (t. j. 44,2-násobkom sumy platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je takto vypočítaná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule. V prípade, že váš základ dane dosiahne 24 400 eur, výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví takto: 8 755,578 – (24 400 : 4) = 2 655,578

V daňovom priznaní si tak môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 2 655,58 eura (po zaokrúhlení na eurocenty nahor).

Ako je to s vyplácaním materského?

Popri pracovnom pomere mám aj živnosť, z ktorej si tiež platím poistné na nemocenské poistenie. O tri mesiace by som mala ísť na materskú dovolenku. Vznikne mi nárok na materské aj zo zamestnania aj zo živnosti?

Ak žena pracuje pre dvoch zamestnávateľov, prípadne má viac pracovných zmlúv u jedného zamestnávateľa alebo ako vy – živnosť popri zamestnaní, môže o materské požiadať z každého nemocenského poistenia zvlášť. Aby jej však bolo materské vyplácané zo súbehu viacerých nemocenských poistení, je nevyhnutné, aby podmienky nároku na materské splnila z každého nemocenského poistenia samostatne. Okrem trvania nemocenského poistenia, prípadne plynutia osemmesačnej ochrannej lehoty po zániku nemocenského poistenia, musí z každého nemocenského poistenia zvlášť splniť podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom. V tomto období teda musí byť nemocensky poistená spolu 540 dní, pričom ukončené nemocenské poistenie možno započítať len raz. Ak si chce poistenkyňa materské uplatniť zo súbehu viacerých nemocenských poistení, musí si od gynekológa vyžiadať Žiadosť o materské pre každé nemocenské poistenie zvlášť. Pri súbehu viacerých nemocenských poistení platí doručenie viacerých žiadostí pre všetkých poistencov aj pri uplatnení si nároku na ďalšie nemocenské dávky.

Dávka v nezamestnanosti

Budem mať ako živnostník nárok na dávku v nezamestnanosti, ak prestanem pracovať?

Živnostníci nemajú po ukončení činnosti automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti. Tú môžete dostať len v prípade, ak ste popri podnikaní zároveň zamestnaní, alebo si platíte dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Podmienkou na priznanie dávky živnostníkovi je najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zároveň toto poistenie musíte mať aj zaplatené.

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/20016.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP