/ Biznis /

Hospodárenie s dažďovou vodou vo Volkswagene Bratislava

Zdroj: web VW Slovakia

Spoločnosť Volkswagen pôsobí na Slovensku už 30 rokov v troch výrobných závodoch. Vplyvy výrobných procesov na životné prostredie sú súčasťou stratégie trvalo udržateľnej výroby, a preto sa nasadzujú najlepšie dostupné technológie na ochranu vody a ovzdušia.

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia pravidelne analyzuje systémy hospodárenia s vodou. Výstup do vodného toku Mláka sa vyhodnocuje 12-krát ročne, do rieky Moravy 6-krát ročne.

Odvodnenie spevnených plôch a čistenie dažďových vôd riešil projekčný tím MEA Water Management v období 2017 – 2019. Išlo o projektové riešenie špecialistov MEA podľa vstupných požiadaviek investora.

Zatrávňovacie panely E 50 na parkovacie státie vozidiel vyrobených v závode VW | Zdroj: web VW Slovakia

Pre výrobnú halu H3A bolo navrhnuté odvodnenie s odolnými polymérbetónovými žľabmi EN 1500 (zaťaženie D400) na cca 1,5 km. Na parkovacie státie pre vyrobené vozidlá boli inštalované zatrávňovacie panely E 50 (cca 7 000 m2).

Hlavný dažďový zberač bol osadený 2 ks veľkoprietokových koalescenčných odlučovačov z ocele s kalovou nádržou a s automatickým uzáverom (prietok 350 l/s, DN500, C10-C40 <0,5 mg/l, trojstupňové čistenie, trieda 1 podľa STN EN 858-1).

Pri rekonštrukcii manipulačnej plochy L9 sa inštalovali monolitické žľaby DM 2000 (zaťaženie D 400). Súčasne bol na zvod žľabov osadený oceľový ORL odlučovač s prietokom 400 l/s s dočisťovacou jednotkou PCU s NEL max. do 0,5 mg/l. Materiál PCU vďaka svojej štruktúre účinne separuje najjemnejšie mikrokvapôčky ľahkých kvapalín z vody. Prečistená voda smeruje do potoka ústiaceho do rieky Moravy.

Využitie polymérbetónových žľabov MEA EN 1500 v závode VW Bratislava | Zdroj: web VW Slovakia

Viac o systémoch vsakovania a o odlučovačoch MEA Water Management nájdete na https://www.mea.sk/mea-water/kategorie/4.

 

Video:
MEA DM2000 – monolitické odvodnění komunikací

Zdroj: web VW Slovakia