Rozhovor s Vierou Somorovou o štúdiu facility managmentu

image 81860 25 v1

Nato, aby mohli vo firme procesy fungovať správne a efektívne, je nevyhnutné zaviesť opatrenia, ktoré by to umožňovali. Za jeden z významných systémových krokov možno v tejto súvislosti považovať zavedenie a uplatňovanie facility managementu. O profesii facility manažéra sme sa nemohli zhovárať s nikým iným ako s doc. Ing. Vierou Somorovou, PhD., odbornou garantkou akreditovanáho štúdia facility managementu.

Stavebná fakulta STU ponúka možnosť postgraduálneho štúdia už niekoľko rokov. Je o štúdium záujem?
Postgraduálne štúdium facility managementu na Stavebnej fakulte STU je určené pre facility manažérov, projektových manažérov, architektov a podobne, ale aj pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty. Kvalifikované prednášky vedú lektori – vysokoškolskí profesori a docenti, ako aj vysokokvalifikovaní odborníci z praxe. Prednášky dopĺňajú odborné workshopy. Prvý kurz postgraduálneho štúdia sa konal začiatkom roka 2011, už v roku 2013 štúdium získalo akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako ďalšie vzdelávanie pod názvom Správa a údržba budov – Facility management.

O tom, že sa facility management ako efektívna metóda riadenia podporných činností dostal do povedomia širokej odbornej verejnosti, svedčí aj fakt, že o štúdium je veľký záujem. Môžem konštatovať, že hoci štúdium otvárame v zimnom aj v letnom semestri, záujemcov nám neubúda, práve naopak. A najviac potešiteľné je, že sa hlásia aj študenti, ktorí po ukončení štúdia na univerzite majú možnosť pracovať ako facility manažéri. A naozaj, títo ľudia začínajú byť na trhu práce stále vyhľadávanejšou profesiou.

Čo získajú absolventi tohto štúdia?
Mnohí absolventi sa ako odborníci z praxe sa venujú len určitej sekvencii facility managementu. Zväčša ide o správcov budov. Tí po absolvovaní všetkých prednášok získajú jednu dôležitú vedomosť, a to, že všetky podporné činnosti navzájom súvisia a cieľom facility managementu nie je len starostlivosť o budovu, ale najmä snaha o vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre pracovníka. Teda pracovník organizácie je ten, pre ktorého facility manažér pracuje.

Štúdium je rozdelené do tématických celkov, kde nosnou sekciou je facility management, doplnený o ďalšie oblasti, ako sú energetický manažment, údržba budov, manažment kvality, ale aj personálny manažment a ďalšie. Absolvent tak získa systémový prehľad o facility managemente, čo je určite predpokladom skvalitnenia jeho práce.

Koľko facility manažérov vyšlo celkovo z vašich lavíc?
Ukončením zimného semestra akademického roka 2015/16 na Stavebnej fakulte STU sa celkový počet absolventov štúdia akreditovaného Facility management zvýšil na 210.

Pomohli im získané poznatky  uplatniť sa v praxi?
Daná otázka sa týka študentov a odpoveď je áno. Viacerí moji bývalí diplomanti, ktorých témou špecifickej časti diplomovej práce bol faciliy management, už pracujú ako facility manažéri. V súčasnosti ma oslovila veľká firma hľadajúca študentov, ktorí už majú prehľad o metóde facility managementu a ktorým ponúkla pracovné miesta. Takto už pracujú štyria moji súčasní diplomanti a ja len dúfam, že im to nadšenie pre facility management zostane a vyrastú z nich naozaj vysokokvalifikovaní odborníci.

Akými vývojovými zmenami prechádza tematická štruktúra štúdia, snažíte sa reflektovať zmeny, ktoré nastávajú v tejto oblasti?
Určite áno, oproti prvým kurzom boli zaradené prednášky ako z oblasti BOZP, tak aj o teraz veľmi požadovanom modeli BIM, ktorý obsahuje všetky informácie o stavbe. Informácie slúžia facility manažérovi ako podklad na zefektívnenie jeho práce. Pridanou hodnotou sú aj workshopy s odborníkmi z praxe, či už z prostredia klientov, alebo poskytovateľov služieb facility managementu.

Aké je postavenie facility manažéra na Slovensku?
Ak porovnám situáciu spred viacerých rokov, tak si myslím, že táto profesia začína byť konečne chápaná ako profesia, ktorá významne prispieva nielen k úspore prevádzkových nákladov, ale aj ku skvalitneniu podporných činností a v konečnom dôsledku k zefektívneniu hlavnej činnosti organizácie. Je to dané aj tým, že manažéri firiem si už uvedomujú, že náklady na podporné činnosti tvoria v podielovom vyjadrení k celkovým nákladom nezanedbateľné percento, ktoré je možné znížiť práve aplikáciou facility managementu.

Prečo je dôležité facility manažérov ďalej vzdelávať?
Vzdelaním facility manažér získa prehľad o metóde facility managementu, je však potrebné, aby si svoje skúsenosti a poznatky priebežne dopĺňal. Facility management nie je statický. Napríklad vývoj informačných technológií, ktoré majú významný vplyv na fungovanie organizácie, sa dynamicky mení, a menia sa teda aj požiadavky na na podporné činnosti. Preto je potrebné, aby si facility manažér svoje vedomosti dopĺňal, či už absolvovaním kurzu, alebo i účasťou na konferenciách zameraných na facility management, kde môže získať praktické poznatky z aplikácie facility managementu a vymeniť si praktické skúsenosti s ostatnými odborníkmi – facility manažérmi.

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, na Katedre technológií stavieb. Je členkou a prvou prezidentkou Slovenskej asociácie facility managementu SAFM, predsedníčkou technickej komisie TK 109 Facility management pri SÚTN pre tvorbu európskej normy Facility management, vedúcou sekcie Facility management pri SSTP a odbornou garantkou akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov – Facility Management (STU Bratislava).

Rozhovor pripravila | Andrea Dingová
FOTO | Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.