Akreditované štúdium Správa bytového fondu

image 86135 25 v1

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2015/2016 v  zimnom semestri novinku – akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov a pre študentov Stavebnej fakulty. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.). Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium vychádza z požiadaviek uvedených vo vyhláške č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a je členené do nasledovných sekcií:
1. Právo a legislatíva
2. Administratívne zabezpečenie správy
3. Odborné a technické zabezpečenie správy
4. Finančný manažment a hospodárenie
5. Facility management
6. Energetické aspekty správy budov
7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správa bytového fondu, ktoré je potrebné na získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Termín: november – december 2016
Termín prihlásenia: do 28. 10. 2016
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava
Informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121

Ilustračné foto: Schůco