Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach

kostol bozieho milosrdenstva v kosiciach

Kostol Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP pôsobí medzi pravouhlými tvarmi panelových domov ako zjavenie. Titánzinkový plášť tesne obopína nezvyčajnú konštrukciu inšpirovanú organickou architektúrou. Najväčší zážitok však čaká veriacich vnútri.

Sprievodcu nám robil architekt Pavel Simko, člen tímu autorov, pre ktorého sa dlho odkladaná realizácia kostola stala na dva roky každodenným chlebom.

Vstup do chrámu je vyriešený skromne, ale interiér lode kostola nám učaroval. Monumetálnosť autori dosiahli neobvyklou výškou lode. Neopúšťa nás však ani dojem jednoduchosti a prirodzenej krásy, ktorú autori hľadali v čistých líniách a materiáloch.

Z murovanej podnože vyrastajú étericky štíhle stĺpy a ústia do premyslenej dreveno-oceľovej konštrukcie, nad ktorou sa vznáša ľahko položený list strechy. Drevo v kombinácii s bielymi stenami a svetlosivým náterom kovových prvkov znásobuje vzdušnosť celého priestoru.

„Pôvodne sme chceli priznať aj betónové konštrukcie, ale vzhľadom na kvalitu debnenia sme sa tejto myšlienky vzdali,“ hovorí architekt Simko a dodáva: „Ostali sme aspoň pri obnažených oceľových pätkách a prirodzenej štruktúre dreva.“ Kvalitne spravený pohľadový betón má svoje čaro, v tomto prípade sú biele steny rozhodne v prospech celku, inak by tých priznaní bolo až príliš veľa. Podobne je to aj so zábradlím na chóre. „Pred 15 rokmi by som ho silne ovplyvnený Imre Makovczom navrhol inak, dnes má oveľa umiernenejší dizajn,“ uznáva Pavol Simko. Úsporné riešenia a zjednodušovanie stavbe často neprospeje, ale Kostol Božieho milosrdenstva nie ten prípad. Drevená konštrukcia je grandiózna a v našich končinách nevídaná. Akákoľvek ďalšia zdobnosť by mohla dojem veľkoleposti narušiť. Dúfame, že to bude mať na pamäti vedenie farnosti a samotní veriaci aj pri zariaďovaní interiéru kostola. Na dokončenie ešte čaká aj námestie medzi kostolom a farou. V oboch prípadoch sa tak snáď stane pod vedením osvedčených autorov.

Loď pripravená vyplávať
História stavby kostola siaha až do roku 1995. Vtedy prebehla súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie farského kostola a fary na sídlisku Košického vládneho programu. Víťazný návrh zaujal predovšetkým urbanistickým konceptom. Súbor objektov – loď kostola, sakrálna veža, budova fary a pešia lávka, je organizovaný tak, že determinuje pomyselnú stenu námestia. Tento, vzhľadom na úroveň rušnej dopravnej tepny vyvýšený a otvorený priestor, sa čiastočne chápe ako verejný, keďže ide o križovatku peších trás, a čiastočne ako poloverejný, so sakrálnou atmosférou, kde sa cirkev otvára laickej verejnosti. Štvorprúdová komunikácia symbolizuje hlučný tok – rieku, preklenutú lávkou, a na jej brehu je loď pripravená vyplávať, aby naplnila očakávania veriacich. Vstupy do objektov sú zo strany námestia, ktoré je menej zaťažené hlukom.

Montáž drevenej konštrukcie
Obhliadka stavby, ktorá stála takmer deväť rokov rozostavaná, ukázala nevyhnutnosť vykonať podrobné zameranie existujúcej železobetónovej časti veže aj lode kostola. Na základe tohto zamerania bola urobená revízia pôvodne navrhnutého tvaru drevenej konštrukce. Prvoradou úlohou na lodi aj veži kostola bol plynulý prechod plášťa z drevenej konštrukcie do železobetónovej s výplňovým murivom.

Montáž nosnej konštrukcie lode postupovala po jednotlivých väzbách. Každá väzba bola po dôkladnom premeraní skompletizovaná na zemi vo vodorovnej polohe a montážne stužená.

Následne sa žeriavom osadila do vopred pripravených oceľových káps. Takto bola postupne postavená celá loď kostola. Medzi jednotlivé priečne väzby boli vkladané pozdĺžne konštrukčné prvky a prvky montážneho stuženia.
–>–>

Pôdorys 1. NPPôdorys 2. NP


Rez A – A

Rez B – B

Kostol Božieho milosrdenstva
Miesto: Košice, sídlisko KVP
Investor: Rímskokatolícka farnosť Košice
Architekti: P. Simko, R. Neufeld, P. Pásztor, M. Drahovský, L. Friedmann, R. Rozman
Statika – betónové konštrukcie: Ing. S. Tury
Statika – drevené konštrukcie: Doc. Ing. J. Kanócz, PhD.
Projekt, dodávka a montáž drevených konštrukcií a opláštenia: TAROS NOVA, s. r. o.
Obklad fasády: Rheinzink, s. r. o.


Loď kostola
Drevená konštrukcia lode má zložitý geometrický tvar vymedzený líniami zakrivenými vo viacerých rovinách. Výška strechy v čele lode je +17,40 m a vzadu + 9,12 m. Hlavnú nosnú úlohu majú atypické drevené rámové väzby s osovou vzdialenosťou 1,20 m. Na železobetónový veniec sú ukotvené v úrovni +4,00 m. Vzhľadom na to, že medzi projekčným návrhom a samotnou realizáciou prešlo takmer 15 rokov, niektoré konštrukčné a materiálové riešenia boli technicky upravené. Štandardné rezané prvky sa nahradili lepeným lamelovým drevom, čo bolo v  čase prvých architektonických návrhov nemysliteľné z  finančných dôvodov. A jasné bolo aj to, že jednotlivé priečne rámy nemôžu fungovať samostatne, pretože by dochádzalo k výraznej koncentrácii silových účinkov v hornej časti vnútorných sĺpov. Jednotlivé rámy bolo treba spojiť tuhou strešnou rovinou, ktorá by preniesla horizontálne sily do stužujúcich železobetónových prvkov, čiže do vstupnej portálovej steny a steny kaplnky v osi číslo 7. Pôvodné vystuženie v strešnej rovine zložené z oceľových diagonál a pásových prvkov bolo pri montáži nahradené lepenými atikovými oblúkovými stužidlami. Vzájomne sú prepojené oceľovými tiahlami a skryté sú v strešnom plášti. Po statickej stránke teda pôsobia jednotlivé časti ako priestorová konštrukcia vytvorená z rámov, strešnej roviny a priečnych prvkov medzi väzbami. Celú konštrukciu v rovine obvodových rebier vonkajšieho plášťa stužujú vodorovné hranoly vo dvoch výškových úrovniach a celoplošné debnenie z dosiek s hrúbkou 24 mm.

Technické parametre a charakteristika lode kostola:
Pôdorysné rozmery lode:   32,00 m (dĺžka) × 22,00 m (maximálna šírka)
Výška lode v čele:  17,40 m
Výška lode pri vstupe:  9,20 m
Nosná konštrukcia do úrovne +4,00 m:   železobetónová konštrukcia s výplňovým murivom
Nosná konštrukcia od úrovne +4,00 m:   drevená konštrukcia z lepeného lamelového dreva
Technické parametre a charakteristika veže kostola:
Pôdorysné rozmery veže:   13,50 m (dĺžka) × 7,60 m (maximálna šírka)   
Výška veže:   33,15 m
Nosná konštrukcia veže:   železobetónová konštrukcia (ŽB monolitické jadro do výšky +22,00 m)
Nosná konštrukcia plášťa od úrovne +9,00 m:  drevená konštrukcia kotvená k ŽB monolitickému jadru veže

Kostolná veža
Nosnú konštrukciu plášťa veže kostola s nepravidelným pôdorysom tvoria zvislé drevené lisované stenové väzníky, ktoré sú ukotvené do betónového jadra veže a vzájomne sú prepojené vodorovnými fošnami na zabezpečenie primárnej tuhosti veže. Ukotvenie do železobetónového venca je na kóte +9,00 m. Konštrukciu stužuje celoplošné doskové debnenie s hrúbkou 24 mm. Doskový plášť je vynechaný len vo zvonici, kde sú osadené plechové lamely, ako optická a zvuková perforácia plášťa.

História výstavby:
1995 – 1999     jednotlivé stupne projektovej dokumentácie
1999 – 2001    vybudovanie časti kostola (ŽB konštrukcie lode a veže)
2001 – 2007    práce na lodi a veži takmer zastavené z finančných dôvodov
2002 – 2007     realizácia farského pastoračného centra
2007 – 2010    dokončenie ŽB jadra veže kostola
2010 – 2011    realizácia drevenej konštrukcie veže a lode kostola
2011        realizácia vonkajšieho opláštenia z TiZn plechu a vnútorné obklady

Obvodový plášť
Na realizáciu obvodového plášťa sa muselo postaviť priestorovo zložité lešenie v rámci celého obvodu veže aj lode, navyše s minimálnymi zásahmi do samotného obvodového plášťa. Najzložitejšou časťou boli klampiarske práce, ktoré celému kostolu dali konečnú vizuálnu podobu. Krytinu tvorí predzvetralý modrosivý TiZn plech s hrúbkou 0,80 mm. Na fasádu boli použité tabule s rozvinutou šírkou 570 mm, ktoré sa podľa architektonického návrhu upravovali a ohýbali priamo na stavbe do konečného tvaru.

Ondřej Orság, Radek Ondruch, Mária Nováková
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.