Prihlás svoju stavbu do súťaže Stavba roka 2018!

Ako? Zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2018 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- €.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie/rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2017 do 30. novembra 2018.

Kedy?

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže – 30. november 2018.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok – 20. december 2018.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 27. marca 2019 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2018.

Prečo?

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

Vyhlásenie súťaže a všetky potrebné dokumenty nájdete na www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2018/ .